Jobcenteret

Kort præsentation af centeret

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats, som sker med udgangspunkt i følgende love:

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om aktiv socialpolitik
  • Lov om sygedagpenge
  • Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
  • Lov om integration af udlændinge i Danmark
  • Lov om danskuddannelse.

Det er Jobcenterets kerneopgave, at hjælpe borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder ved at bevare tilknytningen eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at minimere vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Virksomheder som søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, kan søge om hjælp hertil. Jobcenteret opsøger virksomheder for at sikre en arbejdsplads til borgere, der på grund af fysiske eller psykiske handicap har vanskeligt ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Beretning

Et lille fald i antallet af såvel ledige som langtidsledige

Lavkonjunkturen, som for alvor slog igennem i Egedal Kommune i 2009, præger stadig arbejdsmarkedet i kommunen. Ledigheden stabiliserede sig dog igennem 2011 og 2012.
Kommunen har oplevet et lille fald i ledigheden i anden halvdel af 2013.

Stabiliseringen i ledigheden er også slået igennem blandt gruppen af langtidsledige.Gruppen udgøres af personer med mere end 40 ugers ledighed inden for det sidste år. Antallet af langtidsledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp udgjorde ca. 240 personer ved udgangen af 2010 og ved udgangen af 2011. I december 2012 steg dette tal til 263 personer, mens antallet af langtidsledige var faldet til 213 personer i oktober 2013.

Den særlige uddannelsesordning

Ordningen, som også kaldes Akutpakke 3, blev vedtaget ved udgangen af 2012, og gav forsikrede ledige, der opbrugte deres dagpengeret, mulighed for at modtage særlig uddannelsesydelse i et halvt år. Under ordningen fik de ledige ret til at deltage i relevante uddannelses-forløb. Ordningen omfattede i første omgang ledige, der opbrugte deres dagpengeret i 1. halvår af 2013, men blev forlænget med yderligere et halvt år medio 2013.

Reform af Førtidspension og Fleksjob

Den 1. januar 2013 trådte en reform af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Formålet med reformen er at nedbringe antallet af borgere, som får tilkendt en førtidspension og i stedet  fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Et tværfagligt rehabiliteringsteam med repræsentanter fra kommunes centre samt med lægefaglig bistand skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte borger. Jobcenteret har i løbet af 2013 allokeret betydelige ressourcer til at understøtte etableringen af rehabiliteringsteamet i Egedal Kommune.

Reformen af Førtidspension og Fleksjob åbner ligeledes op for at visitere borgere til fleksjob med et lavere timetal end hidtil, således at flere borgere med en nedsat arbejdsevne får adgang til arbejdsmarkedet. For at understøtte reformen har Jobcenteret for statslige midler ansat to såkaldte fleksjobambassadører, der målrettet arbejder på at etablere fleksjob efter den nye ordning til ledige fleksjobvisiterede.

Kontanthjælpsreform i 2014

Folketinget vedtog i 2013 en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen indebærer blandt andet, at alle ufaglærte unge under 30 år skal påbegynde og gennemføre en uddannelse – om nødvendigt via et uddannelsespålæg. Som forberedelse til reformen har Jobcenteret oprettet et ungeteam pr. 1. oktober 2013, der fremover skal varetage indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Virksomhedsrettet indsats

Jobcenteret arbejder fortsat på at styrke den virksomhedsrettede indsats for alle målgrupper. Dette har medført et bredere og mere professionelt samarbejde med virksomhederne, og Jobcenteret har været behjælpelig med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne ved større jobordrer. Målet er fortsat, at virksomhederne benytter sig af den service, som Jobcenteret tilbyder også uden for kommunens grænser. For at underbygge indsatsen yderligere har Jobcenteret fået bevilget en opnormering af den virksomhedsrettede indsats vedrørende forsikrede ledige for en to-årig periode.

