Omkostningsbaseret balance

Beløb i 1.000 kr. Noter 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Aktiver
Grunde   395.014 394.937 388.267
Bygninger*   1.137.927 1.081.924 1.017.683
Tekniske anlæg og maskiner mv.   53.909 50.906 42.632
Inventar og IT-udstyr   1.432 1.230 1.021
Materielle anlægsaktiver under udførelse   128.127 146.014 232.525
Materielle anlægsaktiver (funktion 9.80-9.84)   1.716.409 1.675.011 1.682.129
Langfristede tilgodehavender (funktion 9.21-9.27) 6 1.489.256 1.542.376 1.545.122
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder (funktion 9.30-9.35) -18.019 -18.069 -36.683
 
Finansielle anlægsaktiver   1.471.236 1.524.307 1.508.440
Anlægsaktiver i alt   3.187.646 3.199.318 3.190.569
Varebeholdninger (funktion 9.86)   0 0 0
Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87)   98.406 106.144 105.979
Tilgodehavender (funktion 9.12 – 9.19) 5 -25.314 -52.438 34.262
Værdipapirer (funktion 9.20) 6 1.129 1.100 1.071
Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 og 9.07-9.11) 4 41.322 167.001 283.630
Omsætningsaktiver i alt   115.543 221.807 424.942
Aktiver   3.303.189 3.421.125 3.615.510
 
Passiver
Egenkapital (funktion 9.91-9.99) 10 -1.089.812 -1.295.194 -1.397.977
Hensatte forpligtigelser (funktion 9.90) 7 -436.119 -330.449 -339.204
Langfristet gæld (funktion 9.63-9.79) 9 -1.527.966 -1.534.951 -1.569.236
Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. (funktion 9.36-9.49) -2.177 -2.059 -1.998
Kortfristede gældsforpligtigelser (funktion 9.50-9.62) 8 -247.115 -258.472 -307.096
Gældsforpligtigelser i alt   -1.777.258 -1.795.482 -1.878.330
Passiver -3.303.189 -3.421.125 -3.615.510

Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld
*Grunde og bygninger er pr. 1.1.2010 delt i hver sin kategori

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet


Kommentarer til omkostningsbalancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort ultimo året for både regnskabsåret og året før. Passiverne er summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er sket en samlet tilgang i aktiver og passiver fra 2012 til 2013 på ca. 195 mio. kr. fra 3.421 til 3.616 mio. kr.

Materielle anlægsaktiver:

Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er forøget med 7 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i materielle anlægsaktiver under udførelse på 87 mio. kr. I dette beløb indgår byggeriet af nyt rådhus og sundhedscenter med 79,1 mio. kr.

Finansielle anlægsaktiver:

De finansielle anlægsaktiver er forringet med 16 mio. kr. Dette skyldes en forøgelse af udlægget med forsyningsvirksomheder med 18,6 mio. kr. Pr. 1/1-2013 er Egedal Fjernvarme forsyning omdannet til et § 60 selskab og i den forbindelse er der et udlæg mellem selskabet og Egedal Kommune som afregnes i 2014.

Omsætningsaktiver:

Omsætningsaktiver er forøget med 203 mio. kr. Den likvide kassebeholdning er forøget med ca. 117 mio. kr. og tilgodehavender er forøget med 86,6 mio. kr. Den største forskydning kommer fra andre tilgodehavender.  

Hensatte forpligtigelser:

Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner og åremålsansættelser. Kommunens forpligtigelser er fra 2012 til 2013 steget med ca. 8,8 mio. kr. på grund af stigende tjenestemandsforpligtigelser og åremålsansættelser. Der er foretaget en aktuarberegning pr. 31/12-12. Tjenestemandsforpligtelsen er blevet fremskrevet ud fra KL’s pris og lønskøn svarende til en stigning på ca. 4,7 mio. kr.  

Kommunen har ansat fire personer med åremålsansættelse. Forpligtelsen til åremålsansættelserne er steget med ca. 4 mio. kr. grundet optagelse af den fuldstændige kontraktslige forpligtelse i forbindelse med åremålsansættelserne.

Gældsforpligtigelser:

De samlede gældsforpligtigelser er forøget med 82,9 mio. kr. Det skyldes en forøgelse af den samlede langfristede gæld på ca. 34,3 mio. kr., hvilket er forskellen mellem afdrag på lån og optagne lån. Den kortfristede gæld er forøget med 48,6 mio. kr. Under kortfristet gæld figurerer en mængde mellemregningskonti hvor summen er steget med 76,3 mio. kr. og herefter udgør et tilgodehavende på 1,5 mio. kr.. Herudover er der en stigning i anden kortfristet gæld på 128 mio. kr. Grundet overgangen til nyt økonomisystem, er der ikke foretaget en primosaldokørsel, som skulle have udlignet saldoen pr. 31/12-2013. Saldoen er rettet i 2014.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er steget fra 1.295,2 mio. kr. i 2012 til 1.398,0 mio. kr. i 2013, hvilket svarer til en stigning på ca. 102,8 mio. kr. Årsagen hertil skyldes primært et fald i balancekonto finansielle aktiver/passiver på 95,6 mio. kr.