Regnskabsbeskrivelse

Årsrapport

Med det formål at give såvel politikerne som offent­lig­heden et overblik i de vigtigste økono­miske sam­men­hænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab, er der udarbejdet en årsrapport. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet Bilag til årsrapporten.

Regnskabet for 2013 omfatter perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Indhold i Årsrapport

Indhold i bilag til Årsrapport

Årets gang Regnskabspraksis
Regnskabsvurdering Målopfølgning
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Investeringsoversigt og bemærkninger hertil
Befolkningsudvikling Nettooverførsler
Bevillingsoverholdelse Specialregnskaber
Omkostningsbaseret balance Leasingforpligtelser
Noter til regnskabet Renteswap
Driftsudgifter fordelt efter art Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Anlægsoversigt Omkostningskalkulationer
Beretninger Afskrivninger
Personaleoversigt Værdiansættelser
  Obligatoriske oversigter

 

De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab

Årsregnskabet skal posteringsmæssigt være afsluttet den 1. april i det efterfølgende år.

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1207 af 9. oktober 2013, at års­regn­skabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregn­skabet kan afgives til revisionen inden den 1. juni i året efter regnskabsåret. De nærmere reg­ler om for­men af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem".

Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. august. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg be­handles af Kommunalbestyrelsen så betids, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Kommunalbestyrelsens afgørel­ser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 30. september.

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere, men der er ingen særlige form­krav for den informationsmæssige opgave.

Regnskabets bestanddele

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold:

 

Udgiftsregnskab

 • Regnskabsopgørelse
 • Finansieringsoversigt
 • Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger
 • Regnskabsoversigt
 • Bemærkninger til regnskabet
 • Anlægsregnskaber.

 

Omkostningsregnskab

 • Anvendt regnskabspraksis
 • Balance
 • Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser.

 

Øvrige oversigter og redegørelser

 • Personaleoversigt
 • Udførelse af opgaver for andre myndigheder
 • Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand.