Balanceforskydninger

Præsentation af området

På området opgøres forskydninger i Kommunens balance.

Under områdets funktioner er der et stort antal mellemregningskonti; bl.a. mellemregning mellem årene, forskydninger i Kommunens restancer, forudbetalte refusioner samt afdrag på lån.

De fleste konti på området har ingen bevillingsmæssig betydning, men udelukkende en finansiel betydning. Det vil sige, at der ikke budgetteres på kontiene.

Økonomiopfølgning

Området viser en netto merudgift på 73,7 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på 221,9 mio. kr.

Forskydninger i likvide aktiver

Budgettet er et udtryk for den forventede forskydning i Kommunens kassebeholdning. Der var således en forventning om, at kassebeholdningen ville øges med 25,2 mio. kr. i løbet af 2013.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 58,4 mio. kr. som blev trukket på kassebeholdningen. Det korrigerede budget udgjorde herefter et minus på 33,3 mio. kr., altså en forventning om at kassebeholdningen ville falde med 33,3 mio. kr.

Regnskabet viste imidlertid en forøgelse af kassebeholdningen på 116,6 mio. kr. Der er under regnskabsvurderingen nærmere redegjort for denne afvigelse.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Den budgetterede indtægt på 0,2 mio. kr. er et tilskud fra staten vedrørende servicearealer. Herudover registreres refusions-tilgodehavender fra staten.

Regnskaber er et udtryk for forskellen mellem modtaget og afregnet refusionsmellemværende i 2012 på den ene side og det optagne refusionsmellemværende for 2013 på den anden side.

Regnskabet på funktionen viser et overskud på 9,5 mio. kr. Dette betyder, at det optagne refusionstilgodehavende er tilsvarende større end det afregnede refusionsmellemværende med staten.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Her registrerer Kommunen forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol (debitorsystemet), andre tilgodehavender, mellemregning mellem foregående og efterfølgende regnskabsår samt mellemregning med selvejende institutioner og andre kommuner og regioner.

Regnskabet på funktionen viser et plus på 12,5 mio. kr. Det betyder, at Kommunens tilgodehavender er øget tilsvarende fra 2012 til 2013.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Her registrerer Kommunen forskydninger i tilgodehavender vedrørende pantebreve, aktier og andelsbeviser, grundejere, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb samt andre langfristede udlån og tilgodehavender.

I forhold til det oprindelige budget er der en merudgift på 49,5 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 31,4 mio. kr.

Den væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget skyldes SOLT-projekterne som er beskrevet i et selvstændigt afsnit.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Her registrerer Kommunen mellemværende vedrørende den kirkelige ligning, selvejende institutioner og øvrige mellemregningskonti - herunder afventende afregning af leverandørbetalinger.

Regnskabet på funktionen viser et minus på 22,7 mio. kr. Dette betyder, at krav til Kommunen er steget tilsvarende i forhold til 2012.

Forskydninger i langfristet gæld

I forhold til det oprindelige budget er der merindtægter på 53,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 17,8 mio. kr.