Center for Skole og Dagtilbud

Kort præsentation af centeret

Center for Skole og Dagtilbud varetager den overordnede ledelse af kommunens dagtilbud, skolevæsen, sundhedspleje og tandpleje.
Centeret består af fem afdelinger: Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, Tandplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt et sekretariat.

Centeret er placeret på Smørum Rådhus.

Egedal Kommune har 12 folkeskoler med tilhørende fritidsordninger, ét 10. klassecenter og èn ungdomsskole. Endvidere har kommunen 32 daginstitutioner, som organisatorisk er fordelt på 5 områder. Herudover er der to private daginstitutioner, en selvejende institution, en dagplejeordning og otte klubber.

Beretning

Ny organisation

Med virkning fra februar 2012 blev der etableret en ny organisation, hvor det tidligere Skolecenter, Institutionscenter samt Sundhedstjenesten og Tandplejen blev samlet i ét center. Formålet har været at sikre bedre opgaveløsning til gavn for børnene på 0-18 års området.

2013 har været brugt til at opbygge gode og sikre samarbejdsrelationer indenfor centerets arbejdsfelt. Det er en opgave, som forsætter i 2014, hvor medarbejdere og ledere til stadighed skal sikre de bedst mulige vilkår for kommunens børn, og hvor medarbejdere og ledere oplever et inspirerende, tværgående og samtidig udviklende og involverende arbejdsfælleskab.

Medielæringsstrategi

Efter en grundig debat i Familieudvalget og Skoleudvalget vedtog Kommunalbestyrelsen i 2012 en medielæringsstrategi på 0-18 års området. Strategien skal sikre, at læring og de nye muligheder gennem IT spiller sammen i kommunens dagtilbud og skoler.

Lokalt i de decentrale institutioner arbejdes der også i 2014 med at udmønte strategien med fokus på overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole. Kommunens medielæringsstrategi dækker som noget nyt i Danmark hele 0-18 års området, hvilket har resulteret i national interesse – blandt andet besøg af Undervisningsministeren, der ønskede at se, hvordan børn og ansatte arbejder med læring og IT.

Læsekompetenceplan

Skoleudvalget og Familieudvalget har vedtaget en læsekompetenceplan for 0-18 års området. Den beskriver, hvorledes der skal arbejdes med sprog og læsning i dagtilbud og skoler.

Hovedsigtet med læsekompetenceplanen er, at alle voksne omkring et barn ved, hvordan der kan arbejdes med sprog, læsning og skrivning med metoder, som fremmer sprogforståelse, skrivetilegnelse, læsning og læring. Fokus er på at skabe en fælles indgang til arbejdet med sprog og læsning blandt de professionelle, men også at involvere barnets nærmeste i læseindlæringen.

Læsekompetenceplanen skal være med til at sikre, at der sættes fokus på læsning, så Egedal Kommunes børn og unge er blandt de bedste læsere i landet.

Inklusionsstrategi

Centeret har i samarbejde med Center for Social Service udarbejdet en inklusionsstrategi, som sendes i høring i starten af 2014.

Inklusionsstrategien skal sikre en sammenhæng i arbejdet med inklusion både i dagtilbud og skole. Desuden skal den sikre, at der sættes fokus på anvendelse af ressourcer både til støtte og til efter/videreuddannelse af personale.

Områderne i centeret

Dagtilbudsområdet

Inklusion

I dagtilbuddene har de særligt uddannede pædagogiske inklusionsvejledere og støttepædagogkorpset i samarbejde med institutionernes faste personale styrket det generelle pædagogiske læringsmiljø. Sigtet er at der ikke som tidligere opleves et stigende antal børn der eksluderes, men at alle børn bliver aktive deltagere i det sociale fællesskab. Næsten 70 % af daginstitutionerne har haft forløb med en pædagogisk inklusionsvejleder.

Science

Fra 2012 er der sat fokus på Science i dagtilbud. Målet er, at udvikle og understøtte den naturfaglige læring i daginstitutionerne.

