Målopfølgning for de enkelte centre

Center for Borgerservice 

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning
Implementering af Egedal Kommunes kanalstrategi i Borgerservice  
 • Der skal arbejdes kontinuerligt med at effektivisere arbejdsgangene - blandt andet gennem brug af selvbetjening
 • Borgerne vejledes og motiveres til i videst muligt omfang, at benytte selvbetjeningsløsninger
 • At Egedal Kommune til enhver tid stiller de mest gængse selvbetjenings-løsninger til rådighed.
 • At borgerne på udvalgte områder inden 2015 betjener sig selv via kommunens selvbetjeningsløsninger.  Delmål 2012 er 55 %, delmål 2013 er 80 %. Delmål 2014 er 80–100 %
 • At 85 % af alle borgere på udvalgte områder kun ekspederes via vejledning i selvbetjeningsløsninger medio 2013, heri forespørgsler pr. telefon
 • At Borgerservice hele tiden holder sig ajour med markedet for selvbetjeningsløsninger.
 • En opgørelse primo december viser, at borgerne på de selvbetjenings- løsninger som indgår i ”Den fællesoffentlige digitaliserings- strategi” bruger løsningerne mellem 80 og 98%, hvilket også var målet.
 • Vi har de løsninger som udbydes via KOMBIT, samt de nyeste løsninger efter de er afprøvet af andre kommuner.
Opgaveglidning til Udbetaling Danmark, organisationsstruktur nu og efter  
 • At der kontinuerligt er en sikker drift på de områder der skal overføres.
 • At der er fastlagt en proces for en ny organisationsstruktur i enheden senest medio 2013
 • At den ændrede organisation kontinuerligt træder i kraft, som opgaverne overflyttes. At der i forhold til de fremtidige opgaver har været en helhedsbetragtning på, om der er opgaver, som det vil give mening at overføre til Den Tværfaglige Myndighe
 • Butiksteamet skal have en generalistisk tilgang, hvor man er ekspert i at ”kanalisere borgeren”, enten ved en straks-afklaring til en selvbetjeningsløsning, eller til en videre sagsbehandling i Egedal Kommune.
 • I 2013 er der i Borgerkontakt implementeret en ny organisation, som har delt front og back op.  Fronten har en generalistisk tilgang, og fokus på medbetjening, samt hjælpe borgerne ind på selvbetjeningsløsninger og offentlige hjemmesider. Endvidere er der op startet et pilotprojekt omkring et decideret call-center. Opgaven i forhold til organisationsændring mellem Den Tværfaglige Myndighed og CSS er blevet implementeret i 2013.
Den Tværfaglige Myndighed har fokus på at bevare og forbedre borgernes færdigheder  
 • At der er fokus på den enkelte borgers ressourcer frem for begrænsninger. ”Hvordan kan borgeren bedre klare sig?”
 • At det sikres i samarbejde med udførende private som kommunale, at de er i stand til at kunne følge et sammenhængende helhedsorienteret forløb, ud fra tankegangen aktiv hverdag.
 • Der er både i forhold til genoptræning, hjemmehjælp og kompenserende hjælp indgået samarbejde, som for borgeren giver en ens og helhedsorienteret sagsbehandling med individuel fokus.
Fælles Visitation Borgerens indgang, hvornår?  
 • At der konkret arbejdes med, myndighed, bestiller og udfører, og hvor det vil give mening, at skærpe kravene til udfører, ved netop at adskille myndigheden fra udførerdelen.
 • Hvilke øvrige myndighedsopgaver i organisationen skal tænkes ind i sådan en proces så der senest ultimo 2013 foreligger en plan.
 • Der er lagt en ny snitflade på hvilke områder som henhøre under DTM som myndighedsfunktion (bestiller). Der har i 2013 endvidere været udbud på indkøb.
Biblioteket som borgerens anden indgang  
 • At der skabes en strategi for Egedal Kommunes Biblioteksvæsen
 • At biblioteket er en oplevelse, men samtidig et sted, hvor man kan, blive vejledt i selvbetjeningsløsninger
 • At det er Kommunens uformelle mødested, hvor man som enkelt person eller som uformaliseret gruppe har mulighed for at mødes.
 • At sammen med Byrådet få skabt en strategi for bibliotekerne i Egedal Kommune
 • at Kulturudvalget inden sommerferien har godkendt en proces herfor
 • At der etableres kurser af borgergrupper, samt at man i den daglige ekspedition vejleder borgerne i selvbetjening.
 • Bibliotekerne 2013 har arbejdet ud fra ny vedtagen strategi. Den del der omhandler ”åbne biblioteker” gennemføres først i 2014.
 • Biblioteket er borgernes uformelle indgang til kommunen, hvor man kan komme uden at have et decideret ærinde.
At der er en tydelig indgang for borgerne i Egedal Kommune  
 • Borgeren vil hurtig via hjemmeside eller personlig fremmøde se en hurtig vej til det, der efterspørges.
Teamdag i foråret, samt temaer inden for de enkelte områder.
 • Hjemmesiden har i 2013 udviklet sig til at være en stor ”medspiller” som indgang til kommunen. Der er dagligt over 1.000 klik på hjemmesiden.
 • Telefonopkald via omstillingen faldt fra 2011 til 2012 med 35 % og er igen faldet med 12% fra 2012 til 2013. Ved at omstillingen kan straks-afklare  bevirkes,  at der kommer færre telefoner til baglandet. Virkningen er dog endnu ikke målt – men vil klart have en betydning for hele organisationen.

