Regnskab for afsluttede anlægsprojekter

Regnskab for afsluttede anlægsprojekter

Der er ikke foretaget politiske behandlinger i fagudvalgene med henblik på godkendelse af nedenstående anlægsregnskaber over 2 mio. kr. samt anlægsregnskaber under 2 mio.kr. med en afvigelse på mere end 10 %.

Godkendelsen af anlægsregnskaberne indgår derfor i regnskab 2013, d.v.s. at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af det samlede regnskab 2013 også godkender nedenstående anlægsregnskaber.

Regnskaberne er afsluttet i løbet af 2013 eller i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013.

Ifølge regnskab 2013 er der tale om anlægsregnskaber for nedenstående projekter. Anlægsregnskaberne er medtaget her i regnskabsafslutningen for 2013 for at få regnskabsafsluttet de afsluttede projekter.

Anlægsprojekter over 2 mio. kr.:

103-001 Fjernvarmeprojekt for Ølstykke-Stenløse
103-010 LKV-anlæg
651-173 Fjernvarme – varmeforsyning (nord og syd)
301-021 Kvalitetsfondsprojekt – Skoler – 2012
318-023 Kvalitetsfondsprojekt – Idræt – 2012
514-002 Kvalitetsfondsprojekt – Inst. -2012
532-023 Kvalitetsfondsprojekt – Ældre- 2012:
001-001 Afledte konsekvenser af Kildedal Park.

Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10%:

011-061 Salg af Lillestræde 13, Ganløse
542-001 Udsatte boliger – opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge
035-005 Teleslyngeanlæg
 

Anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Brugerfinansieret område:
Anlægsprojekt 103-001 Fjernvarmeprojekt for Ølstykke-Stenløse

Der etableres 2 fjernvarmeanlæg til betjening af Egedal By og Stenløse Syd.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal udarbejdes et særskilt projektforslag for etablering af en varmecentral ved Maglevad Erhvervsområde til fjernvarmeforsyning af Egedal By. Udarbejdelse af projektforslag samt tilhørende myndighedsbehandling er planlagt til 2013.

For Stenløse Syd er det besluttet at etablere en mindre varmecentral, som ved brug af en eksisterende ledning vil kunne forsyne bygningerne i Hareleddet og på parcel 94 med fjernvarme. Projektforslag for dette er under udarbejdelse i tæt dialog med gasselskabet HMN. Opførelsen af varmecentralen blev igangsat i 2013.

Den 15. juni 2011 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 79.000.000 kr., til opførsel af et kraftvarmeværk. Projektet er fuldt lånefinansieret.

Projektet udgår af Egedal Kommunes investeringsoversigt som følge af selskabsdannelsen af Fjernvarmen pr. 1. januar 2013, hvor projektet er overgået til Egedal Fjernvarme A/S. Som konsekvens heraf, er der foretaget udligning af forbruget i 2013, hvilket fremgår af specialregnskabet for Fjernvarmeprojekt Ølstykke – Stenløse. Forbruget er opført som mellemværende mellem Egedal Kommune og Egedal Fjernvarme A/S tillige med tidligere års forbrug.

Egedal Fjernvarme A/S vil i 2014 efterfølgende indfri mellemværendet på Fjernvarmeprojektet. Da projektet er afsluttet vil anlægsbevillingerne udgå.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 15.06.2011 79.000
Forbrug udgifter til og med 2012 9.124
Forbrug indtægter til og med 2012 -433
Nettoforbrug til og med 2012 8.691
Forbrug opført på mellemværendet med Egedal Fjernvarme A/S -8.691
Forbrug i alt 0

Anlægsregnskab er hermed aflagt.

Anlægsprojekt 103-010 LKV-anlæg

Projektet blev bevilget den 22. december 2010 til køb af 4 LKV-anlæg ved henholdsvis Ganløse Skole, Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. LKV-anlæggene er overtaget i marts 2011 af Egedal Kommune.

Projektet udgår af Egedal Kommunes investeringsoversigt som følge af selskabsdannelse af Fjernvarme pr. 1. januar 2013. hvor projektet er overgået til Egedal Fjernvarme A/S. Som konsekvens heraf, er der foretaget udligning af forbruget i 2013, hvilket fremgår af specialregnskabet for LKV-anlæggene. Forbruget er opført som mellemværende mellem Egedal Kommune og Egedal Fjernvarme A/S tillige med tidligere års forbrug.

Egedal Fjernvarme A/S vil i 2014 efterfølgende indfri mellemværendet på LKV-anlæg. Da projektet er afsluttet vil anlægsbevillingerne udgå.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 22.12.2010 3.500
Forbrug udgifter til og med 2012 3.130
Forbrug indtægter til og med 2012 -517
Nettoforbrug til og med 2012 2.613
Forbrug opført på mellemværendet med Egedal Fjernvarme A/S -2.613
Forbrug i alt 0

Anlægsregnskab er hermed aflagt.

Skattefinansieret område:
Anlægsprojekt 651-173 Fjernvarme – varmeforsyning (nord og syd)

I forbindelse med selskabsgørelse af Fjernvarmeforsyning, er der et forbrug i 2013 på 3,973 mio. kr. vedr. udgifter til fjernvarmeplanlægning og myndighedsudøvelse afholdt af Egedal Kommune, der ikke direkte kan henføres til projektering og opførelse af varmecentralen i Stenløse Syd. Forbruget henhører oprindeligt til den meddelte anlægsbevilling på 79 mio. kr. til anlægsprojekt 103-001 Fjernvarmeprojekt  for Ølstykke-Stenløse.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d.  
Forbrug 3.973
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Anlægsregnskab er hermed aflagt.

