Bemærkninger til investeringsoversigt

Økonomiudvalget

Anlægsprojekt 888-880 Egedal bydelscenter

Kommunalbestyrelse vedtog 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1.073.000 kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret.

Anlægsprojekt 999-998 Stenløse Syd

Stenløse Byråd besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) med S-tog- og busforbindelser.

Stenløse Syd projektet er fordelt på anlæg (byggemodning inkl. kloakering, køb og salg), låneoptagelse/låneydelse og tilbagebetaling af startkapital.

Der blev i forbindelse med regnskabsaflæggelse 2009 aflagt regnskab vedr. Kloak – Stenløse Syd, aflæggelsen skyldes, at kloakforsyningen blev selskabsgjort i 2009 og at fremtidig kloakarbejder ligger under Egedal Forsyning.

Stenløse Syd projekt (ekskl. kloak):

Forbrug til og med 2013 (beløb i 1.000 kr.)  
Udgifter 123.960
Indtægter -248.782

Anlægsprojekt 001-001 Afledte konsekvenser af Kildedal Park.

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”

Anlægsprojekt 002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at give anlægsbevilling til salget

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 19.03.2013 90
Anlægsbevilling d. 19.03.2013 -2.000
Forbrug 3
Mindreforbrug 0
Forbrugspct. 0

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 002-005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at give anlægsbevilling til salget

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 30.10.2013 80
Anlægsbevilling d. 30.10.2013 -744
Forbrug 10
Mindreforbrug 0
Forbrugspct. 0

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 003-003 Salg af delarealer i Ganløse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 -50
Forbrug 0
Mindreforbrug 0
Forbrugspct. 0

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 003-007 Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. august 2012 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 29.08.2012 -60
Forbrug 0
Mindreindtægt 0
Forbrugspct. 0

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 003-008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at give anlægsbevilling til købet.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 6.100
Forbrug 7.528
Mindreindtægt 0
Forbrugspct. 0

Projektet afsluttes i 2014.

Anlægsprojekt 003-009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november 2013 at give anlægsbevilling til overdragelsen.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 27.11.2013 470
Anlægsbevilling d. 27.11.2013 -5.716
Forbrug -5.716
Mindreindtægt 0
Forbrugspct. 0

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt”

I 2010 blev der fra Region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at Kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Dayz-konsortiet.

Dayz-konsortiet ønskede i 2013 at udtræde af projektet, og der har været ført forhandlinger angående vilkår for udtrædelsen.

Den 30. november 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen en udgiftsbevilling på 2.200.000 kr. til ansættelse af 2 projektmedarbejdere i 2012 og 2013. Der vil i første kvartal 2014 stadig være lønudgifter på projektet, derefter vil der blive udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Anlægsprojekt 005-025 Byggemodning af Galaksen (areal ved Provst Beckers Vej)

Der blev overført 418.000 kr. til 2012 til færdiggørelse af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som var afslutningen på byggemodningsprojektet.

Projektet er delt op i en byggemodningsdel og en salgsdel. Der er aflagt anlægsregnskab for ”Salg af Galaksen” den 24. september 2008.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 26.01.2006 7.000
Anlægsbevilling d. 27.01.2007 -1.575
Anlægsbevilling d. 27.01.2007 586
I alt anlægsbevillinger 6.011
Forbrug 6.061
Merforbrug 50
Forbrugspct. 100,83

Anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet i 2014.

Anlægsprojekt 010-085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 0
Forbrug 6
Mindreindtægt 0
Forbrugspct. 0

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 011-003 Salg af Smørum Bygade 37, Smørum

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. juni 2011 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 15.06.2011 180
Anlægsbevilling d. 15.06.2011 -2.376
I alt anlægsbevillinger -2.196
Forbrug -2.298
Merindtægt -102
Forbrugspct. 104,64

Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. februar 2014 til Byrådet.

Anlægsprojekt 011-060 Salg af Degnebakken 17, Ledøje, Smørum

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 56
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 -1.107
I alt -1.051
Forbrug -1.037
Merindtægt -14
Forbrugspct. 98

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt.