Jobcentret

Jobcenterets mål for 2013 er beskrevet i Beskæftigelsesplan 2013, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på mødet i oktober 2012.

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning
Flere unge skal have en uddannelse  
 • Jobcentrene skal sikre at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.
 • Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i Jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 20,6 pct., svarende til en stigning på 2,9 procentpoint fra december 2011 til december 2013.
 • Målet er foreløbigt ikke indfriet:*

  Således udgjorde uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 16,1 pct. i december 2012.
Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet  
 • Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.
 • Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 57 personer i december 2013 (rullende år), svarende til en stigning på 12 pct. fra december 2011 til december 2013.
 • Målet er indfriet:

  Således udgjorde tilgangen af personer til førtidspension 24 personer i december 2013.
Langtidsledigheden skal bekæmpes  
 • Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 
 • Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de sidste 52 uger – skal begrænses til 253 personer i december 2013, svarende til en stigning på 5 pct. fra december 2011 til december 2013.
 • Målet er indfriet:

  Således udgjorde antallet af langtidsledige 221 personer i december 2013.
En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder  
 • Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.
 • På kontanthjælpsområdet skal der løbende være 60 virksomhedspraktikker hver måned.
 • Afholdelse af årlige netværksmøder med virksomhederne.
 • Kvartalsvise oplæg for jobkonsulenterne om arbejdsmarkedet i Egedal Kommune.
 • Spørgeskemaundersøgelse om virksomhedernes ønsker og forventninger til Jobcenter Egedal gennemføres blandt virksomheder i Egedal Kommune.
 • Målet er indfriet. Antallet af virksomhedspraktikker pr. måned har ligget mellem 61 og 91 i hele 2013.
 • Målet er indfriet. Jobcenteret har i 2013 afholdt møde med gazellevirksomhederne i Egedal Kommune.
 • Målet er indfriet.
 • Målet er indfriet. Spørgeskema-undersøgelse blev igangsat ved udgangen af 2013.
Kommunalt opstillede lokale mål  
 • Strategi for brug af jobrotation
 • Udbredelse af kendskabet til jobrotation i Egedal Kommune.
 • Målet er indfriet.

* Bemærk, at målopfølgningen er foretaget på baggrund af data ultimo december 2012, idet data for december måned 2013 ikke var tilgængelige på opgørelsestidspunktet.

Center for Social Service

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning

I forbindelse med regnskabsresultatet for 2013 er der  stor usikkerhed om validiteten med budgetlagte poster og forbrug, og der er derfor igangsat et udredningsarbejde på økonomien i samarbejde med ekstern revision.

Området bliver fulgt nøje og der vil blive givet status på målopfølgningen, når revisionsarbejdet er afsluttet.
Sikker drift:  
 • Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og gældende lovgivning.
 • Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. måned. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. 
 
Fra metodefrihed til metodeansvar  
 • Valg af metoder, herunder implementering af allerede valgte metoder.
 • Ensartede arbejdsgange og systematisk sagsbehandling.
 • At alle børne-familie socialrådgivere bliver uddannet i familierådslagning og har fuldført tre rådslagninger pr. år
 • At sagsstyringssystemet DUBU implementeres fuldt ud i overensstemmelse med udviklingsplanen for DUBU. Der er lagt en plan fra DUBOs side, som angiver at de har udviklet hele systemet i 2013
 • Udbuddet af Voksen-udrednings metoden afventer en forsøgsordning i 9 kommuner og det forventes, at vi implementerer metoden.
 
Helhed i opgaveløsningen  
 • Samarbejdsflader internt i CSS og til andre centre indtænkes ved enhver borgersag.
 • At der indtænkes hjemgivelser ved en anbringelses start, således at der ved hver anbringelse iværksættes foranstaltninger i familien, der har til formål at fremme en hjemgivelse.
 
