Nyt rådhus og sundhedscenter

Præsentation af projektorganisationen

Byggeriet af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter er organiseret under Økonomiudvalget, der er udpeget som byggeudvalg. Den administrative projektorganisation er opbygget med en styregruppe, der består af Direktionen, hvortil centerchefen for Center for Sundhed og Omsorg og et ad hoc MED-udvalg er knyttet. Under styregruppen fungerer en projektleder (direktør) med en projektgruppe, der har kontakten til kommunens eksterne rådgivere og entreprenøren. Endvidere refererer en række arbejdsgrupper til projektgruppen.

Projektlederen og projektgruppen har bl.a. ansvar for at koordinere de interne og eksterne processer og sikre gennemførelsen af kommunens byggeprogram i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Beretning

I foråret 2013 begyndte hovedprojekteringsfasen, hvori byggeriet planlægges og beskrives i detaljer.

Første spadestik blev taget den 11. marts 2013, og opførelsen af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter skrider hurtigt frem.

I løbet af de første måneder i 2014 vil husene blive lukket. Herefter vil montering af facader og vinduer pågå, samt alle de indvendige arbejder. Det nye rådhus og sundhedscenter forventes færdigt i slutningen af 2014.

Bygningerne kommer til at fremstå som et usædvanligt smukt og sammenhængende byggeri, hvor den høje grad af bæredygtighed blandt andet betyder, at sundhedscenteret får en rådhushave på taget, der skal reducere CO2-udslippet og genanvende regnvandet. Der bliver tale om et yderst energieffektivt byggeri, der efterlever energikravene til 2020-byggeri jvf. bygningsreglement BR10.

Det særlige bygningsdesign sikrer et lavt energiforbrug og mest mulig brug af dagslys.

Indvendigt bliver borgerne budt velkommen i et 950 kvadratmeter stort og meget lyst og imødekommende borgertorv, et atrium med amfiteatertrappe, en fleksibel mødesal og udsyn til det åbne kontormiljø.

Der bliver etableret en hel etage med mødelokaler, der kan bruges af kommunens ansatte og foreningslivet i kommunen.

Kontormiljøet med de åbne, fleksible og inspirerende rum vil sikre et godt fysisk arbejdsmiljø for kommunens ansatte og medvirke til, at kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads. At kommunens personale samles i en bygning indebærer en effektiviseringsgevinst i form af mindre transporttid og forbedret adgang til videndeling medarbejderne i mellem.

Fra rådhuset bliver der direkte adgang til sundhedscenteret og de midlertidige boliger.

I sundhedscenteret bliver der etableret fantastiske faciliteter til at borgerne kan genoptrænes. Træningsfaciliteterne anlægges, så der bliver mulighed for at træne både inden- og udendørs. Derudover etableres et træningskøkken, hvor borgerne kan trænes i at lave sund mad.

I forbindelse med sundhedscenteret bliver der opført 20 midlertidige boliger. Midlertidige boliger er beregnet til korte ophold, f.eks. efter endt behandling på hospital og inden borgerne kan klare sig selv i eget hjem. Disse boliger vil være medvirkende til at sikre, at borgerne ikke opholder sig længere end nødvendigt på hospitalet efter endt behandling.

I forlængelse af de midlertidige boliger opføres der et plejecenter med plejeboliger. Under plejecenteret etableres der p-pladser.

Udvendigt bliver der flere forskellige pladser, hvor der er arbejdet med indretning af byrummene, så de tilpasses de urbane tanker, der er lagt op til i lokalplanen for området.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Der er i alt budgetlagt med 330,2 mio. kr. til opførelsen af nyt rådhus og sundhedscenter.

Budgettet er opdelt på tre overordnede poster:

  • totalentrepriseomkostninger
  • uforudsete udgifter
  • øvrige udgifter.

 

Den oprindelige kontraktsum med Züblin er på 231,6 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejdet foregår i henhold til en ratebetalingsplan.

Der er i 2013 indgået en aftale om yderligere 2 mio. kr. til Züblin. Ændringen holdes indenfor det samlede budget og vil fremgå af anlægsprojektets budget for 2014.

Regnskabet for byggeriet for 2013 viser, at der samlet set er forbrugt 105,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Forbruget fordeler sig således: Totalentrepriseomkostningerne er pr. 31. december 2013 på 81,6 mio. kr., og der er således 150 mio. kr. tilbage af kontraktbeløbet.

Der er budgetteret med 27,8 mio. kr. til uforudsete udgifter. Af de uforudsete udgifter er der forbrugt 4,6 mio. kr., og der resterer således 23,2 mio. kr.

Der er budgetteret med 70,8 mio. kr. til øvrige udgifter. Der har pr. 31. december 2013 været øvrige udgifter for i alt 19,4 mio. kr., og der er således 51,4 mio. kr. tilbage.

Det samlede budget på 330,2 mio. kr. overholdes, og der er i alt 224,6 mio. kr. tilbage på budgettet til anlægsprojektet i 2014 og 2015.