Anlægsprojekt 301-021 Kvalitetsfondsprojekter - skoler -2012

Den 25. januar 2012 blev bevilget 15,3 mio. kr. til renovering af otte prioriterede projekter som fortrinsvis består af tag- og facaderenovering samt varmeanlæg. De otte skoler er: Maglehøjskolen, Søagerskolen, Veksø Skole, Ganløse Skole, Boesagerskolen, Balsmoseskolen, Lærkeskolen og Hampelandskolen. Mindreforbrug på 909.000 kr. der blev overført fra 2012 til 2013 var afsat til renoveringer på Maglehøjskolen, da det ikke har været mulig, tilføres beløbet kassen.

Anlægsprojekt 318-023 Kvalitetsfondsprojekter – idræt-2012

Den 25. januar 2012 blev der bevilget 1,3 mio. kr. til renovering af fire prioriterede projekter som vedrører tag- og facaderenovering samt renovering af svømmehal og varmesystem. De fire idrætsanlæg er: Ølstykke Idrætsanlæg, Ganløse Hallen, Stenløse Idrætsanlæg og Sandbjerg Hallen.

Anlægsprojekt 514-003 Kvalitetsfondsprojekter – institution-2012
Den 25. januar 2012 blev der bevilget 10,6 mio. kr. til renovering af 15 prioriterede projekter

som fortrinsvis vedrører tag- og facaderenovering samt etablering af fliser og legeplads. De 15 institutioner er: Børnehuset Åkandehaven, Dagplejen, F.C. Springbrættet, Mariehønen, Hvidhøj/Møllehøj, Egelund Fritidsklub, Satelitten, Kildeholm Børnehave, Børneinstitutioner Gl. Ølstykke, Boelholm, Degnebakken, Havrevænget, Stenløse Fritidsklub, Ung Egedal og udenomsarealer på diverse institutioner. Mindre forbrug på 519.000 kr., der blev overført fra 2012 til 2013 var afsat til renoveringer i Børneinstitutioner i Gl. Ølstykke, da det ikke har været mulig, tilføres beløbet kassen.

Anlægsprojekt 532-023 Kvalitetsfondsprojekter - Ældre

Den 25. januar 2012 blev der bevilget 2,8 mio. kr. til renovering af længe på Græstedgård, tilbygning på ældrehus Carlsbergvej og renovering af varmeanlæg, el og vand på Ledøje Bygade.

Mindreforbruget på 1.836.000 , der blev overført fra 2012 til 2013 var afsat til renovering af varmeanlæg samt el og vand på Ledøje Bygade, da det ikke har været mulig, tilføres beløbet kassen.

Samlet oversigt for Kvalitetsfondsprojekter 2012.

Bemærkninger (beløb i 1000 kr.) Beløb
Anlægsbevilling den 25.01.2012 15.300
Anlægsbevilling den 25.01.2012 1.300
Anlægsbevilling den 25.01.2012 10.600
Anlægsbevilling den 25.01.2012 2.800
Samlet anlægsbevilling 30.000
Samlet forbrug 26.694
Mindreforbrug 3.306
Forbrugspct. 88

Afvigelsen skyldes ikke forbrugte midler vedr. Maglehøjskolen 909.000 kr., børneinstitutioner i Gl. Ølstykke 519.000 kr. og Præstegården i Ledøje 1.836.000 kr.

Anlægsprojekt 001-001 Afledte konsekvenser af Kildedal Park.

Der er i 2015 afsat rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til udgifter til brug for evt. afledte konsekvenser af projektet i forbindelse med salg af området.

I 2010 blev der fra Region Hovedstaden og Naturklagenævnet givet grønt lys for, at Kommunen kunne vedtage plangrundlaget for et ferie og oplevelsescenter. I efteråret 2011 blev projektet opkøbt af Dayz-konsortiet.

Dayz-konsortiet ønskede i 2013 at udtræde af projektet, og der har været ført forhandlinger angående vilkår for udtrædelsen.

Der har i 2013 været et forbrug på 9,5 mio.kr.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d.  
Forbrug 9.500
Merforbrug  
Forbrugspct.  

Anlægsregnskab er hermed aflagt.

Anlægsprojekter under 2 mio. kr. med afvigelse på mere end 10%

Anlægsprojekt 011-061 Salg af Lillestræde 13, Ganløse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at give anlægsbevilling til salget.

Da anlægsbevilling blev givet forventede man en indtægt på 1,5 mio.kr., ejendommen blev solgt for 1.820.000 kr.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Indtægter
Anlægsbevilling d.19.03.2013 61
Anlægsbevilling d.19.03.2013 -1.500
I alt -1.439
Forbrug -1.807
Mindreindtægt -367
Forbrugspct. 125

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt.

Anlægsprojekt 542–001 Udsatte boliger – opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge

Merforbruget på 204.219 kr. skyldes, myndighedsbehandling, landmåler, byggetilladelse 32.700 kr., tilslutningsbidrag vand, afledning, og el 48.119 kr., Etablering af kloak, el, vand, sti og jordarbejder 70.000 kr., ekstra isolering og maling 30.400 kr. og græs, grus på sti samt reparation af sti 23.000 kr.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 28.11.2012 450
Forbrug 652
Merforbrug 202
Forbrugspct. 144

Anlægsregnskab er hermed aflagt.

Anlægsprojekt 035-005 Teleslyngeanlæg

Merforbruget skyldes at der er etableret teleslyngeanlæg på Veksø Kro, der var kun afsat til teleslyngeanlæg på Græstedgård

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.) Udgifter
Anlægsbevilling d. 29.05.2013 150
Forbrug 197
Merforbrug 47
Forbrugspct. 131

Anlægsregnskab er hermed aflagt.