Handicap & Rådgivning  
 • Det skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning af borgerens behov i samarbejde med borgeren. I denne forbindelse skal borgeren selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv
 • Sikre en ensartet sagsbehandling samt gennemsigtighed i afgørelserne.
 • Udredningen medfører, at der sker et korrekt match af tilbud/indsats i forhold til borgeren. Med fokus på målet med indsatsen og opfølgning af denne
 • Iværksættelse af pilotprojekt i forhold til at bruge kvalitetskontrollen som faglig kompetenceudvikling. 
 
Klager og sagsgange  
 • CSS vil optimere og kvalificere afgørelser, klagebesvarelser og dertilhørende sagsgange, således at borgeren oplever en mere gennemsigtig og rettidig klagesagsgang.
 • En juridisk ansættelse i CSS kvalitetssikrer samtlige afgørelser og klager, samt screener arbejdsgange i 2012. Med baggrund i dette materiale udarbejdes der nye arbejdsgange og interne undervisningsforløb i 2013
 
 • Bostedsstrategi
Der skal udfærdiges en bostedstrategi i første halvdel af 2013. Strategien skal indeholde analyse af området, egne tilbud, udbud og efterspørgsel samt en prognose i fht. de næste 10 års behov for boliger til særligt handicap- og psykiatriområdet
 • Bostedsstrategi udfærdiges og fremlægges til fagudvalgene senest marts 2013
 
Kontrakter/ kontraktsstyring  
 • CSS ønsker at have egne kontrakter, både når vi er køber og som udbyder.
 • I et internt projekt med udførerafdelingen og jurist, udarbejdes der standard kontrakter som udbyder og ved køb hos eksterne parter. Nye kontrakter skal udfases senest ultimo 2013
 

* Bemærk, at målopfølgningen er foretaget på baggrund af data ultimo december 2012, idet data for december måned 2013 ikke var tilgængelige på opgørelsestidspunktet.

Center for Skole og Dagtilbud

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning
Folkeskolen  

Læsning

 • I budgetperioden arbejdes der på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage dårlige læsere blevet reduceret
 • De nærmere mål fastsættes i samarbejde med skolens ledelse.

 

Egedals folkeskoler skal kunne vise den størst mulige fremgang, i forhold til hvor de lå i 2009

 

 

 

 

Hver skole skal ved læsetest ved slutningen af 1. klasse, eller begyndelsen af 2. klasse, gerne have mindst 90 % hurtige og sikre læsere.

 

 

 


I 2014 skal der formuleres nye mål den enkelte folkeskoles handleplan for opnåelse af de stillede overordnede mål er tilgængelig på skolens hjemmeside.

 

De kommunale læsetest viser, at andelen af hurtige og sikre læsere samlet set er faldet fra 68,5 % i skoleåret 2009/10 til 62,6 % i 2012/13.

To af kommunens 12 skoler opfylder i skoleåret 2012/13 målsætningen om 90 % hurtige og sikre læsere ved slutningen af 1. klasse.

For at vende udviklingen i positiv retning har CSD udarbejdet en kommunal læsestrategi. Alle skoler har ved udgangen af september 2013 udarbejdet handleplaner for arbejdet med læsestrategien. Dette skal sikre, at der kommer øget fokus på læsningen både i dansk og alle andre fag.

Skolernes handleplaner er tilgængelige på hjemmesiderne.

Matematik og Naturfag

 • I budgetperioden er elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget
 • I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret
 • De nærmere mål fastsættes i samarbejde med skolens ledelse.

 

Egedals folkeskoler skal kunne vise den størst mulige fremgang i forhold til hvor de lå i 2009.

Hver skole skal præstere et resultat, der ligger mindst på den kommunale tests forventede normalfordeling.

I 2014 skal der formuleres nye mål.

 

De kommunale matematiktest i 2013 viser, at cirka 75 % af eleverne har klaret testen til enten en middel præstation eller til en præstation over middel. Dette resultat er meget lig gennemsnittet for perioden 2008-10. Resultaterne af matematikprøverne for 2013 viser endvidere en nedgang på cirka 4-5 procent sammenlignet med 2011 og 2012.

Idræt og Sundhed

I budgetperioden sikres det, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed

Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger

 • Der skal sættes fokus på faget idræt.

 

Skolebestyrelsen udarbejder principper for arbejdet med idræt og sundhed på den enkelte skole inden udgangen af 2011.

 

Skolebestyrelserne har udarbejdet principper for arbejdet med idræt og sundhed. Principperne ligger på skolernes hjemmeside.

Sociale kompetencer

Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og får udbytte af undervisningen

 • Arbejdet med de sociale kompetencer skal være præget af ligeværd og demokrati.

 

Hver folkeskole dokumenterer ved tilkendegivelse på skolens hjemmeside, hvordan der arbejdes med elevernes sociale kompetencer i form af handleplaner.