Anlægsprojekt 011-061 Salg af Lillestræde 13, Ganløse

Anlægsregnskabet aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”, idet forbrugsprocenten afviger med mere end 10 %.

Anlægsprojekt 011-062 Salg af Toftholmvej 9, Stenløse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 81
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 -2.195
I alt -2.114
Forbrug -2.091
Mindreindtægt 23
Forbrugspct. 98

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt.

Anlægsprojekt 011-064 Salg af Toftholmvej 20, Stenløse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 59
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 -800
I alt -741
Forbrug -816
Merindtægt -75
Forbrugspct. 110

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt.

Anlægsprojekt 011-065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d.  
Anlægsbevilling d.  
I alt  
Forbrug 2
Merindtægt  
Forbrugspct.  

Projektet forventes opstartet og afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 012-083 Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej, Ølstykke

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d.  
Anlægsbevilling d.  
I alt  
Forbrug 10
Merindtægt  
Forbrugspct.  

Projektet forventes opstartet og afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 035-002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013 at give anlægsbevilling til salget.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 6
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 -150
I alt -146
Forbrug  
Merindtægt  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i Ledøje

Kommunen har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23A-C fra den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes i almennyttigt eller på andet alment velgørende øjemed. Fonden forventes at give yderligere et tilskud på 2 til 3 mio. kr. alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Det er vurderet at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer i ruminddelingen vil beløbe sig til 2,8 mio. kr. Den 25. januar 2012 bevilgede Kommunalbestyrelsen nedenstående:

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 25.01.2012 -3.000
Anlægsbevilling d. 25.01.2012 2.517
Anlægsbevilling d. 25.01.2012 526
I alt -488
Forbrug  
Merindtægt  

Anlægsprojekt 650-001 Egedal Rådhus og Sundhedscenter

Det nye rådhus, som opføres ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede vision være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlige serviceydelser. Huset skal også kunne rumme foreningsaktiviteter, koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus indrettes på en måde, så medarbejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs til glæde for borgerne. Det nye rådhus vil frigøre lokaler på 8 forskellige adresser, hvor Kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes at stå klar til indflytning ultimo 2014.

Det afsatte rådighedsbeløb til opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter er på i alt 331,3 mio.kr. Den foreløbige betalingsplan vedrørende opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter angiver, at der har været udgifter før 2013 på 15,9 mio.kr. og 89,0 mio.kr. i 2013, der forventes udgifter i 2014 på 189,0 og 37,3 mio. kr. i 2015. De 55,6 mio. kr. er afsat under Social- og Sundhedsudvalget. De resterende 275,7 mio.kr. er afsat under Økonomiudvalget.

Projektet finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug samt reducerede personaleomkostninger. Den 21. december 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen 1,1 mio. kr. til brug for opstart af projektet, og den 22. august 2012 330,2 mio. kr. til Rådhus og Sundhedscenter.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 1.100
Anlægsbevilling d. 330.200
I alt 331.300
Forbrug Rådhus 80.806
Forbrug Sundhedscenter 24.067
Merindtægt  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2015.

Anlægsprojekt 650-005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d.  
Anlægsbevilling d.  
I alt  
Forbrug 20
Merindtægt  
Forbrugspct.  

Projektet forventes opstartet og afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 651-011 Projekt Administrative Systemer – NØPS.

Egedal Kommune er 1. januar 2013 overgået til nyt økonomi- og personalesystem.

De nye Økonomi- og Personalesystemer omfatter udskiftning og implementering af Økonomisystem, Debitorsystem, Løn- og personalesystem, Vagtplan, Indkøbssystem og Ressourcestyringssystem.

Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 30.11.2011 4.428
Forbrug 4.763
Merforbrug -335
Forbrugspct. 107,56

Anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet i 2014

Anlægsprojekt 651-380 Administrative systemer – arkivering og konvertering

Kommunalbestyrelsen gav den 24. januar 2007 anlægsbevilling. til elektronisk arkivering

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 24.01.2007 1.680
Forbrug 1.314
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Anlægsprojekt 652-001 Etablering af fælleskommunal IT-forsyning

Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø Kommune har besluttet, at etablere et fælles Interessentskab I/S, der skal stå for IT-drift og IT-support samt IT-arbejdspladser for de tre kommuner.

