Center for Plan, Kultur og Erhverv

Kort præsentation af centeret

Centerets opgaver spænder over mange forskellige opgavetyper.

Fysisk Planlægning som omfatter udarbejdelse af Plan- og agenda-21-strategier, klimastrategier, miljøvurderinger, kommune- og lokalplanlægning og Geografisk Informations System (GIS-system).

Myndighedsbehandling i form af administration af planer og diverse love, herunder byggesagsbehandling, opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter, tilsyn med den almene boligsektor og tinglysning i forbindelse med centerets opgaver.

Driftsopgaver som omfatter driften af Kommunens idræts- og kulturfaciliteter:

  • Fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg.
  • En fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune.
  • Kultur med bl.a. af tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhuse samt 18 foreningshuse m.m.

 

Folkeoplysning

Administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og ca. 200 foreninger. Hertil fordeling af lokaler og faciliteter på skolerne.

Beretning

Byggesagsbehandling

I 2013 har centeret kunne fastholde den nedbragte sagsbehandlingstid på 8 uger, til trods for, at der har været en række store komplicerede byggesager bl.a. Egedal Rådhus.

Der har været fokus på fortsat at nedbringe sagsbehandlingstiden, men også på at få afsluttet byggesagerne, så ejendomsskatterne bliver rigtige.

Kommuneplan 2013-2025

Arbejdet med revision af kommuneplanen, har været en stor og ressourcekrævende opgave i hele 2013. Det har blandt andet været prioriteret at sikre en god proces, både i forhold til det politiske niveau og borgere og foreningsliv.

Lokalplanlægning

Der er fortsat mange byggeønsker, og ønsker om salg af kommunale ejendomme, som har krævet udarbejdelse af nye lokalplaner og derfor har der også i 2013 været tilført ekstra ressourcer til planlægning. Dermed har det været muligt at nå alle de prioriterede planer for 2013, samtidig med færdiggørelsen af kommuneplanen. Det lykkedes ikke at få vedtaget en lokalplan for Kildedal, da bygherren alligevel ikke ønskede at gennemføre projektet, men der har været arbejdet med projektet og afslutning af kontrakten i årets løb.

Energi og solceller

CPK har bidraget til arbejdet med den overordnede varmeplanlægning, herunder projekter for fjernvarmeforsyning i Stenløse Syd og Maglevad. Arbejdet ligger ikke i CPKs regi, men bidrager til opfyldelsen af de overordnede mål i Plan- og Agenda 21 strategien.

Der har desuden været arbejdet med projekter for etablering af solceller på kommunale bygninger. 1. fase med 6000 m² solceller er etableret.

Fredninger

Fredningssagen for Værebro Ådal, som har under udarbejdelse siden 2007, er i 2013 rejst med kommunen som medrejser. Der foreligger desuden nu et udkast til endelig afgørelse i fredningssagen vedr. Katrinebjerg Enge og Nybølle Å.

Almene boliger

Styringsdialogen med de almene boligselskaber er gennemført med 10 individuelle møder med de enkelte boligselskaber og et årligt fælles møde. Generelt opleves der en større tilfredshed fra boligselskaberne og et bedre internt overblik end tidligere. Der har i årets løb desuden været dialog omkring to konkrete almene bebyggelser, som er på tegnebrættet i Veksø og Egedal By, som kan bidrage til kommuneplanens mål om at arbejde for en mere varieret boligmasse.

Erhverv

Der er i 2013 etableret ”en indgang til kommunen” via erhvervskoordinatoren, og afholdt møder med alle de centre som har kontakt til erhvervslivet, med henblik på nedsættelse af en kommunal taskforce. Der har derudover været afholdt møder med en række virksomheder, herunder kommunens gazellevirksomheder, potentielle nye virksomheder i kommunen samt de større virksomheder.

Nøgletal

Centeret har i 2013 arbejdet med ni lokalplaner, hvoraf seks lokalplaner er afsluttet i 2013:

Der er arbejdet med 3 kommuneplantillæg, disse er indarbejdet i den nye kommuneplan 2013-2025

 

Nøgletal 2013

 

 

Aktivitet

Planlagt

Udført

Antal strategier / Kommuneplan

1

1

Antal lokalplaner

8 - 10

9

Antal Kommuneplantillæg

2

3

Antal VVM-vurderinger (vurdering af virkning på miljøet)

0

0

Antal miljøvurderinger

2 - 3

3

 

Spejderne i Egedal

Visionsplanen fra 2012 blev gennemført i 2013 med at flytte DDS-spejderne ca. 120 børn og unge fra Ryttergården i Smørum til nye lokaler på den tidligere byggelegeplads Egelund. Endelig er det også lykkedes at give FDF’erne i Veksø mulighed for en bålhytte ved siden af institutionen ”De 4 årstider”. Her kan FDF desuden benytte toiletter og anvende liggehal til bl.a. depot af materiel mv.

FDF’erne i Stenløse flytter fra Dam Holme til Multihuset i Stenløse Syd primo 2014. Der har i 2013 været såvel 1. spadestik som rejsegilde på Multihuset.oHHolidet  Målet er at FDF kan få til huse med deres kanoer tæt på Værebro å.  Hytten er finansieret med tilskud fra Lokale- og anlægsfonden og RealDaniafonden, og skal anvendes at andre brugergrupper også.

