Center for Social Service

Beretning

Årets opgaver og tiltag har spændt vidt – fra det videre arbejde med fokus på betjeningen af borgerne, nye udviklingstiltag i centeret, til udarbejdelse af ny politik og udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde.

2013 har samtidig været et år, hvor Center for Social Service i høj grad har omsat et af vores mål – at vi vil åbne os op for omverdenen, og have borgerne ind i centeret - ved en omfattende borgerinddragelse i udarbejdelse af handicappolitikken, afholdelse af temaaftener for borgerne og dialogmøder med interesseorganisationer.

Samtidig har 2013 været kendetegnet ved, at de tiltag og opgaveløsninger, året har budt på, har bygget videre på samarbejdet på tværs, samarbejdsdreven innovation og medarbejderinvolvering i hele centeret.

Fokus på borgerbetjening

Et af målene ved dannelse af Center for Social Service tilbage i 2012 var, at ”vi har styr på det”.  Vi nåede langt i 2012, og har i 2013 arbejdet videre på dette afsæt.

Projekt klagesager blev søsat i sidste halvdel af 2012, og har forsat i hele år 2013. Vi kan allerede se resultaterne af projektet – antallet af klagesager er halveret, og antallet af hjemviste sager falder.

Alle sagsbehandlere har været på internt skrivekursus, og der blev i sidste halvdel af 2013 implementeret et IT-understøttet skabelonprogram for at sikre vores skriftlige afgørelser.

Det har generelt været en styrkelse af centerets opgaveløsning, at tilføre en juridisk kompetence, og sammenkoblingen af den juridiske, socialfaglige og udførende indsats skal sikre en forsat udvikling af målet om sammenhængende serviceforløb for borgerne, og transparens i sagsbehandlingen.

Borgerinvolvering

Center for Social Service har som mål, at vi vil åbne os op mod omverdenen og invitere borgerne ind – og at centerets forebyggende ydelser dermed også blive mere synlige ude blandt borgerne.

Handicappolitikken

En stor opgave i 2013 var udarbejdelse af Den nye Handicappolitik. Tilblivelsesprocessen var præget af en høj grad af borgerinvolvering - der blev afholdt 9 fokusgruppeinterview med borgere, en hel temadag med borgere, politikkere og medarbejdere, og flere arrangementer for borgerne.

Handicappolitikken mundede ud i en ny politik og 21 forslag til handlinger, som skal omsættes til konkrete initiativer i de næste år. 

Temaaftener

I løbet af 2013 har centeret afholdt tre temaftener for borgerne, om blandt andet ”misbrug blandt unge” og ”konflikter i hjemmet”. 

Temaaftenerne har været velbesøgte og præget af både oplæg fra medarbejderne, og dialog med og mellem de fremmødte borgere. Temaaftenerne har således både givet information og ny viden, og skabt opmærksomhed på Center for Social Service’s mulighed for at udøve både vejledning, rådgivning og forebyggende tiltag.

Nye strategier

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde

Center for Social Service har gennem det meste af 2013 arbejdet på at kortlægge vores bud på de udfordringer og muligheder, der ses i den kommende årrække, for de lokale tilbud Egedal Kommune har på det specialiserede socialområde.

Buddene er samlet i en udviklingsstrategi, som forelægges for udvalg og Byråd i starten af 2014.

Strategien skal tjene som udviklings- og styringsredskab, både på det faglige kvalitative plan, og på administrative økonomiske plan.

Strategien skal understøtte, at de økonomiske midler anvendes, hvor de kommer flest mulige borgere til gavn.

Endvidere fokuserer strategien mod en optimering af effekten i tilbuddene, således at den bliver synlig og mærkbar hos de borgere, tilbuddene retter sig i mod.

Strategien foreslår 6 konkrete nye lokale tilbud og indsatser, som skal behandles politisk primo 2014.

Ung i Egedal

Et af de kommende 4-årige strategiske mål er ”Ung i Egedal”, og i 2013 arbejdede centeret, og på tværs af øvrige centre, med de indledende målformuleringer og beskrivelser af strategimålet.

Målet omhandler alle unge, og afspejler dermed også én af Center for Social Service’s store målgrupper – arbejdet med de unge, deres netværk og familier.

Unge strategimålet har således et stort fokus i centeret blandt medarbejdere og ledere, og centeret er også tovholder på det videre arbejde i den kommende periode.

Nye udviklingstiltag på tværs af centeret

Center for Social Service har i år 2013 arbejdet videre med fire udviklingstiltag:

  • Samarbejdsdreven innovation som grundlæggende metode i centeret
  • Arbejdsglæde
  • Tværfagligt samarbejde
  • Vidensbank 

 

De fire udviklingstiltag er udsprunget af en styrket kultur proces, med deltagelse af samtlige medarbejdere og ledere tilbage i 2012.

Der er udarbejdet et katalog for arbejdsglæde – mulige tiltag for de enkelte teams/afdelinger. 

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har set på de tværfaglige processer og samarbejdsflader, og dette arbejde skal bæres videre ind i 2014, hvor der sammen med andre centre skal arbejdes videre med en styrkelse og videreudvikling af det tværfaglige samarbejde.

Et stort ønske blandt medarbejderne var at få udarbejdet en ”vidensbank”.

Vidensbanken er en elektronisk søgning på centerets mange medarbejdere, og er baseret på et kompetencekort, som ledelsen og medarbejderne aktivt skal bruge i MUS samtalerne fremadrettet.  