 

Skolerne handleplaner for sociale kompetencer er tilgængelige på hjemmesiderne.

Inklusion

 • Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mulig rummelighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet
 • Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service og institutionsområdet
 • Det kræver videreuddannelse af lærere og klassepædagoger.

Målet er:

 • At vore folkeskoler kan og skal være mere pædagogisk rummelige, og også omfatte de elever, der stiller andre og større krav til den faglige og pædagogiske indsats omkring indlæring end andre
 • At specialundervisningen i dens sammenhæng med normalundervisningen bidrager til at kvalificere og sikre den samlede undervisning på den enkelte skole
 • At specialundervisningen i sammenhæng med normalundervisningen og SFO medvirker til elevernes alsidige udvikling
 • At der i de kommende år tilbydes en pædagogisk dag samt korte kurser til lærere/klassepædagoger
 • At der tilbydes en række fælleskommunale tilbud under den almindelige specialundervisning
 • At der udarbejdes en plan på alle skoler for uddannelse af lærere med viden indenfor det specialpædagogiske område.

Den ønskede effekt er opnået når:

 • Et stigende antal elever med særlige behov kan blive i eller i nærheden af klassen, deres kammerater og deres sociale netværk, fordi undervisningen er organiseret og tilrettelagt, så det er muligt
 • Der er udarbejdet klare og præcise procedurer for skolernes samarbejde med PPR om elever med særlige behov
 • Alle lærere/klassepædagoger har været tilbudt minimum to korte kurser og en fælleskommunal pædagogisk dag i kommende skoleår
 • De fælleskommunale tilbud opleves som brugbare for skolerne i deres arbejde med at organisere og tilrettelægge undervisningen for elever med særlige behov
 • Der foreligger en plan med beskrivelse af, på hvilke områder skolerne forventer at uddanne lærere med specialviden.
 • Seneste opgørelse viser, at der visiteres betydeligt færre børn end i de foregående år. Der er inkluderet 78 elever i indeværende skoleår (2013/14), hvilket har betydet, at vi har kunnet flytte ca. 13 mio. kr. fra det specialiserede område til almenområdet
 • Der er udarbejdet procedure for skolernes samarbejde med PPR.
 • Der afholdes desuden løbende møder for at sikre at samarbejdet fungerer
 • Er udført
 • Skolernes tilbagemeldinger viser, at tilbuddene opleves som brugbare
 • Der er tilrettelagt kurser i de kommende skoleår ud fra skolernes behov

PPR

 • Medvirke til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang kan fastholdes i et rummeligt normalsystem.

 

 • I et samarbejde med skolerne at udvikles en lokalt forankret heldagsskole/dagbehandlingstilbud


   
 • PPR tilbyder konsultativ supervision til daginstitutioner/skoler. Enten i form af individuel supervision, eller til teams/grupper. Målet med den konsultative supervision er at nedbringe antallet af indstillinger til PPR
 • Der skal måles på antallet af PPR sager og omfanget af brugen af den konsultative supervision i 2013.

 

 • Der er ikke oprettet et kommunalt dagbehandlingstilbud, idet der på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt med børn til at samle en gruppe. Enkelte elever fra dagbehandlingstilbud i andre kommuner er blevet udsluset i normalmiljøet i Egedal Kommune
 • Den konsultative supervision er under udvikling og den har vist sig at have en positiv effekt i forhold til antallet af indstillinger

   
 • Der udarbejdes årlige målinger af antallet af indstillinger til PPR. Der er ikke udarbejdet en opgørelse over den konsultative bistand i 2013
Dagtilbudsområdet  

De pædagogiske læreplaner/Trinmål

 • I 2013 vil de pædagogiske læreplaner gennemgå en lovgivningsmæssig ændring, idet arbejdet i nogen grad kommer til at minde om de planer, der arbejdes med på folkeskoleområdet - fællesmål og trinmål. Disse ændringer skal implementeres i institutionernes arbejde.

 

 • Der vil lokalt være fokus på arbejdet med børns læring, og det skal dokumenteres, at forskellige udviklingsmål for det enkelte barn opnås. Dette sker bl.a. i den enkelte institutions hjemmeside samt via ”Børneintra” til det enkelte barns forældre.

 

 • Lovændringen blev ikke gennemført, hvilket har betydet, at der er arbejdet videre med pædagogiske lærerplaner som tidligere.  Man er dog som noget nyt begyndt lokalt og i områdeledelserne at arbejde med læreplaner i mål- og økonomistyringskonceptet, så læreplanerne herigennem inkluderer såvel lovgivningen, de politiske, tværgående mål, CSDs egne handleplaner samt øvrige pædagogiske metoder.

