Renteswap

En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger på aftale vilkår over en aftalt periode. Med en renteswap kan man ændre renteeksponering på et lån eller en leasingaftale. Rentebetalingen kan f.eks. ændres fra en variabel rente til en fast rente eller omvendt.

Cancellerbar

At aftalen er cancellerbar betyder, at banken hvert kvartal har mulighed for at ophæve aftalen. Det vil banken kun gøre hvis den er til ugunst for dem. Med de nuværende renteniveauer vil banken ikke ophæve aftalen.

Currency swap

En currency swap er en rente- og valutaswap. Det vil sige, at man bytter rente og valuta i en aftalt periode. Man kan f.eks. ”bytte” et variabelt forrentet lån i danske kroner til et fastforrentet lån i schweizske valuta.

Nye regler fra 1. januar 2012.

Økonomi- og indenrigsministeriet har fra og med 2012 skærpet regler for hvilke finansielle instrumenter kommunerne kan anvende. En kommune kan fremover kun indgå simple rente- og valutaswap.

  • Ved simple renteswaps forstås aftaler om at bytte almindelige faste/variable renter.
  • Ved simple valutaswaps forstås aftaler om at bytte renter og afdrag/hovedstol i to forskellige valuta. Efter 1. januar 2012 må en kommune ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro.
  • Swaps indgået før 1. januar 2012 til anden valuta end danske kroner og euro kan fortsat bibeholde til udløb.
  • Swaps indgået før 1. januar 2012, som ikke er simple, kan ligeledes bibeholdes til udløb. Egedal Kommunes cancellerbare swap falder ind under denne bestemmelse.


Renteudgifter

Kommunen har en stor langfristet gæld, og som konsekvens heraf forholdsvis store renteudgifter. ”Renteswap” og ”Currency Swap” bruges som instrumenter til at nedbringe kommunens renteudgifter, men på grund af det lave renteniveau i 2013 har de indgåede aftaler ikke været en fordel for kommunen. Siden 2008 har Egedal Kommune endvidere inddraget kommunens SOLT–leasingydelse i swap arrangementerne. Ved afslutningen af regnskabsår 2012 har Egedal Kommune nedenstående aftaler.

Nordea opgør hvert år markedsværdier for de indgåede handler. I 2012 var nutidsværdien på -15,6 mio. kr., mens den i 2013 er på ca. -6,7 mio. kr. Størstedelen af faldet skyldes udløb af en cancelable swap pr. 1. september 2013.

Markedsværdien (kursværdien) er udtryk for hvad forrentningen kan indfries til på et givet tidspunkt og er som udgangspunkt ikke likviditetsskabende med mindre swapaftalerne lukkes ned. Markedsværdien påvirkes fx af valutakursen, stiger den schweizske valuta i forhold til kronen falder markedsværdien.

Alle aftaler er ved udgangen af regnskabsåret 2013 indgået med Egedal Kommunes primære pengeinstitut Nordea og med Nordea Finland som modpart. For alle aftaler gælder, at Nordea betaler renterne på kommunens kommunekreditlån og kommunen betaler renterne på ovennævnte aftaler.