Center for Sundhed og Omsorg

Præsentation af centeret

Centeret for Sundhed og Omsorg samler de fleste tilbud på sundhed-, forebyggelses- og omsorgsområderne i forhold til den voksne del af kommunens befolkning.

Ideen er, at sikre en samlet og optimal indsats, der tager udgangspunkt i:

  1. At informere alle borgere på en måde, der understøtter dem i at klare sig selv.
  2. At vejlede og hjælpe alle borgere, der har brug for dette, til fortsat at klare sig selv.
  3. At tilbyde træning og rehabilitering til borgere, således at de igen kan klare sig selv.
  4. At yde en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv.

Center for Sundhed og Omsorg har skabt et tværfagligt udviklende miljø på tværs af sundhed og omsorgsområderne.

Centeret består af afdelingerne:

  • Administration
  • Pleje (hjemmepleje og Plejecentre)
  • Forebyggelse og Sundhed
  • Kostfremstilling
     

Beretning

2013 har bl.a. været præget af arbejdet med styrket kultur, der nu er rullet ud i alle teams i centeret. Det har understøttet helhed i opgaveløsningerne i Center for Sundhed og Omsorg, og i de relationer centeret har til andre centre og samarbejdspartnere.

Forebyggelse og Sundhedsområdet fik i efteråret ny leder, ligesom træningsområdet under denne.
Sidst er der nu blevet ansat en teamleder til det sundhedsteam, der samler en lang række funktioner der beskæftiger sig med forebyggelse og sundhed.
Formålet med at samle dette team er, at skabe synergier mellem teamets medlemmer og kompetencer, og at skabe et samlet kraftcenter for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i Egedal.
Der vil blive arbejdet med teamet og dets formål i 2014 under den nye teamleder, der tiltræder 1. januar.

Både inden for sygeplejen og inden for hjemmeplejen opleves det, at arbejdspresset stiger og dermed behovet for flere ressourcer, uden at dette kan henføres til flere visiterede borgere eller ydelser.
Årsagen til dette skal primært findes i det faktum, at opgavernes kompleksitet øges løbende, med de opgaver der uddelegeres fra sygehusene.

Omkring 2/3 af sygeplejeydelserne udføres i dag af Social- og Sundhedsassistenter i hjemmeplejen, hvorfor kompleksiteten også slår igennem der.

Der arbejdes fra Egedal Kommunes side bl.a. i 2 tværkommunale sammenhænge på at finde løsningen på, hvordan dette synliggøres bedre, således at det kan sikres at ressourcerne til opgaveløsningen fortsat tilføres. Problemet her er, at behovet for tid ikke kan relateres til den direkte kontakt med borgeren, men går til sikring af, at de SOSU’er ydelserne uddelegeres til, kan levere ydelserne fagligt korrekt, samt til dokumentation og til generel forberedelse, bl.a. til at tilegne sig ny viden.

Sidst men ikke mindst er der brugt mange kræfter på at deltage i byggeprocessen omkring nyt rådhus og sundhedscenter og forberedelse af det kommende Plejecenter Egeparken.
I det kommende år, vil der skulle bruges kræfter på at forberede sammenflytning i og etablering af det nye sundhedscenter, en opgave alle involverede ser frem til.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

I forhold til tabel 1 udviser CSO samlede regnskab et netto forbrug på 309,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 16,2 mio. kr. i merforbrug i forhold til oprindeligt budget og 1,7 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

Sekretariat og Ledelse

Sekretariat og ledelse udviser et mindreforbrug på i alt 5,0 mio. kr. i forhold til korrigerede budget, der primært vedrører den kommunale medfinansiering. Årsagen til mindreforbruget på den kommunale medfinansiering er den nye beregningsmodel, som først rigtig er slået i gennem her i 2013. Det skal hertil oplyses, at der blev givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. i efteråret 2013.

Ældreboligområdet udviste et merforbrug på i alt 0,5 mio. kr. i 2013.  

Vedr. Køb og Salg af Plejehjemspladser og fritvalgsydelser i Ældreboliger, er der et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Området har gennem hele 2013 været præget af stigning i borgere, der flytter udenbys samtidigt med at antallet af tilflyttede udenbys borgere er faldet lidt. Derfor er området tilført i alt 7 mio. kr. som følge af udflyttede Egedal borgere til andre kommuner mens indtægtsbudgettet er nedjusteret med i alt 2 mio. kr. som følge af fald i tilflyttede udenbys borgere.

Merforbruget på ældreboligområdet samt køb og salg af pladser modvirkes af et til svarende mindreforbrug på administrationen.

Plejeområdet

Overordnet har Plejeområdet et merforbrug på 5,3 mio.kr i forhold til det korrigerede budget. På udgiftssiden er merforbruget 4,2 mio.kr., heraf vedr. de 0,7 mio. kr. øvrige driftsudgifter på Plejecentersiden og de 3,5 mio.kr vedr. hjemmeplejen.

Mindre indtægten på godt 1,3 mio. kr. skyldes, at budgettet vedrørende Servicepakken på Plejecentre er estimeret for højt. CSO har til hensigt at foretage en fornyet beregning af indhold i pakkerne og på baggrund heraf nedjustere budgettet for 2014. 