  Desuden er sprogvurderingerne, som hører under læreplanstemaet ”sproget”, genindført for alle 3- årige børn. Disse bevirker, at alle børn vurderes og der laves handleplaner på de børn, som er i kategori b og c, men også hvis det skønnes for enkelte i kategori a. Kategori b og c følges op med endnu en sprogvurdering i 5-års alderen. 

  Der er via zonemøderne arbejdet med udviklingen af forskellige metoder til dokumentation af det enkelte barns læring bl.a. via elektroniske bøger

Inklusion

 • Daginstitutionsområdet vil også i 2013 i samarbejde med Centeret for Social Service, Folkeskoleområdet og Kultur- og fritidsområdet arbejde målrettet med inklusion
 • Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. 

 

 • Der skal i mindre grad visiteres til specialtilbud uden for Kommunen, og i højere grad satses på, at Egedal Kommunes dagtilbud og skoler kan udføre arbejdet med børn med særlige behov i normalmiljøet.

   
 • Personalet skal uddannes, så der sikres den nødvendige faglige viden og kompetence til at udføre dette inklusionsarbejde. Derudover skal der være fokus på de økonomiske aspekter, hvor bedre udnyttelse og færre udgifter til børn med særlige behov, skal være resultatet.


   
 • Arbejdet beskrives på den enkelte institutions hjemmeside

 

 • Er opfyldt. Der har været stor fokus på, hvordan dagtilbuddene kan tilrettes, så de kan rumme børn med særlige behov i normalmiljøet eller i dagtilbuddenes specialgrupper. Flere børn end tidligere integreres i normalmiljøet og der er succes med dette. Børnene indgår i udviklende legerelationer og er deltagende i (lærings)aktiviteter.  Nogle gang har institutionen behov for en støttepædagog eller en inklusionsvejleder til at støtte og vejlede dem i at finde de bedste pædagogiske værktøjer til børnenes fortsatte læring og udvikling
   
 • Er opfyldt. Personalet kompetenceudvikles løbende af interne fagpersoner som inklusionsvejledere, psykologer, tale-høre lærere m.fl. Derudover er der planlagt ICDP uddannelses-forløb for alle pædagoger i 2014 og 2015, bl.a. for at støtte op om inklusionsindsatsen
 • Er opfyldt. Arbejdet med inklusion er beskrevet i institutionernes lærerplaner og er lagt på den enkelte institutions hjemmeside

Kommunikation

 • Opmærksomhed på den professionelle samtale vil blive fulgt op i 2013, hvor resultatet af undervisning, og medinddragelse af bestyrelserne i løbet af 2012, skal have fået den positive effekt, at der i Kommunens dagtilbud kommunikeres professionelt og målrettet på Børneintra
 • Børneintra er Kommunens elektroniske kommunikationsplatform mellem institution/klub og forældre. 

 

 • Ledere og medarbejdere skal fortsat udvikle deres kommunikationsform, med fokus på forældrene som målgruppe, når de videregiver deres erfaringer fra det daglige arbejde med børnene.

  Arbejdet dokumenteres som ved arbejdet med de pædagogiske læreplaner

 

 • Er opfyldt. Den professionelle samtale er udviklet løbende og der er i den daglige kontakt med forældrene fokus på samarbejdet omkring børnene i dialog med forældrene

  Alle institutioner bruger Børneintra som kommunikationsmedie med forældrene. 
 • Arbejdet med at sikre overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og folkeskolen skal sikres gennem større samarbejde omkring forskellige læringsformer – og her i særlig grad med hjælp af ny teknologi
 • Det er målet at alle dagtilbud og skoler i 2013 og i årene frem udarbejder lokale handleplaner for arbejdet med at sikre overgange og sammenhænge, og at der lokalt udarbejdes planer for hvordan nye digitale medier understøtter den daglige læring og undervisning. Proces og nye rutiner skal lægges på såvel dagtilbuddets som på den enkelte skoles hjemmeside.
 • Er opfyldt. Der er i 2013 foretaget en evaluering af overgange fra dagtilbud til skole. Den viser, at samtlige skoler og dagtilbud har udarbejdet lokale handleplaner for arbejdet med overgange og sammenhænge.  Der er desuden evalueret på, hvordan overgangen finder sted og positive resultater mv. vil blive indarbejdet i handleplanerne for overgange næste år.

  Endelig er der foretaget ændringer i samtalearket og procedure på baggrund af evalueringens resultater

  Der har været igangsat et LEAN projekt med deltagelse af én skole og tre integrerede institutioner i Ølstykke. Resultaterne fra dette projekt inkorporeres endvidere i næste års handleplan for overgange.

  Der er udarbejdet handleplaner i alle skoler og dagtilbud for arbejdet med medielæring.  Handleplanerne fremgår af skolernes og dagtilbuddenes hjemmesider

Lean

 • Alle daginstitutioner og klubber skal videreføre at arbejde med at LEANE deres arbejdsgange.