I uge 39 afholdt Egedal Kommunes daginstitutioner en science-uge. Her havde institutionerne arbejdende værksteder, hvor man bød hinanden og forældrene ind til deltagelse og vidensdeling. Målet var, at få et større fokus på læring med et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt, vidensdeling på tværs af dagtilbud, inddragelse af lokalmiljøet, biblioteket mv.

Evalueringen af Science-ugen har vist en betydelig vidensdeling blandt personale og læring hos børnene. Der var ligeledes et stort fremmøde og engagement fra forældrenes side. Projektet blev i 2013 udvidet til også at omfatte skoler og fritidsklubber.

Sprogpakke

Der har i 2013 været arbejdet med ”sprogpakken”, som har sigte mod at højne det generelle sproglige læringsmiljø i daginstitutionen (i øvrigt sammentænkt med læsekompetenceplanen).

Skoleområdet

Ny skolestruktur

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2013 at lægge kommunens 12 skoler sammen til 4. Der skal stadig undervises på alle 12 matrikler.

Det er udnævnt 4 distriktsskoleledere og 4 distrikts-SFO-ledere, der sammen med de øvrige ledere og bestyrelser arbejder på at skabe rammerne for den nye skolestruktur.

De overordnede rammer er beskrevet i ”Vores folkeskole”, hvori indgår input fra borgere og medarbejdere.

Politiske mål

Skoleudvalget har vedtaget, at folkeskolerne skal arbejde med læsning, matematik/naturfag, elevers sociale kompetencer, idræt og sundhed og inklusion som indsatsområder i kommunalbestyrelsesperioden.

Skolerne har udarbejdet handleplaner for indsatsområderne. De fremgår af skolernes udviklingsplaner og lokale hjemmesider.

I henhold til Folkeskolelovens § 40a skal kommunalbestyrelsen udarbejde en årlig kvalitetsrapport.  Skolerne udarbejder hver deres kvalitetsrapport. Rapporterne er gode redskaber til at skabe overblik i forhold til skolernes indsats for både politikere, Skoleafdelingen og skolerne.

Skolecenteret har i 2011-2013 som et forsøg med udfordringsretten fået Undervisningsministeriets godkendelse af kun at udarbejde kvalitetsrapport hvert andet år. Dette forsøges forlænget i 2014 og frem.

Folketinget har besluttet at indføre nationale test i udvalgte fag på bestemte klassetrin:

  • I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse
  • I matematik i 3. og 6. klasse
  • I engelsk i 7. klasse
  • I fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse.

 

Eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte test offentliggøres ikke, men bruges i skolernes daglige kvalitetsudviklingsarbejde.

De kommunale læse- og matematiktest viser, at der er sket en mindre tilbagegang i resultaterne i læsning for eleverne i kommunens folkeskoler. Der bliver sat målrettet ind på læsning i det kommende år.

Læsekompetencecenter

Læsekompetencecenteret på Sandbjergcenteret viser gode resultater. Elever med særlige læseindlæringsbehov visiteres til kompetencecenteret for en otte ugers periode. Alle elever, der har været igennem Læsekompetencecenteret har lært at læse gennem den intensive læseundervisning. Lærerne på elevernes hjemskole og forældrene undervises i, hvorledes barnets voksne skal følge op på den intensive indsats.

Inklusion

Antallet af elever, der har behov for specialpædagogisk bistand, er desværre stigende. Center for Skole og Dagtilbud har i flere år arbejdet med inklusion. Det har betydet, at der i 2013 er inkluderet flere børn med særlige behov i kommunens folkeskoler. Formålet med inklusion er at sikre den enkelte elev plads i det sociale fælleskab, og at skabe et bedre undervisningstilbud til elever med særlige behov i deres nærmiljø.

Arbejdet med inklusion skal samtidig knække den stigende udgiftskurve. Det er fra 2011 til 2013 lykkedes at føre 13 millioner kr. fra specialområdet til normalområdet.

LP Model

Alle skoler indførte fra august 2010 LP-modellen. LP-modellen er en pædagogisk og praktisk analysemodel for klassens lærere, hvor resultaterne baserer sig på forskning og i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Der lægges vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

Skolerne har god gavn af LP modellen i deres arbejde med eleverne - og ikke mindst i arbejdet med inklusion.