 Den 28. august 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 28.08.2013 3.705
Forbrug 3.705
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet i 2014

AnchorTeknik- og Miljøudvalget

Brugerfinansieret område:
Anlægsprojekt 103-001 Fjernvarmeprojekt for Ølstykke-Stenløse

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”

Anlægsprojekt 161-001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum. Det kræver, at der indkøbes nyt affaldsmateriel, og der blev derfor afsat 5,879 mio. kr. til Kildesortering.

Den 25. april 2012 blev der frigivet 4,667 mio. kr. til indkøb af stativer, spande og containere og den 30. maj 2012 blev der frigivet 1,212 mio. kr. til nedgravede containersystemer.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d. 25.04.2012 4.667
Anlægsbevilling d. 30.05.2012 1.212
I alt 5.879
Forbrug 5.389
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Anlægsregnskabet vil blive aflagt til Kommunalbestyrelsen i 2014

Skattefinansieret område:
Anlægsprojekt 888–880.02 Egedal Bydel - Tværvej

Projektet blev startet den 24. februar 2010 med anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel. Projektet er startet i 2010 med projektering.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 24.02.2010 8.000
Anlægsbevilling d. 25.05.2011 1.430
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 4.098
I alt 13.528
Forbrug til og med 2013 8.248
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projekt forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 003-043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde

Den 26. september 2012 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 26.09.2012 250
Forbrug 217
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Der er afsat 8,150 mio.kr. i 2016 til byggemodningsudgifter til udvidelse af Værebro Erhvervsområde. Såfremt der opstår akut efterspørgsel er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemodningen.

Anlægsprojekt 050-002 Vådområdeprojekt Værebro Ådal

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2011 ovenstående projekt startende i 2012 og frem til 2014. Projektet har haft et forbrug på 11.000 kr. før 2013, det er besluttet at projektet ikke bliver gennemført og det fjernes derfor fra investeringsoversigten.

Anlægsprojekt 081-002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013 at give anlægsbevilling til projektet.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 26.06.2013 548
Forbrug 0
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Anlægsprojekt 205-010 Maskinhal Materielgård

Store dele af maskinparken står udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til opførelse af koldhal på Materielgården.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 30.05.2012 3.000
Forbrug 3.282
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet blev igangsat i foråret 2012, og forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 205-011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at give anlægsbevilling til projektet.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 30.10.2013 1.300
Forbrug 0
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Anlægsprojekt 211-020 Kabellægning udendørsbelysning

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt på en senere udskiftning af armaturer og master

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 30.05.2012 2.500
Forbrug 2.859
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 211-021 Overtagelse af vejbelysning

Køb af vejbelysningsanlæggene herunder køb af ekstern og teknisk rådgivning. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 ovenstående projekt.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 30.01.2013 16.500
Forbrug 14.344
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 222-010 Brorenoveringer

Der er afsat 2,62 mio. kr. til Brovedligeholdelse, som gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte program. Fra 2013 er Brovedligeholdelsen overgået til drift. Mindreforbrug for 2012 er søgt overført til 2013, således at projektet kan færdiggøres i 2013.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 20.06.2012 2.620
Forbrug 2.678
Merforbrug 58
Forbrugspct. 102

Anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet i 2014.

Anlægsprojekt 222-020 Sti tunneldalfredningen Ganløse – Slagslunde

Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt.

Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011 have påbegyndt anlæg af de stier, der fremgår af fredningen.

