Driftsudgifter

Den artsopdelte oversigt over driftsudgifterne viser, hvordan kommunens samlede udgifter fordeler sig på lønninger, køb af varer og tjenesteydelser, betaling til og fra stat, regioner og kommuner, tjenestemandspensioner, øvrige tilskud og overførsler samt indtægter både i form af skatter og tilskud, refusion og øvrige indtægter.

Lønninger

De samlede lønninger er fra 2012 til 2013 faldet ca. 4,5 mio. kr. hvilket er grundet et fald i det faktiske antal personale forbrug, se endvidere personaleoversigten. Der vil ved uændret personalenormering altid ske en mindre stigning jf. den almindelige fremskrivning. Den budgetterede lønfremskrivning fra 2012 til 2013 var på 2,05 % og den faktiske lønudvikling kendes først i løbet af 2014.

Køb af varer og tjenesteydelser

Der er fra 2012 til 2013 sket en stigning i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 21 mio. kr. hvorefter niveauet er tæt på det fra 2010.

Betaling til og fra stat, regioner og kommuner

Betalinger til stat, region og kommuner er fra 2012 til 2013 steget med ca. 48,1 mio. kr., hvilket er væsentlig mere end forventet budgetterede fremskrivning på 1,53 %. Merudgiften kan delvis forklares ved, at der i lighed med 2012 har været fokus på korrekt periodisering af betalinger.

Betalinger fra stat, region og kommuner er fra 2012 til 2013 steget med ca. 49,7 mio. kr., hvilket er mere end den prisstigning på 1,53 % der var regnet med i budgettet.

Overførsel til personer

Udgifterne hertil ligger meget under den forventede stigning på 1,6 %. Udgifterne er faldet med 10,7 %, svarende til 44,7 mio. kr. På området sociale opgaver og beskæftigelse er der i forhold til 2012 sket et fald på 44 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Udgifterne er i 2013 steget med 21,2 %, svarende til en stigning på 3,4 mio. kr. i forhold til regnskabet i 2012. Der er på grund af konteringsprincipper i forbindelse med nyt økonomisystem bogført 13 indbetalinger i 2012 og 11 indbetalinger i 2013, hvilket forklarer ca. 3 mio. kr. af stigningen.

Øvrige tilskud og overførsler

Forbruget er steget med 7,2 mio. kr.

Finansforskydninger (puljemidler)

Puljemidler er faldet fra ca. 11,7 mio. kr. i 2012 til 2,5 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til et fald på 9,2 mio. kr.

Statsrefusion

Der har i 2013 været et fald i statsrefusioner på 50,4 mio. kr., dette skyldes et fald i forhold til regnskabet 2012 på området sociale opgaver og beskæftigelse. På underområderne kontante ydelser og fortidspensioner er der i forhold til sidste år sket et markant fald og på revalidering er der sket en stigning i forhold til 2012 regnskabet.

 

Skatter og tilskud

Der er fra 2012 til 2013 sket en stigning i skatter og tilskud på 83,2 mio. kr.

Dette skyldes en stigning i skatter på 183,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes stigninger i kommunal indkomstskat på 159,3 mio. kr., grundskyld på 12,5 mio.kr. og afregning af selskabsskat på ca. 9,9 mio. kr.

Tilskud og udligning er faldet med ca. 100,5 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i udgiften til kommunal udligning på 53,9 mio. kr. og et fald i det generelle statstilskud på 38,7 mio. kr.

Finansudgifter og indtægter

Samlet set er indtægterne 24,2 mio. kr. lavere i 2013 end i 2012. Dette skyldes at renterne på deponerede beløb for lån er faldet 23,9 mio. kr. i forhold til 2012.

Andre indtægter

Indtægterne er steget med ca. 1,8 mio. fra 2012 til 2013.