Idrætsanlæg og kultursteder

I 2013 har kunstgræsbanerne i Stenøse og Smørum fået skiftet deres kunstgræstæppe og Ølstykke har fået et ansigtsløft i efteråret 2013. Den nødvendige renovering greb desværre betydeligt ind i idrætslivet planlægning og muligheder for at benytte kunstgræsbanerne i en længere periode. Der er indviet en ny KROLF-bane i Smørum. Ølstykke Gymnastikforening har over sommeren gennemført et projekt ”tykke børn” i samarbejde med Julemærkehjemmet, Region Hovedstaden, Hillerød Sygehus samt DGI.

De sidste opgaver på Græstedgård er blevet afsluttet, så foreningslivet kunne ibrugtage de nyt lokale i sidebygningen (det tidligere pedel-kontor).

I forbindelse med kulturaktiviteter er der i 2013 gennemført arrangement med ”Svensker-slaget” i Smørum med ca. 700-800 deltagere. Desuden er der gennemført ”Golden Days” med temaet Søren Kierkegaard, hvor der i 2—3 uger blev lavet utallige arrangementer.

Musikskolen

I 2013 har Musikskolen gennemført en række aktiviteter. Især i foråret 2013, hvor der var besøg fra 10 Ghanesere med efterfølgende koncerter og forskellige optrædener. Desuden har Musikskolen gennemført festival i Egdalcenteret, og der har fortsat været ”Syng med” aftener i Rådhussalen på Stenløse Rådhus.

Der har i efteråret været indledende drøftelser med skoleområdet om Musikskolens medvirken og deltagelse i implementeringen af den nye skolereform. Det bliver et centralt emne fremover.

Idrætscenter

Der er etableret foreninger omkring såvel Ølstykke KROLF-bane som på Smørum KROLF-bane. Herudover er planlægningen af projektering af ny kunstgræsbane i Ganløse startet op, med henblik på gennemførelse i foråret 2014.

Lokalebookning

Der arbejdes fortsat på optimering af lokalebooking, som web-baseret, så vores foreningsliv, borgere og brugere kan reservere lokale online.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

I det følgende beskrives de dele af budgettet, hvor der er de største afvigelser mellem det oprindelige budget og regnskabet. Der har på centeret været et mindreforbrug på samlet

3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er givet tillægsbevillinger på 5,1 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013.

Administration, byggesager, planer og erhverv m.v.

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 3,6 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører overførsler fra 2012 til 2013. Det samlede mindreforbrug på udgiftsområdet er på 4,1 mio. kr., og en merindtægt på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med den sene ansættelse af byggesags- og planmedarbejdere i efteråret 2012 i forhold til bevillingens ikrafttræden (sommeren 2012), blev lønmidler på 0,6 mio. kr. overført til 2013. Denne andel af lønmidler skal videreføres til 2014, idet de midlertidige ansættelser først ophører i foråret 2014.

Der er desuden i efteråret bevilget 0,9 mio.kr. til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere med det formål at få afsluttet en række ophobede byggesager samt i planafdelingen til afslutning af lokalplaner.

Der er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. Geokodning og Digitalisering af lokalplaner som søges overført til udførsel i 2014.

Endelig skal det bemærkes, at der ikke er bogført udgifter på Ledøje Præstegård, da den ikke er i brug. Det betyder en mindreudgift på i alt 0,5 mio. kr.

Kultur- og øvrige kulturelle formål

Der er i 2013 givet tillægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr., hvoraf der er overført 1,0 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er omplaceret lønbudget til Museum- og arkivområdet, og der er tilført lønbudget fra Kulturhuse.

Regnskabet for 2013 udviser et mindreforbrug i forhold til der korrigerede budget på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over manglende udbetalinger af tilskud på grund af færre ansøgninger fra foreningslivet til folkeoplysningsområdets puljer. Dernæst kontering af udgifter på Kultur- og Fritidsudvalgets pulje på andre kontoområder, og manglende afregninger af mellemkommunale tilskud samt afregning af aftenskolernes tilskud for 2013 - begrundet i tidsmæssige forskydninger.

Der er et mindreforbrug på folkeoplysningsområdets fællesudgifter på 0,6 mio. kr., incitamentspuljen på 0,15 mio. kr. og Kultur- og Fritidsudvalgets pulje på 0,2 mio. kr.

Disse beløb søges ikke overført til 2014.

Idrætsanlæg m.v.

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på 0,6 mio. kr. til udgiftsområdet og 0,1 mio. kr. til indtægtsområdet. Heraf er der overført 1,0 mio. kr. fra 2012 til 2013.

På Idrætsområdet under ét er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På lønområdet/fælles drift udgør mindreforbruget 0,3 mio. kr. og på det øvrige driftsområdet er mindreforbruget 0,5 mio. kr.

Der har i 2013 været planlagt projekter, som det af tidmæssige årsager har været nødvendigt at udskyde til 2014 - bl.a. igangsættelse af ”åben hal” arrangement og sociale arrangementer i samarbejde med foreningslivet.

Musikskolen

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr. til udgiftsområdet. Heraf er der overført 0,1 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.