Tværgående samarbejde

Jobcenteret har fortsat fokus på at udbygge det tværgående samarbejde med de samarbejdspartnere, som Jobcenteret er i kontakt med omkring indsatsen for borgere og virksomheder.  I 2013 har der således været fokus på det tværfaglige samarbejde i forhold til oprettelsen af det kommunale rehabiliteringsteam såvel som i Jobcentrets fokus på at skabe en tættere integration og bedre koordinering af Egedal Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Sidstnævnte samarbejde forventes yderligere intensiveret med besættelsen af en yderligere erhvervskoordinator i kommunen.

Nøgletal

Jobcenter Egedal har oplevet en stor gennemstrømning af borgere henover året. Nedenstående tabel viser antallet af borgere, der var i kontakt med Jobcenteret igennem 2012. Tabellen, der er opdelt på målgrupper, afslører at over 5.500 borgere var i berøring med Jobcenter Egedal i løbet af året.

I forhold til de enkelte målgrupper præger lavkonjunkturen stadig arbejdsmarkedet i kommunen. For de forsikrede lediges vedkommende har ledigheden ligget stabilt igennem 2011 og 2012 med mindre sæsonudsving, mens der igennem 2013 er sket et fald i antallet af A-dagpenge-modtagere som følge af den forkortede dagpengeperiode. Antallet af A-dagpengemodtagere udgjorde således ca. 550 fuldtidspersoner i september 2013.

På sygedagpengeområdet er der stadig fokus på en tidlig indsats, hvilket afspejler sig i et forholdsvist lavt antal sygedagpengesager. Antallet af sygedagpengemodtagere udgjorde således 401 fuldtidspersoner i september 2013.

Egedal Kommune har oplevet en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere over de seneste år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i fuldtidspersoner steg fra 239 i januar 2010 til 408 personer i januar 2013. Antallet fortsatte med at stige igennem 2013 og udgjorde 462 fuldtidspersoner i september 2013.

 

Økonomiopfølgning

Jobcenterets driftsregnskab ses i tabel 1 og viser et nettoforbrug på 227,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige vedtagne budget for 2013 på 243,7 mio. kr., er der et mindreforbrug på 16,6 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. Der er i årets løb givet en samlet negativ tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. Baggrunden herfor er for det første ændret lovgivning efter budgetvedtagelsen i 2012, for det andet udefrakommende og ændrede forudsætninger i forhold til tilrettelæggelsen af indsatsen i Rehabiliteringsteam og for det tredje udviklingen i beskæftigelsessituationen.

Budgetafvigelser

Forsørgelsesydelser, ledige

Jobcenterets mindreforbrug på 16,6 mio. kr. skyldes for langt størstepartens vedkommende forsørgelsesydelserne. Det er lykkedes at bremse tilgangen til sygedagpenge, herunder de langvarige sager over 52 ugers varighed. Jobcenteret arbejder målrettet med en tæt og tidlig opfølgning, og der er nu to fastholdelseskonsulenter ansat til at sikre en forebyggende indsats. For så vidt angår kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige skyldes mindre forbruget, at forkortelsen af dagpengeperioden fra fire til to år for alvor slog igennem pr. 1. januar 2013, og at der har været et mindre fald i ledigheden.

Merforbruget tilskrives blandt andet øgede udgifter til kontanthjælp som en følge af en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Denne stigning har også landsdækkende karakter.

Merforbrug vedrørende Uddannelsesordning for forsikrede ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, skyldes at ordningen trådte i kraft 1. januar 2013. Ordningen var således ikke budgetlagt. Ligeledes var ressourceforløbsydelsen heller ikke budgetlagt, idet Førtidspensions- og fleksjobreformen også trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Der er tale om et meget lavt forbrug, idet arbejdet med at etablere de såkaldte rehabiliteringsteam er blevet forsinket grundet regionens manglende deltagelse i form af en såkaldt sundhedskoordinator.

Aktivering

Mindreforbruget vedrørende ”Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige” og ”Løn til ledige ansatte i kommuner”, som skal ses i sammenhæng, skyldes en nedgang i anvendelsen af kommunale løntilskudsjob, herunder også længden af disse ansættelser. I stedet prioriteres løntilskud i den private sektor.

Med hensyn til ”Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats” er der først medio 2013 indgået kontrakter med leverandører af den aktive beskæftigelsesindsats, hvorfor der er opstået et mindreforbrug.   

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.