Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolknings alderssammensætning og bosætningen. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen.
Det drejer sig blandt andet om daginstitutioner, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i elev-prognose., der medvirker til at styre antallet af skoleklasser og børn på de enkelte skoler i de kommende år. Befolkningsprognosen anvendes også i forbindelse med budgetlægningen af Kommunens indtægter.

Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i Kommunens planlægning. Det er derfor vigtigt, hvor præcist prognosen har ramt den faktiske befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen, som lå til grund for budgetlægningen for 2013, blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2011. Prognosen giver en forudsigelse af befolkningstallet i perioden frem til 2024.

Nedenstående tabel viser det forventede antal borgere og det faktiske antal borgere i Egedal Kommune opgjort pr. 31. december 2013. Tabellen viser således i hvilket omfang udviklingen i løbet af 2013 er forløbet som forventet i prognosen.

Der var forventet et samlet befolkningstal 31. december 2013 på 42.378 indbyggere. Det faktiske tal blev 42.209 – dvs. 169 færre.

Befolkningstallet er således lavere end forventet i prognosen. Afvigelserne i de enkelte aldersgrupper påvirker forskellige dele af Kommunens regnskab.

Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal

Aldersklasse

Forventet folketal ultimo 2013

Faktisk folketal ultimo 2013

Afvigelse ift. prognose

     

 

0-2 årige

1.341

1.257

-84

3-5 årige

1.674

1.667

-7

6-16 årige

7.253

7.195

-58

17-24 årige

3.224

3.305

81

25-39 årige

6.003

5.871

-132

40-64 årige

15.506

15.557

51

65-74 årige

5.118

5.150

32

75-84 årige

1.882

1.861

-21

85+ årige

377

346

-31

I alt

42.378

42.209

-169

 

Børn

For de 0–2 årige var der ved udgangen af 2013 84 færre end forventet. Der blev i 2013 født 346 børn. Der var forventet 361 fødsler, dvs. en forskel på 15 fødsler.
Faldet i børnetallet i denne gruppe blev således større i løbet af 2013 end forudsat i prognosen. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området.
For de 3–5 årige var der en afvigelse på 7 i 2013 i forhold til prognosen.
Prognosen ramte således meget tæt i 2013. Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet.
For de 6–16 årige var der forventet 7.253 personer og det faktiske tal blev 58 lavere. Det er relevant for skoleområdet.

Unge

Blandt de 17–24 årige var der en forskel på 81 personer. Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har dette ikke den store betydning for Kommunen, idet denne aldersgruppe typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke ligger i kommunalt regi.

Voksne

Blandt de 25 – 39 årige er der en afvigelse på 132. Aldersgruppen udgør en stor andel af de primære skatteydere. Der har med andre ord været lidt færre skatteydere i denne alder end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i 2013. Det betyder at Kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2013, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været.

Blandt de 40–64 årige er der 51 flere borgere. Denne aldersgruppe er langt den største og har den primære betydning for skattegrundlaget.

Ældre

Af de 65–74 årige - de ”yngre” pensionister - var der 32 flere end forventet. Blandt de 75–84 årige er der en afvigelse på 21 – så prognosen har ramt meget præcist.
For de 85 årige og opefter er der 31 færre og et samlet tal på 346 ved udgangen af 2012.
Det er typisk de ældste der har mest betydning for ældreplejen i Kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning.

Nybyggeri og tilflytning

Omfanget af nyopførte boliger blev i 2013 stort set som forventet. Der har været lidt mindre flytteaktivitet til kommunen, hvilket forklarer, at befolknings-størrelsen er lidt mindre end ventet.