PPR

Der komi 2012 en ny bekendtgørelse om specialundervisning. Ifølge denne skal Pædagogisk Psykologisk Rådgivning involveres, når en elev har behov for mere end 12 lektioners støtte. PPR er også involveret i at vurdere støtte til elever, der ikke har et så stort behov - eks. undervisningsdifferentiering, supplerende undervisning og holdundervisning. Her har PPR en ny og tydeligere rolle i at vejlede, rådgive og supervisere lærerne i deres daglige undervisning samt i at rådgive skolelederen i dennes vurdering af støtten til den enkelte elev.

I samarbejde med PPR og skolelederne er PPRs nye rolle defineret i forhold til den nye bekendtgørelse. Vægten bliver lagt på udvikling af gode læringsmiljøer og undervisning til alle samt på - i samarbejde med medarbejderne i skole og dagtilbud - at kvalificere inklusionsarbejdet.

Den nye lovgivning skaber mulighed for en anden praksis, hvor der bliver plads til og tydeligere fokus på det forebyggende, konsultative og udviklende arbejde.

Tandplejen

Basistandplejen

Hjemmeside

Tandplejen har i 2013 fået en ny hjemmeside. Hjemmesiden er et subsite til kommunens hjemmeside. På Hjemmesiden findes oplysninger om tandplejen generelt og med link til relevant lovgivning. Der ligger også pjecer og dokumenter. Der er på nogle områder specifikke oplysninger bl.a. om tandskader. Siden er stadig under opbygning.

Profylakse

Profylaksegruppen har revideret bl.a. 4.- klasse programmet. Det handler om opståen og forebyggelse af caries. Programmet vises for alle kommunens 4. klasser. Profylaksegruppen har endvidere udarbejdet retningslinjer om tobak og piercinger, som skal benyttes af personalet, når der tales om tobak og piercinger med de unge.

Tandregulering

Tandregulering foregår i samarbejde med Furesø og Ballerup kommuner. Den fælles tandreguleringsklinik ligger i Ballerup. Samarbejdet er etableret for sikre en høj faglig standard og sparring blandt specialtandlægerne. Egedal Kommune betaler et beløb baseret på kommunens andel af de 0-17 årige i forhold til de øvrige kommuner.

Visitation af alle børn og unges tandstilling foretages ved hver undersøgelse af tandlæger og tandplejere. Senest i 12 års alderen skal det vurderes, om der skal screenes af en specialtandlæge med henblik på en evt. tandreguleringsbehandling.

Omsorgstandpleje

I 2013 er omsorgstandplejen udliciteret til et privat firma - Hjemmetandlægen. Det betyder, at borgere, der er visiteret til omsorgstandpleje, behandles af Hjemmetandlægen i eget hjem.

Specialtandpleje

Der er indgået en aftale med Frederikssund Kommune, således at borgere, der er visiteret til specialtandpleje, behandles i Frederikssund.

Sundhedstjenesten

Barselsbesøg

I de sidste fem år er indlæggelsestiden efter fødsel faldet markant. Det er blevet standard at flergangsfødende udskrives indenfor 4-6 timer efter fødslen, mens det for de førstegangsfødende gælder at ca. 30 % udskrives indenfor 4-6 timer.

I Egedal er der sket en stigning i ambulante fødsler med 70 % gennem de seneste 5 år, hvilket medfører tidligere besøg af en sundhedsplejerske.

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne for barselsperioden. De nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de regionale og kommunale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel.

Anbefalingen for barselsperioden indeholder blandt andet: Et tidligt besøg af en sundhedsplejerske på 4.-5. dagen efter fødslen til alle familier.

Sundhedstjenesten har implementeret barselsbesøg på følgende måde: ”Sundhedsplejersken tager telefonisk kontakt med familien senest på 3. dagen efter fødslen og vurderer i samråd med familien og ud fra et fagligt skøn om behov for et barselsbesøg, som tilrettelægges i løbet af ugen (mandag - lørdag)”.

