Noter til regnskab

Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2013 en uændret udskrivningsprocent for den kommunale indkomstskat på 25,7 procent og en grundskyldpromille på 23,98. Det blev samtidig besluttet at budgettere på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten indbragte 1.956 mio. kr. i 2013.

Kommunens indtægter ved selskabsskat er steget i 2013 til 24,7 mio. kr. mod 14,9 mio. kr. i 2012. Anden skat på 1,6 mio. kr. vedrører kildeskattelovens § 48 E, populært kaldet forskerskatten, samt skat af dødsboer. 

Grundskyld indbragte 205 mio. kr., hvilket er 10,8 mere end i 2012.

Kommunens indtægt ved dækningsafgift udgør 5,7 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 mio. kr.

Egedal Kommune har totalt modtaget 91,3 mio. kr. i generelle tilskud. Heraf udgør udgifterne til den kommunale udligning 93,5 mio. kr., mens der er modtaget 104,6 mio. kr. i statstilskud. Udligning af selskabsskat har bibragt 4,1 mio. kr., mens udligning vedrørende udlændinge har kostet 10 mio. kr. Der er i 2013 betalt 5,2 mio. kr. i bidrag til regionen og et bidrag på 5,9 mio. kr. til puljen for Kommuner i Hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder.

Tilskud fra Kvalitetsfonden indgår med 14,9 mio. kr. og beskæftigelsestilskuddet med 70 mio. kr. Endelig har kommunen modtaget tilskud vedrørende dagtilbud på 4,1 mio. kr. og ældreplejen på 8,9 mio. kr.

Kommunens fokus på at indkræve moms vedrørende varekøb og køb af ydelser har resulteret i, at refusion af købsmoms er faldet fra 5 mio. kr. i 2010 til 0,1 mio. kr. i 2012, og dette niveau er fastholdt i 2013.

De samlede renteindtægter for 2013 udgør i alt 29,3 mio. kr. Størstedelen kommer fra forrentning af SOLT kapitalen, som i 2013 har givet et afkast på 26,7 mio. kr., hvilket er 24,8 mio. kr. mindre end i 2012.

Renteindtægterne er væsentlig lavere idet renteniveauet ikke har udviklet sig som forventet.

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”. Det omfatter aftaler Egedal Kommune har indgået vedrørende en række skoler i Stenløse og Ølstykke samt rådhuset i Stenløse. SOLT er nærmere beskrevet under beretninger.

Forrentning af den likvide kassebeholdning har i 2013 indbragt 0,1 mio. kr.

De samlede renteudgifter for 2013 udgør 24,5 mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører renter af kommunens lån. Faldet er ikke et  udtryk for at den samlede gæld er blevet mindre, men et udtryk for et lavt renteniveau. Kurstab og kursgevinst vedrører fortrinsvis udgifter på Swap, som er indgået vedrørende kommunens leasingudgift til SOLT. 

Noter til finansieringsoversigten

Den endelige låneramme kan først opgøres når årets regnskabsresultat foreligger. Eventuel regulering af lånoptagelse i 2013 kan foretages frem til 31. marts 2014. Der er i løbet af 2013 optaget lån for 2,5 mio. kr. mere end kommunens låneramme giver mulighed for, hvorfor der i 2014 bliver foretaget et ekstraordinært afdrag på 2,5 mio. kr. 

Den likvide beholdning har i de seneste år været stigende fra en beholdning i 2011 på 41,3 mio. kr. til en beholdning ved udgangen af 2013 på  283,6 mio. kr. Den positive udvikling kan blandt andet tilskrives de gennemførte genopretningsplaner. 

Noter til den omkostningsbaserede balance

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra 2012 til 2013 faldet med 86,7 mio. kr.  Dette vedrører primært andre tilgodehavender som er faldet 59,1 mio. kr. Faldet skyldes øget fokus på at der ikke foretages restancebogføringer i forbindelse med årsafslutningen. Mellemregning mellem foregående og følgende regnskabsår er faldet med 18,5 mio. kr. Beløbet er et udtryk for, hvad der i supplementsperioderne er bogført vedrørende henholdsvis nyt og gammelt år. Når saldoen på kontoen er faldet, betyder det, at der i supplementsperioderne for regnskabsår 2013 er bogført mindre udgifter, end der var for regnskabsåret 2012.  