 

 • I 2013 vil arbejdsmetoden LEAN fortsat være et vigtigt indsatsområde, og der vil blive fokuseret på uddannelse af flere LEAN agenter i de enkelte dagtilbud og klubber.

 

 • Der er arbejdet med LEAN i alle dagtilbud, hvilket især ses i det daglige arbejde med voksenorden. 
 • Medielæringsstrategi er gældende for såvel dagtilbud som for folkeskolerne i kommunen
 • Styrke sammenhængen mellem skole og dagtilbud
 • At sikre implementering af IT og medier i læringsmiljøet.
 • Der afholdes overgangsmøder mellem dagtilbud og skole, hvor arbejdet med mediebaseret læring indgår som punkt.

 

 

 

 

 • Dagtilbud og folkeskoler beskriver og evaluerer arbejdet med IT og medier i relation til pædagogiske læreplaner og ”trin-mål”
 • Er opfyldt. Medielæringsstrategien er blevet en integreret del af overgangsmøderne mellem dagtilbud og skole og der er arbejdet med udvikling af mediemetoder, som fx video og E-bøger af, hvad børnegruppen har arbejdet med i dagtilbuddet m.v.
 • Arbejdet med IT og medier er evalueret i de pædagogiske læreplaner og trin-mål.
Tandplejen   
 • At give alle børn og unge en positiv holdning til tandpleje via en optimal behandling til hvert barn, samt ved at videregive viden og bevidsthed om dets egen sundhed, og derved skabe grundlag for bevarelse af tandsystemet hos den enkelte.
 • At udarbejde en årlig rapportering til udvalget over basistandplejens ydelser, baseret på den produktion, der foregår. En del af disse data vil være baseret på opgørelser over en enkelt udvalgt måned
 • At procenten af udeblivelser og sene afbud følges og evt. tiltag iværksættes
 • Kvalitetssikring af arbejdsgange ved udarbejdelse af arbejdsgangsvejledninger. Det er en løbende proces, hvor nye områder inddrages, samt revurdering efter to år.
 • Indarbejde oplysning om erosioner ved standardiserede undersøgelser samt ved individuelt behov fra tre års alderen.
 • Er opfyldt. Rapport er forelagt Social- og Sundhedsudvalget i marts   
 • Er opfyldt

   
 • Er opfyldt. Nye retningslinjer er udarbejdet. Retningslinjer der er mere en to år gamle er opdaterede med sidste viden
   
 • Er opfyldt, idet det er indarbejdet i flowdiagram og i beskrivelse af den standardiserede undersøgelse
Omsorgstandplejen  
 • At give de plejekrævende og deres omgivelser en bedre livskvalitet ved at de får draget omsorg ved en god tandpleje.
 • At udarbejde en årlig opgørelse over antallet af borgere, der er tilknyttet omsorgstandplejen
 • Er opfyldt. Opgørelse er forelagt Social- og Sundhedsudvalget i marts.
Sundhedstjenesten  
 • Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
 • Yde en individorienteret indsats til alle børn gennem sundhedsvejledning og funktionsundersøgelse indtil undervisningspligtens ophør
 • Tilbyde alle børn med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør
 • Deltage i børneteams for at sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes
 • Bistå skoler og institutioner med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger.
 • At alle nybagte familier kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hverdage efter udskrivelse
 • Der udarbejdes statistik på antallet af spædbørn, der er ammet fuldt ud ved fire mdrs. alderen
 • Der er minimum seks deltagere ved åbent hus arrangement

   
 • Ud af alle småbørnsbesøgene er der maks. 20 % behovsbesøg
   
 • At alle sundhedsplejersker minimum to gange årligt har emnet motorik på dagsordenen ved åbent hus arrangement
 • Der udarbejdes statistik på antallet af nybagte mødre, der har en efterfødselsreaktion

   
 • Det åbne gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion evalueres medio 2013
 • Alle daginstitutioner tilbydes et hygiejnetilsyn af en sundhedsplejerske en gang årligt
 • Alle 2., 4., 7. og 9. klasser tilbydes to skolelektioner med aktiv vurdering af en sundhedsplejerske.
 • At institutioner og skoler tilbydes bistand i forhold til oplæg om seksuel sundhed.

   

 • Er opfyldt


   
 • 60,1 % af spædbørnene er fuldt ud ammet ved fire mdr. alderen
   
 • Gennemsnitligt har der været ni nybagte mødre ved hvert åbent hus
   
 • 17 % af familierne havde behov for yderligere besøg af sundhedsplejerske
 • Er opfyldt.