Efterfødselsgrupper

Der har været kørt tre efterfødselsgrupper i samarbejde med Center for Social Service. Mellem 6-8 % nybagte mødre oplever en efterfødselsreaktion. Der tilbydes gruppeforløb efter en visitationssamtale for at vurdere, om den nybagte mor kan have glæde af det. Fædrene tilbydes et par gruppemøder kun for fædre. Grupperne mødes efter tre måneder for at drøfte, hvordan man i familien er kommet videre. Hovedparten af de som har deltaget i gruppeforløb, har udtryk tilfredshed med deltagelsen.

Seksuel sundhed hos nybagte familier og skoleelever

95 procent af de 16-95 årige danskere siger, ifølge en befolkningsundersøgelse, at seksuel sundhed er vigtig for livskvaliteten.

Sundhedsplejerskerne italesætter seksuel sundhed hos de nybagte familier, og i åbent hus tilbydes foredrag om parforholdet, kærlighed og lyst samt om børns seksualitet.

Sundhedsplejerskerne har været ude i flere daginstitutioner og SFO og har undervist i, hvad seksuel sundhed betyder for børn.

Initiativet skal støtte børnene i at udvikle en god seksuel sundhed og understøtte børnenes generelle trivsel.

Sundhedsplejerskerne har deltaget i ”ugesex” med SSP og ungdomsskolen med 2 aftenarrangementer for elever 7.-9. klasse samt deres forældre med oplæg om seksualitet mm.

Gruppeforløb for overvægtige nybagte mødre

Der er startet gruppeforløb i januar 2012 og januar 2013 for overvægtige nybagte mødre efter ”små skridt metoden”. Gruppeforløbet strækker sig over 1,5 år - og det første skal evalueres i sommeren 2014.

Håndhygiejne

Der har været ekstra fokus på hygiejne, da undersøgelser viser, at et fokus på håndhygiejne nedsætter sygeligheden blandt børn og voksne. Alle daginstitutioner og dagplejen har taget imod et hygiejnetilsyn af en sundhedsplejerske. Alle de nye SFO-børn fik undervisning i håndhygiejne, da de startede i SFO. Alle 2. klasser fik 2 timer undervisning om hygiejne, hvor der samtidig var praktiske øvelser.

Motorik og børn

Sundhedsplejerskerne har haft ekstra fokus på motorik ved alle standardbesøg hos småbørnsfamilierne. Der er udarbejdet standarder for, hvad der særligt skal være fokus på, og hvad familierne kan arbejde videre med.

Motorisk screening

Det er fjerde år i træk, at der er udført motorisk screening af alle børnehaveklassebørnene. Der var 12 øvelser. Mellem 56-93 % kunne de enkelte øvelser.

Der ses en del børn som kun har én vanskelighed. Ofte skal der flere motoriske vanskeligheder til, førend det påvirker barnets dagligdag og sociale liv. Det er dog væsentligt at pointere, at selv en enkelt bemærkning til motorik kan afspejle store problemer for det enkelte barns relationer og trivsel i dagligdagen. Sundhedsplejerskerne har taget det enkelte barns motoriske færdigheder op til sundhedssamtale med forældrene.

Da der ses mange børn med fod- og knæproblemer har Motorikkonsulenten udarbejdet en pjece med konkrete øvelser til denne børnegruppe.

Overvægtige skoleelever

I 2013 er antallet af overvægtige elever faldet med op til 50 %.

Sundhedsplejerskerne tilbyder et gruppeforløb til overvægtige 6.-7. klasseelever. Der er samarbejde med ungdomsskolen som tilbyder motion og sund mad.

PREP kurser for småbørnsfamilierne

Sundhedsplejerskerne tilbyder i samarbejder med psykologerne fra PPR et PREP kursus 2 dage a 8 timer med 14 dages interval. Der har været afholdt 2 forløb med 6 par i hvert.

PREP er en forkortelse for Prevention and Relationship Enhancement Program. Konceptet handler om at skabe rammen for bedre parforhold og dermed bedre trivsel for alle i familien.

I programmet skiftes der mellem undervisning og øvelser parvis - aldrig foran hele gruppen. I undervisningen tages temaer op, der forskningsmæssigt har vist sig at have betydning for parforholdet. F.eks. forventninger og roller, faresignaler og problemløsning.

