Renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiopfølgning

Området viser et mindreindtægt 34,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til det korrigerede budget er der en merindtægt på 2,3 mio. kr.

Renter af likvide aktiver 

Den budgetterede indtægt udgør forrentning af kommunens likvide beholdning. Der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 94 %. Renteniveauet i 2013 har været meget lavt, hvilket er årsagen til mindreindtægten.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Den budgetterede indtægt vedrører renter i forbindelse med betalingskontrol (debitorsystemet) og andre tilgodehavender. Afvigelsen på 0,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt at der har været foretaget reguleringer i ejendomsskatter.

Renter af langfristede tilgodehavender

Den budgetterede indtægt på 64,8 mio. kr. vedrører hovedsageligt SOLT. Indtægten herfra er afkast af den kapital, som Kommunen har placeret hos 4 kapitalforvaltere. Der er en mindreindtægt på 38 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket skyldes en lavere forrentning end oprindeligt forventet. Der er imidlertid i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2013 taget delvis højde for denne mindreindtægt, således at mindreindtægten i forhold til det korrigerede budget kun udgør 3,1 mio. kr.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Den budgetterede udgift vedrører forrentning af mellemværende mellem Kommunen og renovationsordningen. Der er mindreudgifter for 0,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et lavere renteniveau.

Renter af langfristet gæld

Den budgetterede udgift vedrører renter af Kommunens langfristede gæld. Afvigelsen på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget skyldes, at forrentningen af Kommunens variabelt forrentede lån har været noget mindre end budgetteret. Der er i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2013 delvis taget højde for denne besparelse og de budgetterede renteudgifter er reduceret med 2,4 mio. kr. I forhold til den korrigerede budget er en mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Kurstab og kursgevinster

Der blev i 2008 indgået SWAP-aftaler for ca. 50 % af leasinggælden vedr. SOLT, der skal registreres på funktion 07.58.78. Der har i 2011 været indfriet 4 og i 2013 indfriet én Swap-aftale hvorfor udgiften er reduceret. En swap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i en given periode. Der er tale om et fast renteben og et variabelt renteben.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 3,5 mio. kr. skyldes mindreudgift til SWAP i forbindelse med SOLT.

Tilskud og udligning

Der er i forhold til det oprindelige budget en afvigelse på 6,7 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 7,7 mio. kr., hvilket primært skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt regulering af bidrag til Kommuner med dårlig udvikling i ledigheden og endeligt midtvejsregulering af de generelle tilskud.  Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en merindtægt på 1,0 mio. kr. og skyldes primært restafregning af bidrag vedr. kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske problemer.  

Refusion af købsmoms

Der budgetteres ikke med købsmoms, idet den netto momsudgift, som kommer fra alle momsbærende drifts- og anlægskonti, afregnes med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at funktionen går i nul.

Skatter

I forhold til det oprindelige budget er der en afvigelse på -7,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på netto 7,7 mio. kr. til mindreudgift ved afregning af det skrå skatteloft samt større indtægter ved grundskyld samt tilskud ved nedsat grundskyld.

Det betyder at afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en mindreindtægt på netto 0,5 mio. kr. Denne afvigelse skyldes fortrinsvis, at kommunens refusion for tilbagebetalt grundskyld blev mindre end forventet.