   
 • Der var 3 % af de nybagte mødre der viste tegn på efterfødselsreaktion og 19 % havde milde tegn på efterfødselsreaktion ud fra Edinburgh skalaen.

  Der var 7 % af fædrene som viste tegn på efterfødselsreaktion og 10 % som viste milde tegn på efterfødsels-reaktioner ud fra Gotland-skalaen
 • Evaluering blev gennemført juni 2013
   
 • Alle institutionerne har modtaget et hygiejnetilsyn
   
 • Er opfyldt


   
 • Er opfyldt

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning
Folkeskolen  

Kommuneplaner og lokalplaner skal sikre de fysiske rammer for Kommunalbestyrelsens politik ud fra en helhedsvurdering, som også beskytter de landskabelige og naturmæssige værdier og sikrer, at udviklingen er bæredygtig.

Planlægningen skal sikre de nødvendige betingelser for den fortsatte udvikling i Egedal Kommunes bolig- og erhvervsområder.

I fortsættelse af kommunens Plan- og Agenda21-strategi for 2012 revideres kommuneplanen som vedtaget i strategien. 

De prioriterede lokalplaner for 2013 bliver udarbejdet og vedtaget, herunder en række mindre tillæg, som skal tilpasse eksisterende lokalplaner. 

Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervsrådet så tidligt som muligt i processen.

Opfyldt 


 

Opfyldt 

Opfyldt

Sagsbehandlingen skal være smidig og imødekommende indenfor de rammer, som lovgivningen og planlægningen giver.

Administrationen af landzonebestemmelserne i Planloven og byggelinjer mv. i Naturbeskyttelsesloven skal sikre, at de landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og andre beskyttelsesinteresser i kommuneplanen varetages

Der skal gennemføres to årlige styringsdialoger med boligorganisationerne; en på administrativt plan i foråret og en på politisk plan i efteråret.

De digitale løsninger for byggesagsbehandling, som er mulige at indføre i Egedal Kommune, vil blive iværksat for at optimere sagsgange og tider.

LEAN-processen skal fortsat medvirke til at nedbringe/fastholde sagsbehandlingstiden, hvor målet er, at komme ned på maksimalt seks uger, når fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget.

Få klager omgøres af klageinstansen Naturklagenævnet.

Opfyldt 

Bliver først tilgængeligt i 2014 

Opfyldt
 

Opfyldt

Center for Ejendomme og Intern Service 

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning
Udlejning og intern service  
Salg af ejendom  
 • For at sikre, at Egedal Kommune kun er i besiddelse af de relevante ejendomme med den fornødne kapacitet, skal der løbende foretages en gennemgang af kommunens ejendomme. 
 • Gennemgangen skal sikre, at de ejendomme som kommunen i dag disponerer over, anvendes til relevante kommunale formål, samt at bygningsanvendelsen er effektiv – herunder optimering af arealbehovet.
 • Forinden afhændelse sættes i værk, skal det undersøges, om den pågældende ejendom med fordel kan anvendes til et andet relevant kommunalt formål. Denne afdækning skal indeholde en egentlig behovsanalyse samt en driftsøkonomisk analyse. 
 • Dette arbejde er en løbende proces
 • Der er arbejdet videre med en beskrivelse af området i forbindelse med kommunens ejendomsstrategi
IT  
Nyt Rådhus  
 • Egedal Kommune skal have et nyt rådhus, hvilket vil kræve ændringer i det it-tekniske design, der pt. understøtter it-infrastrukturen og de tjenester, som it-netværket understøtter for de 170 adresser, Kommunen råder over. It-centeret stiller i det omfang det kræves, ressourcer til deltagelse i projekteringen af et nyt rådhus. Således kan it bidrage til en effektiv og optimal borgerbetjening, fleksibel arbejdspladsindretning for medarbejdere samt intelligent bygningsstyring (energi, adgangskontrol m.m.), ligesom it-installationer kan planlægges, så restvarme fra datacentre og netværksknudepunkter evt. kan genanvendes til lokaleopvarmning.
 • Sikre en hensigtsmæssig IT-infrastruktur i det nye rådhus
  • Kortlægning af it-udgifter i forbindelse med nedlukning af de gamle rådhuse i Smørum og Ølstykke
  • Inddragelse i design og implementeringsfasen i forbindelse med netarkitektur og –topologi
  • Planlægning af digitale borgerrettede tjenester i nettet til at understøtte betjening og kommunikation.
 • Der er sket en kortlægning af it-udgifter i forbindelse med nedlukning af de gamle rådhuse i Smørum og Ølstykke. Projektet er gennemført.
 • It har bidraget med design i forbindelse med netarkitektur og topologi. Implementeringen vil først ske i løbet af 2014.
 • Investeringer til at understøtte borgerrettede tjenester foretages løbende.