"Rygning nej tak" 10 klassecentret

I 9. klasse ryger 8 % af eleverne og i 10. klasse ryger 24 % af eleverne.

Alle klasser har fået undervisning af en sundhedsplejerske og en rygestopkonsulent fra center for sundhed og omsorg. Derefter har der været afholdt en opsamlingsdag for de elever der røg.

Nøgletal

Børnetal i dagpleje, institutioner og fritidsklubber

 

Forventet

Faktisk

Forskel

0 – 2 år

913

895

-18

3 – 5 år

1622

1595

-27

Fritidsklub

1925

2006

81

 

I budgettet var forudsat, at der i alt skulle passes 4.460 børn i Egedal Kommunes dagpleje, daginstitutioner, private pasningsordninger og klubber. Samlet har der været passet 4.496 børn. Der er således passet 36 flere børn end forudsat i budgettet.

I dagplejen er der passet 47 børn færre end budgetteret. I de kommunale institutioner er der passet 40 flere 0 – 2 årige børn. I privat dagpleje er der passet 13 børn flere end budgetlagt.

Der er i løbet af året foretaget budgettilpasninger i overensstemmelse med denne forskydning mellem budgetteret og faktisk antal pladser i de forskellige pasningsformer.

På klubområdet er der passet 81 flere børn end forventet.

Nøgletal

Elev- og børnetal i skoler og SFO

 

Forventet

Faktisk

Forskel

Antal elever

6.275

6.254

-21

Antal børn SFO

2.584

2.542

-45

 

I skolernes oprindelige budget for 2013 var det forudsat, at der ville være 6.275 elever på Egedal Kommunes skoler i skoleåret 2012/13. Da der var 6.275 elever i skoleåret 2012/13 var der i skolernes budget for 2012 i alt 6.266 helårselever.

Reduktionen i antal klasser i skoleåret 2013/14 var forholdsmæssig større end faldet i elever, da elevernes geografiske fordeling er bedre i forhold til de nuværende skoledistrikter.

I budgettet for SFO’erne var det forudsat, at der i alt skulle passes 2.584 børn.

Samlet har der været passet 2.542 børn i SFO’erne i 2013.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Det samlede oprindelige nettobudget for Center for Skole og Dagtilbud udgjorde i 2013 i alt 720,1 mio. kr. Det korrigerede budget er reduceret til 717,6 mio. kr. Årets nettoresultat udgør 688,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Indenfor de tre udvalgsområders institutioner/driftsområder er der tale om både mer- og mindreforbrug. På Social- og sundhedsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 1,2 mio. kr.

Tandplejen har på grund af stillingsvakance i en periode et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Mindreforbruget er oparbejdet ved en vis tilbageholdenhed ved stillingsbesættelser, og er tænkt anvendt til delvis medfinansiering af den igangværende renovering af tandklinikken på Boesagerskolen.

Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket hovedsagelig skyldes, at der ikke som forventet har været to sygeplejestuderende i praktik, men kun en.

På Skoleudvalgets område er der et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 8,0 mio. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til budgetkorrektionen er den konflikt på lærerområdet, som løb ca. 4 uger i foråret 2013.

Af de 8 mio. kr. i mindreforbrug er 4,8 mio. kr. forårsaget af færre børn i SFO og færre klasser i skolen.

På UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

På Familieudvalgets område er der et mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og 14,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Generelt er der på området udvist omkostningsbevidsthed. På PPR, som står for 15,3 mio. kr. af mindreforbruget, gør sig særligt gældende, at den omstillingsproces i økonomistyringen - som er en konsekvens af den øgede inklusionsindsats - endnu ikke er fuldt implementeret. En anden medvirkende årsag til mindreforbruget på PPR er, at der er indgået en ny samarbejdsaftale mellem de kommuner vi samarbejder med, som har medført, at der er en tidsmæssig forskydning af de mellemkommunale afregninger. Tidligere blev der afregnet pr. skoleår. Det nye er, at der afregnes  pr. kalenderår.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.