Langfristede tilgodehavender er fra 2012 til 2013 forøget med i alt 2,7 mio. kr.

Pantebreve er uændret 1,1 mio. kr. i 2013.

Aktier og andelsbeviser er forøget med 59,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt registrering af 2 nye selskaber som er  Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot og Egedal Fjernvarme. Yderligere er der foretaget registrering af selskaberne Center for Tandregulering, SMOKA og Smørum Kraftvarme, som ikke tidligere har været optaget i kommunens regnskab. Herudover er der sket en forøgelse af egenkapitalen i både Egedal Forsyning og HMN Naturgas.

Andre langfristede tilgodehavender er forøget med 6,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes forøgelse af udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Udlån til beboerindskudslån er steget til 8,4 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til en stigning på 0,7 mio. kr.

Deponerede beløb er faldet med 63,8 mio. kr. Den væsentligste del af beløbet vedrører SOLT.

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser at disse er steget med 7,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. Langt hovedparten af denne stigning skyldes en ny måde at opgøre åremålsansættelsen og en stigning på pensionsforpligtelsen på 4,7 mio. kr.

Med virkning fra 1. juli 2013 er der indført et loft for, hvor meget staten skal finansiere af pension for visse basismedarbejdere. Dette bevirker, at Egedal Kommune har fået en ekstra forpligtigelse vedr. de personer der ligger over loftet. Omfanget af den ekstra forpligtigelse vil blive opgjort i 2014.

Den kommunale forpligtigelse vedrørende åremålsansættelser optages i regnskabet. Beløbet er et udtryk for den forpligtigelse, i form af fra trædelsesgodtgørelse, som kommunen har i forbindelse med ophør af et åremålsansættelsesforløb. Ifølge de autoriserede regler skal kommunerne hvert år på udvalgte funktioner opgøre forventede tab. I 2013 er der registreret forventede tab for 0,6 mio. kr., som vedrører lån til betaling af ejendomsskatter og beboerindskudslån.

Skylde feriepenge er faldet til 183,8 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til et fald på 1,0 mio. kr.

Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtigelser, der enkeltvis overstiger 1 mio. kr. på retssager m.v. Kommunens juridiske afdeling oplyser, at de ikke forventer tab i den størrelsesorden. Der forventes ligeledes heller ikke tab på forsikringssager, der overstiger 1 mio. kr.

Kommunens kortfristede gæld er steget med 48,6 mio. kr. Anden kortfristet gæld er steget med 128,0 mio. kr. hvilket er grundet overgangen til nyt økonomisystem. Der er i det nye økonomisystem ikke foretaget en primosaldokørsel, der skulle have udlignet saldoen pr. 31/12-2013. Saldoen er rettet i 2014.

Herudover fremgår der et tilgodehavende under mellemregningskonti på ca. 10,5 mio. kr. I 2012 var dette en gæld på 65,8 mio. kr. En del af årsagen til ændringen er tilgodehavende med fjernvarmeselskabet på 38 mio. kr. 

Den samlede langfristede gæld er i 2013 steget med 34,2 mio. kr. Gælden til Kommunekredit er øget med 47,6 mio. kr. dette skyldes primært optagelse af nye lån på 69,1 mio. kr. Derudover er den langfristede gæld vedrørende finansielt leasede aktiver nedbragt med 10,1 mio. kr. Langt størstedelen af dette beløb vedrører SOLT, og under deponerede beløb figurerer en beholdning på ca. 775 mio. kr., som via afkast over årene skal sikre, at kommunen kan tilbagekøbe de solgte bygninger ved udløb.

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue, som de seneste år har ligget på 1 mia. kr. I 2013 er egenkapitalen steget med 102,8 mio. kr.  

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til balancen pr. 31.12.2013.

Tabellen viser udviklingen i de garantier, eventualrettigheder og –forpligtigelser, som kommunen har godkendt, og som det fremgår af tabellen, har disse forpligtigelser været svingende de seneste år. Kommunens garanti forpligtelser er i 2013 steget med 101,5 mio. kr.

I Bilag til Årsrapport er forpligtigelserne specificeret.