Hjemmeplejen

Overordnet har Hjemmeplejeområdet et merforbrug på 3,6 mio.kr ved årsafslutningen. Hjemmeplejen er under ét tilført 2,6 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er til at imødekomme en stigende aktivitetssøgning efter sundhedslovsydelser leveret i hjemmeplejen af Social- og sundhedsassistenter, som i en vis udstrækning kan forklares med en stigning i opgaveglidningen fra region til kommune. Ligeledes er området selvvalgt hjælper, hvor borgeren ”får ansat” en selvvalgt hjælper, tilført 1,1 mio. kr. som følge af en væsentlig stigning i visiteret timer til området i 2013 i forhold til tidligere år.

På området selvvalgt hjælper forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som vil blive søgt som tillægsbevilling. Vedrørende de resterende 2,9 mio. kr., er der iværksat en analyse med henblik på afdækning af årsagerne til denne stigning i udgifter. En faktor der påvirker forbruget på dette område er at antallet af uddelegerede sygeplejeydelser stiger, ca. 2/3 af alle sygeplejeydelser i Egedal Kommune er uddelegeret til SOSU medarbejdere. Disse ydelser medfører mere tid til oplæring, forberedelse og dokumentation, tid der ikke for nuværende er lagt ind i den visiterede tid. Ud fra grunddriften i den gruppe, der har haft den mest stabile drift i 2013 estimeres det at dette i 2013 og fremadrettet vil betyde en merudgift på ca. 0,8 millioner om året en stigning i forhold til det samlede budget på 1,6%.

Hele den sygeplejefaglige indsats er under pres som følge af en øget kompleksitet i borgernes sygdomsbillede og en stigning i forandringshastigheden. Derudover omfordeler de visiterede timer sig i 2013, således at der sker et fald i visiterede timer i dagtiden på hverdag, men en stigning i aften, nat og weekend timerne. Dette betyder at timerne flytter sig fra de billigere timer til de dyre timer. Denne udfordring anslås at havde medført en merudgift i 2013 på 0,8 mio. kr.

I forbindelse med sammenlægning af 2 hjemmeplejegrupper i 2. halvår af 2012 opstod der gruppedynamiske udfordringer. Der blev allerede i efteråret 2012 i gang sat flere ledelsesmæssige tiltag, der har strakt sig ind i 1. halvår af 2013. Det har dog fortsat vist sig at denne hjemmeplejegruppe er præget af dårlig trivsel og et højere sygefravær. Der er igangsat nye initiativer med henblik på at sikre en fornuftig drift i denne hjemmeplejegruppe fremadrettet. Det anslås at merudgiften til øget sygefravær i denne hjemmeplejegruppe udgør 0,3 mio. kr., og at manglende kontinuitet og sikkerhed i den daglige drift udgør en merudgift på 0,9 mio. kr.

Sygeplejen

Økonomien på Sygeplejeområdet balancerer i forhold til det korrigerede budget.

Området er i 2014 tilført midler svarende til 1 stilling fra demografipuljen, selv om der ikke er registreret væsentlig stigning i antallet af borgere eller visiterede timer. Årsagen til dette er, at de ydelser sygeplejerskerne levere bliver mere og mere komplekse i takt med at borgerne udskrives tidligere fra hospitalerne. Det kræver oplæring, vidensdeling og mere dokumentation samt øget tid til at videregive disse opgaver til SOSU medarbejderne. Derudover påhviler det også sygeplejen at agerer som sparrings- og samarbejdspartner både tværsektorielt og tværkommunalt. Denne opgave vokser, i takt med den skærpede fokus der er på sundhedsindsatsen generelt.

Sygeplejen har igen i 2013 i takt med stigningen i antal og kompleksitet i opgaverne, fået tilført 0,3 mio. kr. som følge af en stigning i udgifter til køb af sygeplejeartikler.

Rehabilitering

Økonomien på Rehabiliteringsområdet balancerer i forhold til det korrigerede budget.

Forebyggelse og Sundhed

Overordnet udviser regnskabet et netto mindreforbrug på 2,8 mio.kr i forhold til det korrigerede budget. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. som hovedsagelig skyldes at lønudgifter tilhørende Sundhedsteamet er bogført under Sekretariat og Ledelse. På indtægtssiden, er der en merindtægt på 1,3 mio.kr. som bl.a. vedr. genoptræning på børneområdet, herunder vederlagsfri fysioterapi og palliativ fysioterapi.  Det skal oplyses, at området i 2013 har fået ny ledelse og at der pågår et analysearbejde vedr. kvalitetssikring af regnskab og budget, med henblik på korrekt tilpasning af budgettet for 2014.

Området har i 2013 oplevet en stigende tilgang på genoptræningsplaner fra hospitalerne, på ca. 36 %, hvilket har sat overholdelse af leveret genoptræning indenfor garantiperioden under pres, hvorfor området fik tilført 0,4 mio. kr.

Kostproduktionen

Overordnet udviser regnskabet et netto merforbrug på 0,9 mio.kr i forhold til det korrigerede budget. På udgiftssiden er der et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. og på indtægtssiden en mindre indtægt på 1,6 mio.kr. Denne mindre indtægt skyldes et fald i antal af børn på ca. 100 fra budget til regnskab. Imidlertid viste der sig et faldende børnetal, således at der gennemsnitligt var 389 børn pr. måned. Indtægtsbudgettet var derfor 1,571 mio. kr. for højt. Køkkenet arbejder løbende på effektivisering af produktionen, herunder indkøb af fødevare, hvilket har afstedkommet en gevinst på 0,5 mio. kr. som er tilbageført til kommunekassen.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.