I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 31.10.2012 2.250
Forbrug 20
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Anlægsprojekt 222-025 Cykelstier i Frederikssundsfingeren, indtægt fra puljemidler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 ovenstående projekt startende i 2013 og frem til 2014.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 4.909
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 -1.963
Forbrug 1.602
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014

Anlægsprojekt 222-030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p-areal og centergade

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 ovenstående projekt.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 25.04.2012 838
Anlægsbevilling d. 25.04.2012 -838
Forbrug -748
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014

Anlægsprojekt 651-173 Fjernvarme – varmeforsyning (nord og syd)

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”

Planudvalget

Brugerfinansieret område:

Anlægsprojekt 103-010 LKV-anlæg

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”

Skattefinansieret område:

Anlægsprojekt 010-300 Energianlæg (ESCO-projekt)

Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennemføre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med henblik på genudbud. Der afsættes 20 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i udvalgte bygninger i 2013.

Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af Kommunens bygningsmasse.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 29.08.2012 20.000
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 4.500
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 -3.150
Ialt 21.350
Forbrug 18.547
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Kvalitetsfondsprojekter (2013)

Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter - skoler

Den 27. februar 2013 blev der bevilget 3,715 mio.kr. til Renovering af facade og belysningsanlæg på Bækkegårdsskolen og til renovering af tag, vinduer og døre på Ganløse skole.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 27.02.2013 3.715
Forbrug 1.834
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Kvalitetsfondsprojekter (2013)

Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter - idræt

Den 27. februar 2013 blev der bevilget 0,8 mio.kr. til renovering af tag og facade på Idrætscenter Smørum og renoveringer på Ølstykke Svømmehal.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 27.02.2013 800
Forbrug 253
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Kvalitetsfondsprojekter (2013)

Anlægsprojekt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter - institutioner

Den 27. februar 2013 blev der bevilget 1,8 mio.kr. til renovering af Børnehuset Kildeholm.

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 27.02.2013 1.800
Forbrug 1.594
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Kvalitetsfondsprojekter (2012)

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter"

Anlægsprojekt 301-021 Kvalitetsfondsprojekter - skoler

Anlægsprojekt 318-023 Kvalitetsfondsprojekter – idræt

Anlægsprojekt 514-003 Kvalitetsfondsprojekter – institution
Anlægsprojekt 532-023 Kvalitetsfondsprojekter - Ældre

Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering

Den 24. april 2013 blev bevilget 6.511.000 kr. til ejendomsrenovering.

Rådighedsbeløb er afsat til større ejendomsrenoveringer af Kommunens ejendomme.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 6.511
Forbrug 4.891
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Anlægsprojekt 650-032 Energistyring/besparelse 2012

Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger.

Budgetbeløbet på 6,123 mio. kr. er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat i 2013 – 2016 samt efterfølgende år.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 21.12.2011 6.032
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 6.132
Ialt 12.164
Forbrug 7.051
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Anlægsprojekt 650-033 Etablering af solcelleanlæg

Projektet er underopdelt til solcelleanlæg fase 1 og fase 2., og 03 Concerto.

01 Fase 1

Den 30. maj 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 500.000 kr. til brug for forprojektering med intern og ekstern rådgiver. Den 31. oktober 2012 blev afsat 12,5 mio. kr. til at etablere solcelleanlæg på de kommunale ejendomme og 30. januar 2013 på 2,390 mio.kr.

02 Fase 2

Kommunalbestyrelsen gav den 26. juni 2013 anlægsbevilling på 9,750 mio.kr. til brug for fase 2 omfattende 4.000 m² solceller på kommunale ejendomme, hvoraf 0,5 mio.kr. dækker rådgiverudgifter vedr. udbud og statistiske beregninger.

03 Concerto

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og 4,550 mio.kr. til indtægter. til at etablere solcelleanlæg EU-CONSERTO Class1.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 30.05.2012 500
Anlægsbevilling d. 31.10.2012 12.500
Anlægsbevilling d. 30.01.2013 2.390
Anlægsbevilling d. 26.06.2013 9.750
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 6.500
Anlægsbevilling d. 19.12.2012 -4.550
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 500
I alt 27.590
Forbrug 01 Fase 1 15.273
Forbrug 02 Fase 2 667
Forbrug 03 Concerto 1.558
I alt forbrug 17.498
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014.

