Værdiansættelser

Opgørelse af indre værdi

Egedal Kommunes andel af den indre værdi, i de selskaber som Kommunen ejer anparter eller aktier i, bliver opgjort ud fra Kommunens ejerandel i forhold til selskabets egenkapital.

Egenkapitalen er opgjort pr. 31.12.2012, da selskabernes regnskaber for 2013 først bliver godkendt efter Egedal Kommunes regnskabsafslutning.

Slagslunde Vandværk er et andelsselskab, hvor andelsforholdet bekræftes via fremsendt faktura på vandforbrug og/eller faktura for betalt tilslutningsafgift og stikledningsbidrag. Der er derfor ikke opgjort nogen indskudskapital. Kapitalandelen er opgjort ud fra Slagslunde Vandværks oplysninger om, at Egedal Kommune har 3 ud af 446 andele af Slagslunde Vandværk.

Egedal Kommunes nominelle kapitalandel i I/S Vestforbrænding på 409.000 kr. svarer til den oprindelige indskudskapital. Den procentvise andel af egenkapitalen er opgjort ud fra antal indbyggere i Egedal Kommune i forhold til antal indbyggere i alle kommuner, der er interessenter i I/S Vestforbrænding.

Egedal Forsyning består af 4 selskaber:

  • Egedal Forsyning A/S
  • Furesø Egedal Forsyning A/S
  • Egedal Vandforsyning A/S
  • Egedal Spildevand A/S.

Egedal Forsyning og Service A/S er på baggrund af samarbejdet mellem Egedal Kommune og Furesø Kommune pr. 1. januar 2013 ændret til Furesø Egedal Forsyning A/S, hvor hver kommune ejer halvdelen. Værdien for Egedal Forsyning er opgjort ud fra Holdingselskabet Egedal Forsyning A/S.

I/S SMOKA er under opløsning. Vi forventer, at udloddede midler bliver indtægtsført i 2014.

Smørum Kraftvarme er et andelsselskab, hvor indskudskapitalen består af anlægsbidrag indbetalt af de enkelte varmeaftagere. Den samlede indskudskapital fremgår ikke af selskabets regnskab. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets oplysninger om, at Egedal Kommune aftager varme til 42 ejendomme ud af 2.531.

Slagslunde Fjernvarme er under stiftelse. Åbningsbalancen er ikke endelig og vi bogfører derfor først værdien i 2014, når endeligt regnskab for 2013 foreligger. Kapitalandelen er opgjort ud fra selskabets oplysninger om, at Egedal Kommune aftager varme til 3 ud af 209 ejendomme.

Den opgjorte værdi for Egedal Fjernvarme består af den indskudte selskabskapital samt afholdte udgifter til de aktiviteter, der overføres til selskabet. Værdien bliver reguleret, når selskabet fremlægger årsregnskab for 2013.

Landsbyggefond, beboerindskudslån, lån vedrørende ejendomsskatter
 


 

Ifølge budget- og regnskabssystemet skal der i regnskabet afskrives ud fra forventet tab.

I regnskab 2013 er der på beboerindskudslån, funktion 09.32.23, ikke registreret noget forventet tab. På lån til betaling af ejendomsskat, funktion 09.32.25, er der ligeledes ikke registreret noget forventet tab.

Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med blandt andet rentefrihed og betydelig afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i Landsbyggefonden m.v. skal saldoen ultimo regnskabsåret reguleres til 0 kr.