Nettooverførsler

Principper

Egedal Kommune anvender totalrammestyring som er et styringsredskab, der skaber forbindelse mellem principperne om rammestyring og decentralisering.

Muligheden for at overføre over-/underskud mellem budgetårene skal ses som en øget frihed på tværs af budgetår til at disponere, prioritere og planlægge anvendelsen af enhedernes samlede udgiftsramme. Målet er blandt andet at sikre en mere hen­sigtsmæssig drift og at undgå tillægsbevillinger.

Overførsler fra 2013

Principperne for overførsler er følgende:

  1. Overskud reduceres med eventuelle tillægsbevillinger der er givet i løbet af året - dog undtaget tillægsbevillinger der er givet som følge af stigende børnetal eller lign.
  2. Over/underskud på rammerne under et center ses hovedsageligt under ét
  3. Puljemidler, f.eks. statslige, KTO-puljer o.lign. overføres
  4. Over-/underskud vedr. institutioner o.lign overføres ”én til én”

Driftsoverførsler

Den samlede overførsel af mindreforbrug på driften udgør 30,454 mio. kr. Til vedtagelsen af budget 2014 blev det godkendt, at indregne forventede overførsler for 15 mio. kr. på driftsbudgettet.  Overførslen på drift udgør herefter netto 15,454 mio. kr. til 2014.

Fra 2012 til 2013 blev overført 20,757 mio. kr. 

Anlægsoverførsler

Der overføres anlægsmidler til 2014 for 111,472 mio. kr. Til vedtagelsen af budget 2014 godkendte byrådet, at indregne forventede anlægsoverførsler til 2014 for 10 mio. kr. Anlægsover- førslen udgør herefter netto 101,472 mio. kr. til 2014 og 12,898 mio. kr. til 2015.

Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrugte udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som endnu ikke er indgået. 

Overførsel af finansiering

Overførslerne medfører ændret låneoptagelse samt balanceforskydninger mellem årene. Herudover påvirkes indskud i Landsbyggefonden.

Der flyttes låneoptagelse for 15,404 mio. kr. til 2014 vedrørende energianlæg, energistyring og solcelleanlæg.

Som følge af byggeriet af rådhuset og sundhedscenteret mm. er der balanceforskydninger vedr. SOLT til 2014 for –61,783 mio. kr. og til 2015 for -2,057 mio. kr.

Der flyttes 23,568 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden fra 2013 til 2014.