Sælg og lej tilbage - SOLT

I Ølstykke Kommune blev Toftehøjskolen, Hampelandskolen, Stengårdsskolen og Maglehøjskolen samt en grund i 2000 solgt til et leasingselskab for 297 mio. kr. Omkostningerne hertil var på 3 mio. kr. I september 2004 blev der endvidere indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, som blev solgt for 5 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af Kommunens skoler samt bygning af Bækkegårdsskolen. I alt udgjorde disse arbejder en udvidelse af leasingaftalen på 230 mio. kr. Således blev den samlede leasingaftale i Ølstykke Kommune på i alt 535 mio. kr.

De indgåede leasingaftaler er uopsigelige i 30 år indtil 30/6 2030. Dog har kommunen i perioden 1/7 2018 til 30/6 2022 samt 1/7 2030 købsret til ejendommene for den restbogførte værdi. For Jørlundeskole gælder dog at denne aftale er uopsigelig i 25 år indtil 1/7 2029, men med en købsret pr. 1/7 2018, som er fastsat til 5,6 mio. kr.

I aftalen vedrørende salget af de 4 skoler samt opførelse af Bækkegårdsskolen fremgår, at i de første 20 år består leasingydelsen alene af forrentning (3 mdr. Euribor med et tillæg på 0,20 %). I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbogførte værdi den 30/6 2030 udgør 30 % af den oprindelige investeringssum.

I aftalen vedrørende Jørlunde skole fremgår at i leasingafgiften er indregnet en nedskrivning af ejendommens værdi, således at der sker annuitetsmæssig nedskrivning af investeringssummen – leasingydelsen er baseret på en fast rente på 4,68 % med et tillæg på 0,25 %.  

I aftalen vedrørende renovering af skolerne fremgår, at den restbogførte værdi reduceres i takt med betaling af leasingafgiften på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbogførte værdi er nedbragt fuldstændigt pr. 1. juli 2020.

Leasingydelsen fastsættes ud fra den 3 mdr. Euribor med et tillæg på 0,20 %.  

I Stenløse Kommune blev Sandbjergskolen, Ganløse Skole, Lærkeskolen og rådhuset i 2000 solgt til et leasingselskab for 217 mio. kr. Omkostningerne hertil var på 2 mio. kr. I 2004 blev der indgået samlet entreprisekontrakt for den integrerede institution Degnebakken på 11 mio. kr. I 2005 blev Veksø Skole og Slagslunde Skole solgt til leasingselskabet for 63 mio. kr.

I Stenløse Kommune blev der også indgået en aftale om renovering af Kommunens skoler. Disse arbejder blev for hovedparten færdiggjort i 2005, og leasingaftalen blev udvidet med 209 mio. kr. Således blev den samlede leasingaftale i Stenløse Kommune på i alt 502 mio. kr.

Den indgåede leasingaftale er uopsigelig i 25 år indtil 30/6 2025. Dog har kommunen i perioden 1/7 2013 til 30/6 2019 samt 30/6 2025 købsret til ejendommene til den restbogførte værdi.

I aftalen vedrørende salget af skolerne fremgår, at de første 15 år består leasingydelsen alene af forrentning (3 mdr. Euribor med et tillæg 0,25 – 0,30 %). I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbogførte værdi den 30/6 2025 udgør 30 % af den oprindelige investeringssum.

I aftalen vedrørende renovering af skolerne fremgår, at de første 15 år består leasingydelsen alene af forrentning (3 mdr. Euribor med et tillæg 0,25 – 0,30). I de sidste 10 år afdrages investeringssummen på annuitetsmæssige vilkår, således at den restbogførte værdi den 30/6 2025 er nedbragt til 0.

Egedal Kommune har alt i alt bygningsmæssige leasingarrangementer til en værdi af 995 mio. kr.

Afkastet (renten) af den deponerede kapital går dels til at finansiere leasingafgiften (lejen for fortsat benyttelse af bygningerne) og dels til at sikre, at Kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når leasingperioden udløber.

Økonomiopfølgning

Resultatet af SOLT viser i 2013 en nettoindtægt på 31,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 30,7 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget er der en merindtægt på 5,8 mio. kr.

Afkast, leasingydelse og indbetaling

Kommunens SOLT-depoter m.v. skal ses i sammenhæng med leasingforpligtigelsen på knapt 1 mia. kr.

Den første januar 2013 havde Egedal Kommune en depotformue på 812,7 mio. kr.

Egedal Kommune har fire kapitalforvaltere, som på baggrund af mandat skal forvalte formuen.

Kommunens kapitalforvaltere har i løbet af 2013 genereret et afkast på 23,8 mio. kr. svarende til en forrentning på ca. 2,9 %.

Den samlede nettotilgang til SOLT-depotet (afkast minus leasingafgift) har været på 0,6 mio. kr. Lægges hertil den frivillige indbetalingen fra

Kommunen på 30,7 mio. kr., udgør den samlede tilgang til SOLT-depotet 31,3 mio. kr.

Herudover har der været hævet 70 mio. kr. fra depotet til dækning af udgifter vedr. opførelse af nyt rådhus.

Den samlede depotformue udgør herefter pr. 31/12 2013 774,0 mio. kr.

Det er besluttet, at SOLT-depoterne kører som et lukket system. Det vil sige, at nettovirkningen af leasingydelse og afkast af kapitalen forbliver i depoterne, og derfor ingen virkning får på kommunens kassebeholdning.

Det lykkede system betyder, at overskuddet på 0,6 mio. kr. (overskud ekskl. indbetalingen på 30,7 mio. kr.) udelukkende påvirker depoterne hos kapitalforvalterne i positiv retning.

Det lukkede system skal også sikre en opbygning af kapitalen således, at Egedal kan tilbagekøbe ejendommene ved leasingaftalernes udløb.

Som det fremgår af ovenstående tabel 2, har der over årene været et samlet underskud på 7,8 mio. kr. Den væsentligste årsag til dette underskud er, at Ølstykke Kommune i årene 2003– 2005 trak beløb ud af projektet til finansiering af andre områder, at årene 2006–2008 var meget dårlige, hvad angår afkast (underskud på 124,5 mio. kr.) og endelig at der i 2010 ikke blev indbetalt de budgetterede 17 mio. kr.

De prognoser, som er udarbejdet omkring SOLT med henblik på, at kommunen kan tilbagekøbe ejendommene ved udløb af leasingkontrakterne, er beregnet på grundlag af et rentespænd på 1,34 % (spændet mellem den korte og lange rente) og et kontant indskud på 17 mio. kr. pr. år.

Det indarbejdede rentespænd bygger på en historisk måling af forskellen på ”den lange” og ”den korte” rente i perioden 1998 til 2008.

Det fremgår endvidere af tabel 2, at der i 2013 har været et overskud på 0,6 mio. kr.

På nuværende tidspunkt udgør det samlede beløb på 7,8 mio.kr. sammen med de frivillige indbetalinger fra kommunen i princippet prisen for renovering af skolerne og rådhuset i Stenløse samt opførelse af 1 ny skole.