Investeringsoversigt

Anlægsregnskaber der i kolonnen ”Afsluttet i 2013” er opført med teksten ”Regnskab 2013” vil blive aflagt sammen med regnskabet jf. ”Bemærkninger til anlægsoversigt” samt ”Regnskab for afsluttede anlæg”.

(Alle beløb er i 1.000 kr.)
Anlægs nr. Anlægstekst Anlægs-bevilling Givet Anlægs-bevilling Beløb Forbrug før 2013 Forbrug 2013 Forbrug ialt Afsluttet i 2013
Økonomiudvalget
888-880 01 Egedal bydelscenter 26.01.11
25.05.11
26.01.11
2503
-1430
-11840
422
-11840
3 425
-11840
Igangværende
999-998 Stenløse Syd Projekt 28.04.04
25.08.04
22.06.05
26.10.06
24.02.10
24.02.10
22.12.10
22.12.10
22.12.10
22.12.10
27.04.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11
27.04.11
26.10.11
26.10.11
26.10.11
30.01.13
24.04.13
29.05.13
26.06.13
30.10.13
27.11.13
18.12.13
I alt
22.06.05
21.12.05
28.11.07
22.12.10
22.12.10
22.12.10
27.04.11
25.01.12
25.04.12
29.08.12
24.04.13
29.05.13
26.06.13
26.06.13
28.08.13
I alt
18000
4942
75955
11400
9000
2500
786
50
5000
1443
1350
265
459
200
180
4107
3400
600
3600
4
1
400
65
350
143
144200
-67170
-56750
-82244
-5207
-6106
-11099
-4580
-10222
-920
-934
-938
-10368
814
-1768
-801
-258293
122294
-241611
1666
-7171
123960
-248782
Igangværende
001-001 Afledte konsekvenser af Kildedal Park       9500 9500 Regnskab 2013
002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke 19.03.13
19.03.13
90
-2000
0 3 3 Igangværende
002-005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum 30.10.13
30.10.13
80
-744
0 10 10 Igangværende
003-003 Salg af delarealer i Ganløse 29.05.13 -50       Igangværende
003-007 Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde 29.08.12 -60       Igangværende
003-008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse 29.05.13 6100 0 7528 7528 Under afslutning
003-009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjern-varmeprojekt 27.11.13
27.11.13
470
-5716
0
0

-5716

-5716
Igangværende
003-040 Kildedalsprojekt 30.11.11 2200 598 504 1102 Igangværende
005-025 Byggemodning af Galaksen
(areal v/Provst Beckers Vej)
26.01.06
(27.01.07)
(27.01.07)
I alt
7000
-1575
586
6011
6027
34
  6027
34
Under afslutning
010-085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke       6 6 Igangværende
011-003 Salg af Smørum Bygaden 37, Smørum 15.06.11
15.06.11
180
-2376
78
-2376
  78
-2376
Byråd
26.02.2014
011-060 Salg af Degnebakken 17 ,Ledøje 19.12.12
19.12.12
56
-1107
 
-1037

-1037

Regnskab 2013
011-061 Salg af Lillestræde 13, Ganløse 19.03.13
19.03.13
61
-1500
  8
-1815
8
-1815

Regnskab 2013
011-062 Salg af Toftholmvej 9, Stenløse 24.04.13
24.04.13
81
-2195
  8
-2099
8
-2099

Regnskab 2013
011-064 Salg af Toftholmvej 20, Stenløse 29.05.13
29.05.13
59
-800
 
-816

-816

Regnskab 2013
011-065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse       2 2 Igangværende
012-083 Salg af Tangbjerg Børne-have, Paukevej, Ølstykke       10 10 Igangværende
035-002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum 24.04.13
24.04.13
6
-150
      Igangværende
533-005 Præstegården i Ledøje 25.01.12
25.01.12
25.01.12
-3000
2517
526
750
-825