Derved bliver det muligt at søge på de forskellige og mangesidede kompetencer, som vi besidder i centeret, og målet er, at vi får skabt en organisatorisk synlighed indbyrdes, så man som medarbejder lettere kan finde den kollega, der besidder nogle kompetencer, man mangler i sin opgaveløsning.

Samarbejdsdreven innovation

Centerets ledelse har 2 gange i årets løb været på besøg på hver afdeling, team, sted m.m.

Her har dagsorden været, hvilken innovation medarbejderne er særligt optaget af, for både at skabe sammenhæng på tværs af centeret, og kommunen som helhed, samt at sætte innovation i fokus i vores arbejde.

Derudover bød 2013 på dannelsen af Center for Social Service’s Innovationsteam – et team, der består af ledelse og medarbejdere.

Teamet har i det forløbne år været særligt involveret i arbejdet med strategimålet ”Ung i Egedal”. Teamet har været en succes, og vi fortsætter med innovationsteamet i 2014.

Rådgivningen ud på skolerne

Råd- og vejledningsteamet startede sammen med Center for Skole og Dagtilbud i august 2013 et projekt med rådgivning ud på skolerne.

I projektforløbet er tre skoler tilknyttet, og formålet er, at flytte rådgivningen ud til såvel skolernes ansatte, som til børnene og deres forældre. Projektet løber i 2014, hvorefter det skal evalueres.

Fusion af botilbud 

I 2013 har centeret arbejdet intensivt med en særlig plan for genopretning af botilbuddet Skelhøj, med baggrund i en rapport udarbejdet af KL i efteråret 2012.

Målet for genopretningen er fuldført, og ultimo 2013 blev der truffet politisk beslutning om, at fusionere de to botilbud Søvænge og Skelhøj. Fusionsprocessen, og det videre arbejde heraf, fortsætter i 2014.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Regnskabsresultatet for Center for Social Service viser, at Centeret samlet set, i forhold til det oprindelige budget, udviser et merforbrug på 23,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser Centeret et merforbrug på 16,7 mio. kr. I dette resultat mangler der udgifter for 2013 på ca. 2,4 mio. kr., som blev bogført i 2012 i forbindelse med overgangen til nyt økonomisystem.

Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2013 viste, at centeret havde en forventning om, at 2013 ville vise et regnskab i balance. Årsagen til det uventede merforbrug kan ligge flere steder. Det kan bl.a. konstateres at;

  • I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2013, blev børneområdet og voksenområdet reduceret med henholdsvis 3,7 mio. kr. og 6,3 mio. kr. Dette skete på baggrund af beregninger af budgetforudsætningerne for 2013.
  • Det samlede oprindelige budget for Center for Social Service var i 2012 på netto 287,6 mio. kr., i 2013 var nettobudgettet på 275,8 mio. kr., og i 2014 er nettobudgettet på 284,2 mio. kr.

 

Ovenstående kan være forklaringsfaktorer ift. det uventede merforbrug, men grundlæggende er vurderingen fra både Center for Administrativ Service (CAS) og Center for Social Service (CSS), at der er tale om styringstekniske udfordringer, som gør, at der ikke bliver reageret rettidigt og med rette foranstaltninger.

Indsatser

For at sikre en tilfredsstillende gennemgang af området, har administrationen indgået en aftale med et eksternt revisionsfirma.

Revisionsfirmaet skal gennemgå området, og komme med forslag til ændring og optimering af den fremtidige økonomistyring, opfølgningsprocedure, interne kontroller, og beregningsmodeller for takster, serviceniveau mv.

Administration

Rammerne ”Sekretariat og ledere” samt ”Myndighed og tilsyn” og ”Rådgivningsteam” skal ses under ét, da det tilsammen udgør administrationens udgifter. Regnskabsresultatet for administrationen viser samlet set, i forhold til det oprindelige budget, et merforbrug på 6,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser administrationen et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er i løbet af 2013 givet bevillinger på 2,0 mio. kr. til opnormering i Rådgivningsteamet. Der blev vundet en retssag om mellemkommunal refusion på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. blev lagt i kassen, og 0,6 mio. kr. blev anvendt til afholdelse af løn til juridisk konsulent. Der blev omplaceret 0,7 mio. kr. til lederløn mellem Familieudvalg og Social- og Sundhedsudvalg, og der blev bevilliget overførsel af mindreforbrug i 2012 på 0,6 mio. kr., og endelig omplacering til løn fra øvrige rammer på 2,3 mio. kr.

Lønbudgetterne er overholdt i administrationen. Merforbruget på drift kan henføres til indkøb af IT-systemet DUBU på 0,4 mio. kr.

Handicap- og Social Myndighed

Myndighedens driftsrammer er opdelt i ”Handicapteam” og ”Det sociale team”, og samlet set udviser rammerne et merforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Handicapteamets merforbrug udgør 10,1 mio. kr., og det sociale team har et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Merforbruget på 13,8 mio. kr. er fordelt med 15,3 mio. kr. til voksenområdet, og børneområdet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Udfører

Ledelsen i CSS har ønsket at sidestille køb hos de eksterne leverandører med de interne leverandører, for at skabe en økonomisk bevidsthed hos medarbejderne. Derudover er målet, at der, ved de interne afregninger (Bestiller-udfører-modellen), skabes et mere gennemsigtigt sammenligningsgrundlag af ydelser, kvalitet og pris ved eksterne og interne leverandører for både ledelsen og for de enkelte medarbejdere. Endvidere understøttes arbejdet med indførelse af aktivitetsbaserede budgetter.