Center for Ejendomme og Intern service

Kort præsentation af centeret

Opgaverne i Center for Ejendomme og Intern Service er blandt andet ejendomsvedligeholdelse, -rådgivning og energistyring samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. Rådhusbetjentfunktionen, kantinedriften på de tre rådhuse, tilsyn med den udliciterede rengøring samt intern it-service hører desuden til opgaverne i dette center.

Varmeforsyningen hører direkte ind under direktørens ramme og er bevillingsmæssigt placeret i Center for Ejendomme og Intern Service. Varmeforsyningen varetager drift og vedligeholdelse af tre skolers lokale kraftvarmeanlæg (LKV-anlæg) og er i gang med at etablere 2 nye anlæg: Fjernvarme Syd og Fjernvarme Nord. Varmeforsyningen er selskabsgjort pr. 1. januar 2013.

Fra 2014 overgår kantinedriften på de tre rådhuse til Center for Sundhed og Omsorg. IT-driften overgår til et fælleskommunalt IT-forsyningsselskab.

Center for Ejendomme og Intern Service er organiseret i afdelingerne:

  • Kommunale Ejendomme

  • IT og Servicedesk. Fra 2014 overgår IT til et fælleskommunalt IT-forsyningsselskab. Budgettet til betaling til IT-selskabet flyttes til Center for Administrativ Service (CAS)

  • Egedal Brandvæsen

  • Varmeforsyning


Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget.

Beretning

Center for Ejendomme og Intern Service har arbejdet med udvikling af ejendomsområdet i 2013. Byrådet har ultimo 2013 godkendt kommunens ejendomsstrategi. Formålet med strategien er, at:

  • sikre den nødvendige lokalekapacitet til borgerne/brugerne samt at kunne sørge for, at brugerne oplever driften som velfungerende og uproblematisk

  • overholde kommunens økonomiske politik om at sikre og fastholde kommunens realkapital og øge effektiviseringsgevinster

  • sikre de nødvendige og rigtige ressourcer til det faglige arbejde

  • udvikle det mangeårige arbejde med energirenovering af kommunens ejendomme, herunder omlægning til øget anvendelse af vedvarende energi.


Det overordnede formål med strategien er, at der gennem strategisk styring af ejendomsområdet opnås en optimering af drift og udvikling på området, som sikrer helhedstænkning til gavn for organisationen og borgerne. Især borgerne skal opleve optimal service, kvalitetsforbedringer samt flere bæredygtige løsninger.

Ren energi i Egedal

I løbet af 2013 er der opsat solcelleanlæg på 6.300 m2. I 2013 har solcellerne produceret 652.000 kWh svarende til ca. 130 hustandes gennemsnitlige årsforbrug. Det største solcelleanlæg er på Hampelandsskolen. Det forventes, at solen årligt kan levere 936.000 kWh ren vedvarende energi til Egedal Kommune. Denne energiform vil dække 12 % af det samlede elforbrug til drift af Egedal Kommunes egne bygninger. Solcellerne er opsat på 10 skoler og to institutioner.

Beredskabet

Der er gennemført 100 % brandsyn, udført 260 operative opgaver (udrykninger). Det årlige gennemsnit ligger normalt omkring 200 udrykninger. Derudover er gennemført flere projekter omkring sikringstiltag/risikostyring og implementering af FRIDA (digitale brandsyn).Blandt Beredskabets centrale opgaver kan nævnes: Revision af den risikobaserede dimensionering, revision af kommunens beredskabsplan samt aftalen om gensidig vederlagsfri assistance i Nordsjællands Politikreds. Der er endvidere udarbejdet en redegørelse for muligt samarbejde med Frederikssund og Halsnæs kommuner samt en tilsvarende redegørelse om samarbejde med Furesø Kommune.