Planudvalget

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning
De kommunale ejendomme skal opføres og vedligeholdes på et bæredygtigt grundlag - både med hensyn til økonomi og miljø  
Det sikres, at de kommunale ejendomme vedligeholdes, så den investerede kapital ikke forringes, og så den funktion, bygningen er bestemt for, kan opretholdes og leve op til dagens (lov)krav. Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor.
 • Dette arbejde er en løbende proces. Tilstandsvurderingen indgår i prioriteringen af de afsatte bevillinger.
 • Der er arbejdet videre med en beskrivelse af området i forbindelse med kommunens ejendomsstrategi.
Forsyning – Varmeforsyning  
 • Mindre energiforbrug på Kommunens ejendomme ved reduktionen af varmeudgifter på baggrund af mere rationel drift af anlæggene, mere fordelagtige gaspriser.
 • Der sikres forbrugerne billigere varme (mindst 10 %)
 • At der sker overdragelse af LKV-anlæggene til varmeforsyningsselskab ultimo 2013/primo 2014.
 

Center for Administrativ Service

Overordnet mål Resultat- og effektmål Målopfølgning

Der skal især være fokus på følgende overordnede mål indenfor arbejds- og personaleforhold:

 • Egedal Kommune skal udvikle og vedligeholde gode arbejdsforhold, herunder et godt arbejdsmiljø, kendetegnet ved gode relationer og dialog indbyrdes mellem politikere, ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet følges af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og af MED-udvalgene.
 • Egedal Kommune skal udvikle attraktive stillinger med fokus på jobindhold, ansvar samt gode muligheder for udvikling og anvendelse af kompetencer. Udvikling af stillingsindhold, ansvar og anvendelse af kompetencer afklares mellem leder og den ansatte ved årlige MUS-samtaler og følges op i jobprofil og udviklingsplaner. Egedal Kommune skal tilbyde en konkurrencedygtig løn.
 • Egedal Kommune skal sikre en aktiv og konkret opfølgning på Kommunens personalepolitik.

Generelt for de overordnede mål gælder:

 • Medarbejdertilfredsheden i forhold til Egedal Kommunes arbejds- og personaleforhold undersøges, vurderes og følges op ved undersøgelser minimum hvert tredje år.
 • Arbejds- og personaleforhold belyses årligt i en personalepolitisk redegørelse, som drøftes i Økonomiudvalget.
 • Økonomiudvalget kan på baggrund af drøftelsen prioritere særlige tiltag eller indsatser.
 • APV- og trivselsundersøgelse er gen-nemført ultimo 2013
 

 • Den personalepolitiske redegørelse for 2012 er udsendt i april 2013.

  Hoved-MEDs beslutninger om indsats-områder for 2013 er orienteret til Økonomiudvalget på mødet i maj.
  ​Hoved-MEDs indsatsområder som er fulgt op i 2013 er:
  • Revision og revitalisering af den værdibaserede personalepolitik
  • Strategisk drøftelse og foran-kring af det sociale kapitel
  • Konkretisering af udmøntning af ”den nye normal” via effek-tiviseringer, innovation på tværs og fornyelse af servicebegrebet.
 • Økonomiudvalget har pt. ikke be-sluttet yderligere personalepolitiske indsatsområder. 
 • Den løbende Økonomistyring skal forbedres:
 • Målet er at tilstræbe et bedre overblik over den løbende økonomiske udvikling og mulighederne for korrigerende indsatser med henblik på understøttelse af Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

 
 • Der udarbejdes budgetopfølgninger på alle centerområder, jf. udmelding fra Center for Administrativ Service. De forelægges Centerchefgruppen, Direktionen og Kommunalbestyrelsen tre gange årligt
 • Udvikling af ledelsesrapportering for på et tidligere tidspunkt, at kunne understøtte den ledelsesmæssige økonomiske styring og beslutningsgrundlag, jf. de nye kuber fra ledelsesinformationssystemet
 • Målet er opfyldt. Der er udarbejdet 3  budgetopfølgninger som er forelagt politisk
   
 • Målet er ikke opfyldt.  Ift. Ledelsesinformationssystemet (KOMLIS) anvendes de nye værktøjer på 2 af de igangsatte områder: Jobcenteret og økonomiområdet. På det specialiserede socialområde, HR-området og ældreområdet sker implementering og udbredelse først i 2014. Der er dog samtidig implemen-teret forbedret rapportering fra det nye økonomi- og lønsystem
 • Indkøbsfunktionen skal særligt arbejde med implementering af den nye udbudsstrategi 
 • Alle udbud skal indeholde en vurdering af, om det udbudte serviceniveau skal ændres
 • I 2013 er der gennemført 21 udbud. I fem af disse gav udbuds-processen anledning til ændringer i serviceniveau