Regnskabsvurdering

Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Årsrapporten indeholder et regnskab over Kommunens indtægter og udgifter og en balance, der viser værdien af Kommunens grunde, bygninger, driftsmateriel, inventar med videre.

Udfordringer i 2013

En af de største udfordringer i 2013 var at sikre fortsat udvikling fra den genopretningsplan, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011. En plan som bl.a. skulle sikre et overskud på den strukturelle balance på 100 mio. kr. Efterfølgende er dette mål ændret til 175 mio. kr. Derudover skal planen sikre, at kassebeholdningen ved udgangen af 2013 er på 100 mio. kr.

I Egedal Kommune laves der 3 årlige budopfølgninger som giver en status på økonomien og et overblik over forventninger til året.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 viste et forventet mindreforbrug i 2013 i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 var der et forventet merforbrug i forhold til det korrigeret budget i 2013 på 5,4 mio. kr.

Forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 var et mindreforbrug på 25.000 kr. i 2013 i forhold til det korrigeret budget.

Det økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af kommunens indtægter, driftsudgifter, anlægsudgifter og finansielle poster. Årets resultat viser et overskud på 49,9 mio. kr. Det skal ses i forhold til, at årets resultat oprindeligt var budgetteret til et underskud på 36,6 mio. kr. Altså en forbedring på 86,5 mio. kr.

Egedal Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Dette betyder, at resultatet af den ordinære drift skal kunne finansiere anlægsudgifterne. I regnskab 2013 er der et overskud på den strukturelle balance på ca. 216 mio. kr.

Målet om en strukturel balance på 175 mio. kr. er således opfyldt.

Resultat af den ordinære drift

Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms. Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 216,7 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 148,4 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift viser et mindreforbrug på i alt 68,2 mio. kr. Dette skyldes, at der har været lidt flere indtægter i form af skatter. Driftsudgifterne er steget en smule i forhold til regnskab 2012, men udgifterne er væsentligt mindre end oprindeligt budgetteret. De finansielle poster har i året bidraget med mindre end budgetteret, hvilket skyldes, at renterne i SOLT depoterne ikke nåede det forventede niveau.

I forhold til det oprindelige budget har der været et mindreforbrug på driftsudgifterne på netto 102,6 mio. kr. Der er stor forskel på hvor meget de enkelte centre har haft af merforbrug/mindreforbrug, men der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for yderligere specifikationer.

Et af de store mindreforbrug vedrører dagpenge til forsikrede ledige.  Dette område omhandler primært eksterne forhold, hvilket betyder, at kommunen i nogle tilfælde ikke kan påvirke resultatet, men at det er borgernes situation, der primært styrer udgiften. Andre store mindreforbrug ses bl.a. på fælles IT og telefoni, løn og barselspuljer, sygedagpenge og på PPR. Vedrørende SOLT-projekterne har der ligeledes været et stort mindreforbrug, hvilket skyldes det lave renteniveau.

Området under Center for Social Service udviser et stort merforbrug.

Der henvises i øvrigt til centrenes beretninger.

Der er for driftsområderne under et søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2014 for 30,5 mio. kr. Ved budgetvedtagelse var der indregnet 15 mio. kr.

Finansielle poster er 34,8 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 32,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en mindre indtægt på 2,6 mio. kr. vedrørende finansielle poster.

Anlæg

På anlægsområdet er der nettoudgifter for i alt 170,9 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 90,1 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der et netto mindreforbrug på 104,5 mio. kr. Der søges overført 101,4 mio. kr. til 2014 til brug for uafsluttede projekter.

Der er nærmere redegjort for anlæg under bemærkninger til investeringsoversigten i bilag til årsrapport.

Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 82,6 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -84,6 mio. kr., hvilket giver en merindtægt i forhold til det korrigerede budget på 167,2 mio. kr. 

Forsyning

Forsyningsvirksomhederne, Affaldshåndteringen og Varmeforsyningen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter.

På driften viser forsyningsvirksomhederne samlet et nettooverskud på 5,5 mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. større end det oprindelige budget og 1,9 mio. kr. større end det korrigerede budget.

På anlæg viser forsyningsvirksomhederne samlet et netto forbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og 28,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Fjernevarme og LKV-anlæg

Projekterne udgår som følge af selskabsdannelsen af Fjernvarmen pr. 1. januar 2013, hvor projekterne er overgået til Egedal Fjernvarme A/S. Som konsekvens heraf, er der foretaget udligning af forbruget i 2013, hvilket fremgår af specialregnskaberne for henholdsvis Fjernvarmeprojekt Ølstykke – Stenløse og LKV-anlæggene. Forbruget er opført som mellemværende mellem Egedal Kommune og Egedal Fjernvarme A/S tillige med tidligere års forbrug.

