Center for Teknik og Miljø

Præsentation af centeret

Center for Teknik og Miljø består af en administration og en materielgård, som sammen varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Arbejdet spænder fra en udarbejdelse af en række planer til myndighedsbehandling efter en række love samt vedligeholdelsesopgaver.

Beretning

Affaldshåndtering

Indførelse af biosortering er nu gennemført i Smørum og hermed biosorterer alle husstande i kommunen. Affaldsplanen 2013 -2024 blev vedtaget i 2013. Affaldsplanens initiativer medfører, at kommunekassens gæld til affaldshåndteringens ramme på 36,7 mio. kr. nedbringes med 24 mio. kr. over de næste 4 år.

Materielgård

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012, at dele af Materielgårdens opgaver skal drives ved et privat/offentligt samarbejde under overskriften ”Ny drift – et smukkere Egedal”. Samarbejdet går i luften 1. april 2014. Materielgården har effektiviseret driften i 2013 for 800.000 kr., som er anvendt til opstartsomkostninger, udbud osv. i forhold til ”Ny drift – et smukkere Egedal”. HedeDanmark har vundet opgaven i forhold til den grønne drift fra 2014 frem til 2017.

I 2013 har Materielgården også fået bygget en maskinhal færdigt.

Trafik og brovedligeholdelse

I juni 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at bevillige 3 mio. kr. ekstra til vedligehold af vejene. Der er et generelt efterslæb på vejvedligeholdelsen. Dette er accelereret som følge af de to foregående hårde vintre.

Indsatsplanen for brovedligeholdelse er også gennemført i 2013 med de bevilligede 2,5 mio. kr.

De prioriterede projekter i forhold til Trafiksikkerhedsplanen er gennemført.

I 2013 er der færdiggjort 2 del-etapper af cykelsuperstien i Frederikssundsfingeren. De resterende etaper er vedtaget, sådan at cykelsuperstien får et sammenhængende forløb i 2015.

Vejbelysning

Kommunen har den 1. januar 2014 overtagetdet fulde ejerskab af 10.700 udendørslamper fra DONG Energy. Som følge heraf har drifts- og vedligeholdelsesopgaven været i udbud. Opgaven udføres nu af SEAS/NVE.  Der er også forhandlet en ny strømaftale på plads til udendørslamper. I 2014 forventes opgaven med at modernisere ca. 4000 armaturer og master, at blive udbudt. Opgaven gennemføres i 2014 og 2015.

Klimatilpasningsplan

Der er i 2013 udarbejdet et kort over oversvømmelses-truede arealer i kommunen, samt et kort over værdier ift. ejendomme. Disse kort danner grundlag for en prioritering af foranstaltninger for at afbøde konsekvenserne af oversvømmelser. I foråret 2014 forventes klimahandleplanen at være færdig. Som et af de første klimaprojekter er der nu via Furesø-Egedal Forsyning sket taksfinansiering af et skybrudsprojekt i Stenløse Å opstrøms Stenløse By. Projektet anlægges i 2014 og vil kunne tilbageholde dele af regnvandet, inden det når Stenløse By.

Spildevand

I 2013 er der givet en politianmeldelse i forbindelse med forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Der er givet 19 indskærpelser om tilslutning til kloak og to påbud med hensyn til fejltilslutning.

Skadedyr

I 2013 har kommunen indgået aftale med et nyt rottebekæmpelsesfirma. Der er udarbejdet en rottehandlingsplan for Egedal Kommune.

Bekæmpelse af bjørneklo

Bekæmpelse af bjørneklo er prioriteret i budget 2012 – 2016. Både bekæmpelsen på de kommunale arealer og de private lodsejeres bekæmpelse på de private arealer fortsætter i 2014.

Varmeforsyning

Der er vedtaget at etablere to anlæg til fjernvarmeforsyning - et i Maglevad til forsyning af Egedal By og et i Stenløse syd. Begge anlæg er gået i drift i 2013. Der er også stiftet et selskab ”Egedal Fjernvarme A/S”, som driver varmeforsyning fra tre eksisterende lokalkraftvarmeanlæg og de to anlæg i Maglevad og Stenløse Syd.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en overordnet energiplan for Egedal Kommune. Kommunen deltager i et fællessamarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner om strategisk energiplanlægning.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Center for Teknik og Miljø havde i 2013 samlet set et nettobudget på 90,8 mio. kr. og et korrigeret budget på 92,5 mio. kr.

Regnskabet viser et nettoforbrug på 81,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 9,3 mio. kr.

Center for Teknik og Miljø har fire rammer: CTM – Sekretariat og ledere, Materielgården, Natur, miljø og vej samt Affaldshåndteringen.

I resultatopgørelsen indgår affaldshåndteringen under ”brugerfinansieret område”. Det er forklaringen på at ovennævnte skema og tallene vedrørende Center for Teknik og Miljø i resultatopgørelsen differentierer.