En god historie er Egedal Ungdomsbrandvæsen: Det handler om Beredskabets OPI-samarbejde med Ung Egedal og Falck om oprettelse af ungdomsbrandvæsen med mange gode formål - både unge-indsats og samtidig en forebyggende og kriminalpræventiv indsats.

En anden god historie er håndteringen af stormen d. 28. oktober og ”Bodil” der medførte storm og oversvømmelser i december. Her er en kort beskrivelse af indsatsen ved Harmonivej/Værebro Å: Fredag formiddag foretog brandvæsenet i samarbejde med Center for Teknik og Miljø en vurdering af risikoen for oversvømmelse af Værebro Å grundet vandstanden i Roskilde fjord. Beregningerne viste, at 37 ejendomme i Tangbjerg var i stor risiko for at blive oversvømmet. Der blev herefter i samarbejde med Center for teknik og Miljø, Materielgården samt Presse- og kommunikation iværksat forebyggende og afhjælpende foranstaltninger.

Efterfølgende fredag formiddag blev udsendt pressemeddelelse om risikoen og mulighed for hjælp. Samtidigt blev indkaldt mandskab fra det supplerende beredskab og brandvæsenet samt mandskabet fra Materielgården. Fredag kl. 11.30 var oprettet udleveringssted for sandsække og frem til kl. 01.00 var mandskab i gang med at placere sandsække. Borgerne i Tangbjerg deltog aktivt heri. Der blev oprettet indkvarteringscenter på Toftehøjskolen samt kostproduktion på Damgårdsparken.

Vandstanden i Værebro blev ved at stige. Omkring fredag aften blev det nødvendigt at slukke for en transformatorstation. Herved forsvandt vejbelysningen og 1/3 af hustandende mistede el. Der blev afhjulpet med brandvæsenets generatorer og god hjælp fra Furesø-Egedal Forsyning.

Omkring kl. 21.00 fredag havde vandet kontakt med de første huse og omkring midnat var vandet ude ved Harmonivej. Vandstanden toppede omkring kl. 03.00 og på det tidspunkt var halvdelen af Harmonivej oversvømmet. Resten af de 20 truede husstande slap med skrækken.

Indsatsen kunne endeligt afsluttes lørdag da vandet havde trukket sig. Herefter forestod stadig oprydningsarbejde og opsamling på indsatsen.

Hele indsatsen forløb i et godt samarbejde mellem kommunens forskellige enheder (Center for Teknik og Miljø, Materielgården, afdelingen for presse- og Kommunikation og kostproduktionen) samt politi og andre beredskaber, DONG mv. samt borgerne.

TSM-området

I forlængelse af beslutningen om at samle de tekniske servicemedarbejdere i CEI, er der igangsat et kompetenceudviklingsprojekt. Der er i 2013 gennemført et AMU-kursus i energitjek for alle TSM’er og Servicegruppen, med opfølgning gennemgang/undervisning i alle skolers installationer, så driften kan optimeres. Når projektet er afsluttet forventes en driftsbesparelse på 20 %. Der er fire TSM’er som er blevet tilbudt at tage uddannelsen som Ejendomsserviceteknikker. Fra 2014 fortsættes de obligatoriske AMU-forløb indenfor bygningsdrift.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Centerets driftsregnskab for 2013 viser et forbrug på 77,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 84,6 mio. kr. er der et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 80,6 mio. kr. er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

I resultatopgørelsen indgår LKV-anlæg og Fjernvarme under ”brugerfinansieret område”. Det er forklaringen på at ovennævnte skema og tallene vedrørende Center for Ejendomme og Intern Service i resultatopgørelsen differerer.

