Bevillingsoverholdelse

Bevillingsafregning - drift

             
Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse Overførsel
  Budget bevillinger Budget   i fht. Korrigeret budget  
             
             
Overførsel fra 2012 til 2013           20.757
Center for Borgerservice 184.197 9.376 193.573 194.085 512  
Jobcenter 243.690 -3.696 239.994 227.050 -12.944  
Center for Social Service 275.751 6.883 282.634 299.343 16.709  
Center for Sundhed og Omsorg 293.508 17.911 311.419 309.702 -1.717  
Center for Skole og Dagtilbud 720.063 -2.415 717.648 688.424 -29.224  
Center for Plan, Kultur og Erhverv 58.115 5.149 63.264 54.827 -8.437  
Center for Teknik og Miljø 90.221 4.581 94.802 87.018 -7.784  
Center for Ejendomme og Intern Service 85.410 -3.735 81.675 77.302 -4.373  
Center for Administrativ Service 145.208 -38.991 106.217 91.354 -14.863  
Direktion og Sekretariater 78.802 -32.776 46.026 43.240 -2.786  
Overførsel fra 2013 til 2014           34.454
             
I alt 2.174.965 -37.713 2.137.252 2.072.346 -64.906  
             
Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt        

 

Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne, om at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse § 40), er overholdt i året.

Kommunen har i alt 10 bevillingsområder på driften. I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto -37,7 mio. kr., svarende til -1,7 pct.

Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre på nær Personale- og Ledelses- og udviklingscenteret kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter og

aktiviteter af kalkulatorisk natur, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb. Her skal det dog nævnes at der under Center for Skole og Dagtilbud har været et kendt mindreforbrug på ca. 15 mio. som har været ønsket overført til 2014.

Mindreforbruget under Center for Administrativ Service udgør 14,9 mio. kr.

Mindreforbruget under Direktion og Sekretariater udgør 2,8 mio.kr.

Ved årets sidste budgetopfølgninger blev der gjort opmærksom på et forventet mindreforbrug både for Center for Administrativ Service og Direktion og Sekretariater.

Budgetafvigelserne er beskrevet i beretningerne for Center for Administrativ Service og Direktion og Sekretariater.

Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 3,0 %.