Personaleoversigt

 


Personaleoversigten er opdelt på hhv. hovedkonto og på centre. I oversigten der er opdelt på centre er forsyningsvirksomhed, elever og personer i jobtræning skilt ud.Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i årsværk. Oversigten tæller alle personer, som har været aflønnet af Kommunen, det vil sige både fastansatte og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, tæller også med i personaleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder, at nyansattes ferie fratrækkes.

Ser man på det samlede personaleforbrug i perioden 2010 – 2013, er der tale om et fald på 207,1 årsværk over en 4-årig periode.

Det totale personaleforbrug i 2013 var på 2.778,3 årsværk.

Direktører og Sekretariater

Direktion og Sekretariater har anvendt 15,7 årsværk i 2013. En sammenligning med de forrige år er ikke muligt, da Direktion og Sekretariater i 2012 var en ny konstruktion.

Derudover blev bevillingen til Borgmestersekretariatet og Kommunalbestyrelsen i 2013 flyttet til Center for Administrativ Service.

Af forbruget i 2013 vedrører 3,5 årsværk LKV-anlæg – stort set uændret i forhold til 2012. Direktion og ledelse andrager 7,6 årsværk og endeligt vedrører 4,62 årsværk øvrig administration. 

Center for Administrativ Service

Fra 2010 til 2013 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i CAS steget fra 51,3 til 60,4 svarende til en stigning på 9,1 medarbejder. Den vigtigste forklaring på det øget ressourceforbrug er, at der er tilført opgaver til området; først og fremmest at Borgmestersekretariatet i forbindelse med organisationsændringen i 2013 er placeres under CAS. Det betyder at der er tilført knap 11 fuldtidsstillinger. Ligeledes blev indkøbsfunktionen med tre medarbejdere i 2012 flyttet til det daværende CPØS, nu CAS.

Alt i alt er der tale om en ændret opgavesammensætning og deraf også ændret personaleforbrug. Det svingende personaleforbrug skyldes således dels at der henover årene været en del vakancer, der er gennemført personalereduktioner, har været midlertidige midlertidig ansættelser og fra medio 2012 er der ansat en daglig arbejdsmiljøleder.

Center for Skole og Dagtilbud

Fra 2012 til 2013 er antallet af fuldtidsstillinger på Center for Skoler og Dagtilbud reduceret fra 1.507,78 til 1415,62, svarende til et fald på 92,16 årsværk.

Folkeskolerne og Ung Egedal har i 2013 haft 52 færre årsværk end i 2012. Dette fald kan forklares med hhv. at der var konflikt på skoleområdet i forbindelse med overenskomstforeningen i april 2013, og at tekniske servicemedarbejderne overgik til Center for Ejendomme og Intern Service i januar 2013.

SFO’erne reducerede med 9,5 årsværk i 2013, der hovedsagelig vedrører faldende børnetal i det mindre klasser. Herudover har daginstitutionsområderne og dagplejen tilsammen oplevede et fald på 27 årsværk, der primært skyldes faldende børnetal.

Center for Sundhed og Omsorg

Samlet set er der en stigning i antal årsværk for i Center for Sundhed og Omsorg fra 361 årsværk i 2012 til 374 årsværk i 2013, svarende til en samlet stigning på 13 årsværk. 2012 tallene er dog øget med 12 årsværk i plejen i forhold til regnskab 2012.

Den primære årsag til denne stigning på 13 årsværk fra 2012 til 2013 er at det har været nødvendigt at opnormerer aftenvagten i hjemmeplejen i 2013.

Center for Borgerservice

Personaleforbruget i Center for Borgerservice er i 2013 96 årsværk, som er fordelt på følgende måde: Bibliotekerne 22,5 årsværk, Den Tværfaglige Myndighed 26 årsværk og Borgerkontakt 47,5 årsværk. Dette svarer til et fald på 4 årsværk fra 2012 til 2013.

Bibliotekernes personaleforbrug er faldet med 2,5 årsværk i 2013. Dette skyldes en fortsat tilpasning i forbindelse med den nye biblioteksstruktur som trådte i kraft i 2012.

Den Tværfaglighede Myndighed har en øget personaletilgang med 5 årsværk i 2013. Den øgede tilgang har været almindeligt kendt i 2013 og i maj måned godkendte byrådet en tillægsbevilling vedr. opnormering af personale i Den Tværfaglige Myndighed.

Borgerkontakt har i 2013 haft et fald med 7 årsværk, hvor de 3 årsværk skyldes at arbejdsopgaver er overgået til Udbetaling Danmark. Herudover er der sket en almindelig personalereduktion med 3 årsværk ifm. naturlig afgang, og endeligt er et årsværk faldet bort ifm. dobbelt bemanding ved sygdom.

Jobcenter

Personaleoversigten for Jobcenteret viser en stigning i personaleforbrug 3,3 årsværk til i alt 50 årsværk. Stigningen skyldes ansættelsen af 2 fleksjobambassadører, der er lønnet af et statsligt tilskud. Hertil kommer ansættelse af en medarbejder til afløsning af en nu ophørt medarbejder, som var ansat i en løntilskudsordning. Der har været tale om overlap i 2013 pga. sygdom.

Center for Social Service

Tabellen over antal fuldtidsstillinger fra 2009 til 2012 på det nuværende Center for Social Service viser, at der 2,3 færre fuldtidsansatte i centeret fra 2012 til 2013.

På administrationen er der et fald på 2,2 % fra 49,57 til 47,35 fuldtidsstillinger i 2013, hvilket dækker over at Råd- og vejledningsteamet er blevet opnormeret med én stilling. Med administration forstås myndighed, sekretariat, tilsyn og rådgivning (hovedkonto 6). Det samlede fald i administrationen afspejles også i økonomien hvor der på området ses et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

På de udførende enheder er der samlet set et fald på 0,1 i antallet af ansættelser, hvilket bl.a. skyldes vakante stillinger.

Center for Ejendomme og Intern Service

I Center for Ejendomme og Intern Service har der været en stigning i antal medarbejdere fra 2012 til 2013 på 24,1 medarbejdere. Stigningen skyldes hovedsageligt, at de tekniske servicemedarbejdere organisatorisk er flyttet fra skoleområdet (Center for Skole og Dagtilbud) til Center for Ejendomme og Intern Service.

Center for Teknik og Miljø

I Center for Teknik og Miljø har der været et samlet fald i antallet af ansatte fra 2012 til 2013 på 4,68 medarbejdere.

På Materielgården er der i 2013 sket en nedjustering af antallet af ansatte. Da flere opgaver enten er sendt i udbud eller købt hos eksterne leverandører er antallet af ansatte på Materielgården tilsvarende reduceret.

Desuden har der i 2013 været skiftende ledige vakancer i Center for Teknik og Miljø.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Det samlede antal medarbejdere er reduceret fra 76,12 til 75,54, hvilket er en konsekvens af den vedtagne effektivisering.  Ud over det, er de væsentligste ændringer, at der af budget- og regnskabsmæssige årsager er flyttet et antal medarbejdere fra ”Musikarrangementer” (Musikskolen) og ”Andre fritidsfaciliteter” til ”Sekretariat og forvaltninger”, da det giver et mere retvisende billede af, hvilke opgaver de pågældende medarbejdere beskæftiger sig med.