IT-drift og Service
Regnskabet viser et forbrug på 10,1 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,4 mio. kr. Der har været tilbageholdenhed på it-området, som følge af den nye organisering på it-området. Til 
finansiering af nogle af etableringsudgifterne er der i 2013 overført 2,8 mio. kr. fra drift til anlæg.
Et nyt it-fællesskab mellem Ballerup, Furesø og Egedal kommuner er forberedt i løbet af 2013. Det nye § 60-selskab ”IT-forsyningen I/S” går i drift den 1. januar 2014. Formålet er at opnå bedre digitale løsninger og fremtidssikre it-driften ved at samle driftsopgaverne og professionalisere it-driften yderligere. Driftsbudgettet til betaling af ydelser fra IT-forsyningen overgår fra januar 2014 til Center for Administrativ Service (CAS).

Redningsberedskab og risikostyring
I forhold til det oprindelige nettobudget på 7,1 mio. kr. er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til alarmer og sikringsanlæg. Det har været nødvendigt at øge vagtordningen i forhold til at sikre solcelleanlæg under opførelse.

Desuden har der været budgetlagt med 195 operative opgaver (udrykninger), og der har været udført 260 operative udrykninger, hvilket indebærer en merudgift.

Intern Service
Det oprindelige nettobudget på 23,5 mio. kr. giver med et netto regnskabsresultat på 21,7 mio. kr. et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede nettobudget på 25,5 mio. kr. et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

I Egedal Kommune er der omkring 220.000 m² bygningsareal, der skal vedligeholdes. For at fastholde bygningernes værdi skal der afsættes omkring 160 kr. pr. m² til vedligeholdelse. 
Der har været et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens bygninger. Der er i centret fokus på, at genoprette vedligeholdelsesstanden på bygningerne blandt andet ved hjælp af lån fra statens kvalitetsfondsmidler. Denne indsats hører under anlægsbudgettet. Der er særlig fokus på at genoprette bygningsstanden på de borgernære områder – dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Der ønskes overført to mio. kr. til 2014 blandt andet til bygningsvedligeholdelse.

Der er afsat en mio. kr., som er øremærket til arbejdsmiljø- og trivselsfremmende aktiviteter. Arbejdspladsvurderingen (APV’en), som danner grundlaget for prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen, blev først gennemført i oktober-november 2013. Derfor blev midlerne ikke anvendt i 2013, og hele beløbet på en mio. kr. ønskes overført til 2014.

Der er et mindreforbrug på kantinedriften, som blandt andet skyldes, at kantinemoms i 2013 for i alt 220.000 kr. mangler at blive afregnet. Beløbet på ikke afregnet kantinemoms ønskes derfor overført til 2014.

Forsikringsområdet
På forsikringsområdet er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 9,1 mio. kr. Heraf er der 0,6 mio. kr. i mindreforbrug, som vedrører arbejdsskadeforsikring af personer ansat i aktiv beskæftigelse (personer i aktivering/ jobtræning). Det undersøges nærmere, hvor budgettet og forbruget til forsikring af disse ansatte fremadrettet skal placeres.

I 2013 skiftede Egedal Kommune forsikringsmægler, og der forberedes et forsikringsudbud, et arbejde, der fortsættes i 2014.

Der er i 2013 indtægter for omkring 400.000 kr. mere end budgetlagt. Merindtægterne skyldes forsikringsskader, der traditionelt ikke budgetlægges, da indtægterne ikke på forhånd kendes.

Fjernvarme og LKV-anlæg
Projekterne udgår som følge af selskabsdannelsen af Fjernvarmen pr. 1. januar 2013, hvor projekterne er overgået til Egedal Fjernvarme A/S. Som konsekvens heraf, er der foretaget udligning af forbruget i 2013, hvilket fremgår af specialregnskaberne for henholdsvis Fjernvarmeprojekt Ølstykke – Stenløse og LKV-anlæggene. Forbruget er opført som mellemværende mellem Egedal Kommune og Egedal Fjernvarme A/S tillige med tidligere års forbrug.
I forhold til det oprindelige budget på LKV-anlæggene er der en manglende indtægt på 0,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget på Fjernvarmeprojektet er der en manglende indtægt på 0,2 mio. kr.