Socialudvalget

Anlægsprojekt 018–060 Plejeboliger – Porsebakken serviceareal

Planlægningen af etablering er gennemført i 2007 og projektet er igangsat i 2009.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 19.09.2007 750
Anlægsbevilling d. 28.01.2009 22.627
Anlægsbevilling d. 28.01.2009 -720
I alt bevilling til Service areal 3.900
Forbrug til og med 2013 4.049
Merforbrug 149
Forbrugspct. 103,8

Der er aflagt anlægsregnskab den 26. februar 2014 til Byrådet.

Anlægsprojekt 488–003 Sundhedscenter

Anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri, der har i 2013 været et forbrug på 24,067 mio.kr.(se skema under Projekt 650-001 Rådhusbyggeri og Sundhedscenter).

Anlægsprojekt 542–001 Udsatte boliger – opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge

Anlægsregnskabet aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”, idet forbrugsprocenten afviger med mere end 10 %.

Skoleudvalget

Anlægsprojekt 301-025 Folkeskole og SFO – indefrosne midler

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 26.06.2013 3.000
Anlægsbevilling d. 28.08.2013 450
Anlægsbevilling d. 30.10.2013 3.152
I alt 6.602
Forbrug til og med 2013 4.626
Mindreforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 301-096 Skoleudbygning – 4. klasselokaler

Projektet omfatter tilbygning af lokaler på henholdsvis Lærkeskolen og Toftehøjskolen. I projektet indgår endvidere projekt 301-098 Opførelse af tilbygning på Lærkeskolens SFO.

Anlægsbevilling er givet den 26. januar 2011 med kr. 9.722.000 og kr. 2.536.000 kr. Der er aflagt anlægsregnskab for Kommunalbestyrelsen den 27. november 2013.

Familieudvalget

Anlægsprojekt 514-025 Institutionsområdet - indefrosne midler

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 26.06.2013 381
Anlægsbevilling d. 28.08.2013 157
Anlægsbevilling d. 30.10.2013 3.712
I alt 4.250
Forbrug til og med 2013 1.050
Mindreforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 514–360 Legepladspulje daginstitutioner.

Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om at institutionen medfinansierer en del af udgiften såfremt projektet startes på den enkelte institution. Der er givet anlægsbevillinger som ses af nedenstående skema.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 23.01.2008 679
Anlægsbevilling d. 22.12.2010 905
Anlægsbevilling d. 22.12.2010 363
I alt 1.947
Forbrug til og med 2013 2.088
Merforbrug 141
Forbrugspct. 107

Anlægsregnskab for 2008 -2013 er hermed aflagt.

Projektet fortsætter i 2014, der givet anlægsbevilling den 28. december 2013.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 28.12.2013 258
Forbrug 0
Mindreforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet fortsætter i 2014, der er afsat rådighedsbeløb i 2014 og frem med 388.000 kr. årlig.

Anlægsprojekt 514–361 Daginstitution i Smørum

Projektet er bevilget den 28. november 2012 til forundersøgelser.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 28.11.2012 150
Forbrug 28
Mindreforbrug  
Forbrugspct.  

Der er afsat 40 mio.kr. i 2017 til opførsel af Daginstitution i Smørum.

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsprojekt 031–277 Udendørs motionsredskaber

Der er den 29. maj 2013 givet bevilling til brug for udendørs motionsredskaber i forbindelse med opførelse af Multihus i Stenløse Syd.

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 035–001 Multihus i Stenløse Syd

Multihuset er planlagt til at rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio.kr.

Kommunalbestyrelsen har samlet afsat rådighedsbeløb på 2,642 mio.kr. i perioden 2008 til 2013. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående.

  Udgifter
Anlægsbevilling d. 27.01.2010 1.545
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 1.014
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 -500
I alt 2.059
Forbrug 2.849
Mindreforbrug  
Forbrugspct.  

Projektet forventes afsluttet i 2014.

Anlægsprojekt 035-005 Teleslyngeanlæg

Anlægsregnskabet aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter”, idet forbrugsprocenten afviger med mere end 10 %.

Anlægsprojekt 350-025 Biblioteker – indefrosne midler

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 27.11.2013 192
   
   
   

Projektet forventes afsluttet i 2014.