-413
750
-1238
Igangværende
650-001 Egedal Rådhus incl. Sund-hedscenter 21.12.11
22.08.12
1100
330200
15901 64905 80806 Igangværende
650-005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum       20 20 Igangværende
651-011 Projekt Administrative Systemer – NØPS 30.11.11 4428 4763   4763 Under Afslutning
651-380 Administrative Systemer - arkivering og konvertering 24.01.07 1680 1407 -93 1314 Igangværende
652-001 Etablering af fælleskom-munal IT-forsyning 28.08.13 3705 0 13209
-9504
13209
-9504
Under afslutning
Økonomiudvalget i alt – udgifter 97289    
Økonomiudvalget i alt – indtægter -28571    
Teknik- og Miljøudvalget
  Brugerfinansieret område            
103-001 Fjernvarmeprojekt Ølstykke-Stenløse, projektet er fuldt lånefinansieret 15.06.11 79000 9124
-433
5231
-5231
14355
-5664
Regnskab 2013
161-001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum 25.04.12
30.05.12
4667
1212
4011 1378 5389 Igangværende
  Skattefinansieret område            
888-880-02 Egedal Bydel Tværvej 24.02.10
25.05.11
24.04.13
8000
1430
4098
8227 21 8248 Igangværende
003-043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde 26.09.12 250   217 217 Igangværende
050-002 Vådområdeprojekt Værebro Ådal 28.09.11
28.09.11
951
-951
11   11 Igangværende
081-002 Oprensning af olieforure-ning, Valmuevej 26.06.13 548       Igangværende
205-010 Maskinhal Materielgård 30.05.12 3000 201 3081 3282 Igangværende
205-011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården 30.10.13 1300       Igangværende
211-020 Kabellægning af udendørs-belysning 30.05.12 2500 1174 1685 2859 Igangværende
211-021 Overtagelse af vejbelys-ning 30.01.13 16500   14344 14344 Igangværende
222-010 Brorenoveringer 20.06.12 2620 806 1872 2678 Under afslutning
222-020 Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde 31.10.12 2250 20   20 Igangværende
222-025 Cykelstier i Frederikssunds-fingeren indtægt puljemidler 19.12.12
19.12.12
4909
-1963
  1602 1602 Igangværende
222-030 Forskønnelse af stationsom-rådet ved Stenløse Station 25.04.12
25.04.12
838
-838
30
-838
60 90
-838
Igangværende
651-173 Fjernvarme - varme-forsyning (nord og syd)       3973 3973 Regnskab 2013
Teknisk Udvalg i alt – udgifter 33463    
Teknisk Udvalg i alt – indtægter -5231    
Planudvalget
  Brugerfinansieret             
103-010 LKV-anlæg 22.12.10 3500 3130
-517
  3130
-517
Regnskab 2013
  Skattefinansieret            
010-300 Energianlæg 29.08.12
19.12.12
19.12.12
20000
4500
-3150
493 18054 18547 Igangværende
301-030 Kvalitetsfondsprojekter 2013 - Skoler 27.02.13 3715 0 1834 1834 Igangværende
318-003  Kvalitetsfondsprojekter 2013 - Idræt 27.02.13 800 0 253 253 Igangværende
514-023 Kvalitetsfondsprojekter 2013 - Institutioner 27.02.13 1800 0 1594 1594 Igangværende
301-021 Kvalitetsfondsprojekter - Skoler - 2012 25.01.12 15300 14391   14391 Regnskab 2013
318-023 Kvalitetsfondsprojekter - Idræt - 2012 25.01.12 1300 1300   1300 Regnskab 2013
514-003 Kvalitetsfondsprojekter - Institutioner - 2012 25.01.12 10600 10039   10039 Regnskab 2013
532-023 Kvalitetsfondsprojekter – Ældre - 2012 25.01.12 2800 964   964 Igangværende
650-031 Ejendomsrenovering 24.04.13 6511   4891 4891 Igangværende
650-032 Energistyring/besparelse 2012 21.12.11
24.04.13
6032
6132
5085
-9
2438
-463
7523
-472
Igangværende
650-033 Etablering af solcelleanlæg            
01. Etablering fase 1. 30.05.12
31.10.12
30.01.13
500
12500
2390
3621 11652 15273 Igangværende
02. Etablering fase 2. 26.06.13 9750   667 667 Igangværende
03. Conserto

(tilskud til Multihus)
19.12.12
19.12.12
29.05.13
6500
-4550
500
  1558 1558 Igangværende
Planudvalget i alt - udgifter 42942    
Planudvalget i alt - indtægter -463    
Social- og sundhedsudvalget
018-060 Plejeboliger – Porsebakken – Serviceareal 19.09.07
28.01.09
28.01.09
750
26527
-720
4769
-720
4769
-720
Byråd
26.02.2014
488-003 Sundhedscenter Anlægsbevilling givet sam-men med Rådhusbyggeri       24067 24067 Igangværende
542-001 Udsatte boliger – opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge 28.11.12 450   652 652 Regnskab 2013
Social- og sundhedsudvalget i alt – udgifter 24719    
Social- og sundhedsudvalget i alt – indtægter -720    
Skoleudvalget
301-025 Folkeskole og SFO – indefrosne midler 26.06.13
28.08.13
30.10.13
3000
450
3152
  4626 4626 Igangværende
301-096 Skoleudbygning – 4. klasselokaler 26.01.11
26.01.11
9722
2536
11952   11952 KB 27.11.13
Skoleudvalget i alt - udgifter 4626    
Skoleudvalget i alt - indtægter    
Familieudvalget
514-025 Institutionsområdet – indefrosne midler 26.06.13
28.08.13
30.10.13
381
157
3712
  1050 1050 Igangværende
514-360 Legepladspulje daginsti-tutioner 23.01.08
22.12.10
22.12.10
28.12.13
679
905
363
258
1765 323 2088 Igangværende
514-361 Daginstitution i Smørum 28.11.12 150   28 28 Igangværende
Familieudvalget i alt - udgifter 1401    
Familieudvalget i alt - indtægter    
Kultur- og Fritidsudvalget
031-277 Udendørs motionsredskaber 29.05.13 200       Igangværende
035-001 Multihus i Stenløse Syd 27.01.10
29.05.13
29.05.13
1545
1014
-500
215 3134
-500
3349
-500
Igangværende
035-005 Teleslyngeanlæg 29.05.13 150   197 197 Regnskab 2013
350-025 Biblioteker – indefrosne midler 27.11.13 192       Igangværende
Kultur- og fritidsudvalget i alt - udgifter 3331    
Kultur- og fritidsudvalget i alt - indtægter -500    
Anlæg i alt - udgifter 207771    
Anlæg i alt - indtægter -35485