CTM – Sekretariat og ledere

Regnskabet viser et forbrug på 11,2 mio. kr. I forhold til budgettet på 12,4 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 12,7 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Afvigelsen mellem det oprindelige budget og regnskabet skyldes blandt andet:

Der er et mindreforbrug på det samlede lønbudget på 1,5 mio.kr. Mindreforbruget er fremkommet ved:

Statens plan for udarbejdelse og revision af indsatsplaner for grundvand løber fra 2009 til 2017. Kommunen udfører arbejdet og får i alt 4,65 mio. kr. for hele perioden. Indtægterne stammer fra vandværkernes takster.  Budgettet til løn er beregnet i 2009 ud fra de forudsætninger, der var for arbejdsbyrden.  Budgettet svinger fra 1 mio. kr. til 165.000 pr år. Det er ikke muligt at ansætte og afskedige medarbejdere i takt med den svingende indtægt. Det er derfor nødvendigt at jævne indtægten ud. I 2013 var det beregnet at der skulle udføres arbejde for 700.000 kr. I 2014 er beløbet 290.000 kr. Et årsværk koster 515.000 kr. Der er derfor ”sparet” 225.000 kr. for 2013 års lønbudget til overførsel til 2014 for at dække udgiften til 1 årsværk i 2014.

Der er ikke i centerets medarbejderstab kompetencer til at gennemføre moderniseringen af vejbelysningen. Det har derfor været nødvendigt at ansætte en konsulent til opgaven. Dette har medført en udgift på 220.000 kr., som afholdes af driftsbudgettet, men dækkes af midler i lønbudgettet.

De resterende midler stammer fra ansættelse af en afdelingsleder, hvilket træk ud, dels da besparelsen i forbindelse med det ny rådhus ikke var kendt i starten af året, og da det var svært at finde en egnet ansøger.

Der er afsat 577.000 kr. til en projektmedarbejder i forbindelse med en række vådområdeprojekter i 2013. Ansættelsen er ikke sket i 2013, da projekterne ikke er realiseret eller udskudt.

Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2012 til 2013 til et projekt i forbindelse med afvanding på Frederiksborgvej ved S-togsbroen i Ølstykke. Der er ikke fundet en tilfredsstillende løsning, og midlerne er derfor ikke brugt.

Materielgården

Materielgården har et oprindeligt budget på 27,2 mio. kr., hvilket betyder et mindre nettoforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til regnskabet på 25,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede nettobudget på 29,2 mio. kr. har Materielgården et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Mindreforbruget på Materielgården skyldes blandt andet:

Mindreforbruget på lønkonti for grøn (grønne arealer) og sort (asfalt) skyldes, et større forbrug af eksterne leverandører som led i tilpasningen til ”Ny Drift”. Det indgår i besparelsen i forbindelse med Ny Drift.

  • Der er et merforbrug på administrationsudgifter, som skyldes investering af GPS udstyr til fremtidig effektiv drift samt ”Tip Egedal”.
  • Der er et mindreforbrug på 800.000 kr. på ”Ny Drift”, som skyldes, at projektet skubbes henover årsskiftet, så de sidste udgifter forventes i 2014.
  • Mindreforbruget på it, inventar og maskiner, skyldes tilpasninger til ”Ny Drift” blandt andet gennem indtægter fra salg af maskiner.
  • Der er et merforbrug på asfaltbelægning, som skyldes ekstraordinært store behov for reparation af slaghuller i vejene.
  • Der ønskes samlet overført 1,780 mio. kr., og med ovenstående overførsel kan der lægges 1,5 mio. kr. i kassen. Mindreforbruget skyldes den milde vinter og dermed et mindreforbrug på vintertjenesten.

 

Natur, Vej og Miljø

Det oprindelige nettobudget til natur, vej og miljø var på 50,5 mio. kr. Regnskabet viser netto et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til regnskabet på 49,9 mio. kr. Det korrigerede nettobudget på 52,9 mio. kr. betyder et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Arbejdet for de betingede driftsmidler på brovedligeholdelse, Svanholm Vænge samt Trafiksikkerhed er ikke afsluttet i 2013, og 3,0 mio. kr. søges overført til 2014.

Affaldshåndtering

Det oprindelige nettobudget til affaldshåndtering er på 0,6 mio. kr. Det består af et udgiftsbudget på 60,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 59,7 mio. kr. Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i 2013.

Affaldshåndteringen er et brugerfinansieret område. Der er ultimo 2013 et mellemværende på -36,7 mio. kr. Revisionen har krævet, at beløbet på kontoen for mellemværende skal udlignes, og der har været en omfattende gennemgang af affaldsbudgettet og en række justeringer som følge af dette. Desuden er der vedtaget Affaldsplan 2013-24, som nedbringer mellemværendet med 24 mio. kr. - det resterende mellemværende bliver udlignet via takstnedsættelser.

I løbet af 2013 er budgettet for affaldshåndtering nedjusteret med netto 2,9 mio. kr. fordelt med 2,4 mio. kr., som skyldes akkumuleret overdækning, som er blevet udbetalt fra Vestforbrændingen, og 0,5 mio. kr. som skyldes tilretning af faktiske indtægter.

Samlet set er der et mindreforbrug i 2013 i forhold til korrigeret budget på 3,2 mio. kr., der bl.a. skyldes mindre udgifter til administration på 0,5 mio. kr., mindre udgift til Dagrenovationsordningen på 1,5 mio. kr., færre udgifter til håndtering af farligt affald fra husholdninger og erhverv på 0,7 mio. kr., samt færre udgifter til drift af genbrugsstationen på 1,4 mio.kr.

Desuden har der været et merforbrug til etablering af nedgravede containere til dagrenovationen (rest- og bioaffald) i boligforeninger i Smørum på ca. 0,9 mio. kr. Ud af dette har kommunen haft et udlæg på 0,6 mio. kr., som forventes indkrævet i løbet af 2014.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.