Affaldshåndteringen

Det oprindelige nettobudget er på 0,6 mio. kr. Det består af et udgiftsbudget på 60,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 59,7 mio. kr. Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Under anlæg er der på området et forbrug på 1,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. større end oprindeligt budget og 0,5 mindre end det korrigerede budget.

Årets resultat

Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et overskud på 49,9 mio. kr. i 2013. Det svarer til en ændring på 86,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet tillægsbevillinger på 111,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af:

  • Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms 0 mio. kr.
  • Driftsudgifter -37,7 mio. kr.
  • Finansielle poster 32,1 mio. kr.
  • Anlægsudgifter 90,1 mio. kr.
  • Forsyning (renovation) 27,0 mio. kr.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen skal kunne rumme mellemværender med f.eks. renovationsområdet, institutionernes opsparing/overførsler, klausulerede midler m.m. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en vis kassebeholdning. Kommunalbestyrelsens erklærede mål er, at kassebeholdningen ved udgangen af 2013 skal andrage minimum 100 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler.

Da budgettet for 2013 blev godkendt, var der en forventning om en positiv kassebeholdning ultimo 2013 på 94,5 mio. kr.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2013 udviser kassebeholdningen en positiv saldo på 283,6 mio.

Kassebeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som dermed kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis, hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til Kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Desuden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter.

Det giver derfor mening at supplere vurderingen af Kommunens økonomi med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. december 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 295,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2012 på 234,9 mio. kr. Det betyder, at der henover året er sket en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på 60,4 mio. kr.

Kassebeholdningen ultimo 2013 vurderes som tilfredsstillende.

Nyt økonomi- og personalesystem

Egedal Kommune skiftede pr. 1. januar 2013 økonomi- og personalesystem, hvilket har bevirket, at det ikke har været muligt at anvende henholdsvis for- og eftersupplementsperiode i 2012.

Det betyder, at regninger, som blev modtaget inden udgangen af 2012, og som vedrørte regnskabsår 2013, blev bogført i det gamle økonomisystem og regnskabsført i 2012. Tilsvarende er regninger, som er modtaget efter årsskiftet, og som vedrører regnskabsår 2012, bogført i det nye økonomisystem og regnskabsført i regnskabsår 2013.

Tillægsbevillinger på driftsområderne

I løbet af 2013 er der givet tillægsbevillinger til driftsområderne for netto -37,7 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på 10,8 mio. kr. Størstedelen vedrører køb af plejehjemspladser i andre kommuner, overført merforbrug fra regnskab 2012.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 blev der givet tillægsbevillinger til driften på 2,3 mio. kr. til primært organisationsændring for støtte kontaktpersoner af §85 opgaver samt ændret beboersammensætning på institutionen Skelhøj.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. september 2013 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på -1,5 mio. kr.

Derudover har der løbende været givet tillægsbevillinger ligesom der har været tillægsbevillinger på finansielle poster og balanceforskydning samt anlæg.

Samlet set er der givet tillægsbevillinger for i alt 111,5 mio. kr.

Udover de -37,7 mio. kr. der er givet vedrørende driftsområderne er der givet tillægsbevillinger på 32,2 mio. kr. til finansielle poster og 90,1 mio. kr. til anlægsudgifter, mens der er givet 27 mio. kr. til forsyning.

Serviceudgifter

Hvert år indgår KL og staten en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Det aftales blandt andet, hvor meget serviceudgifterne må udgøre.

Kommunernes serviceudgifter i 2013 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (f.eks. kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Egedal Kommune i forhold til servicerammen

Egedal Kommune havde i 2013 budgetteret med et forbrug på servicerammen på 1.711 mio. kr. I forhold til den vejledende udmeldte ramme til budgettet på 1.685 mio.kr. lå Egedal Kommunes serviceudgifter knap 26 mio. kr. over rammen.

KL udsendte i juli 2013 et reviderede vejledende sigtepunkt for serviceudgifterne for Egedal Kommune på 1.695 mio. kr. I regneskab 2013 er serviceudgifterne opgjort til 1.629 mio. kr. hvilket ligger 66 mio. kr. under servicerammen.

Konklusion

Med en strukturel balance på 216 mio. kr. betyder det at Egedal Kommune via de indkomne skatteindtægter er i stand til at dække de skattefinansierede driftsudgifter.

Herudover viser kassebeholdningen pr. 31. december 2013 på 283 mio. kr., at kommunens finansielle beredskab kan anses for tilfredsstillende.

En sammenfattende vurdering viser således, at der overordnet set er en sund økonmi.